Tel : +90 216 305 46 66

Eğitimler

Akreditasyon Eğitimleri

Akreditasyon Eğitimleri

Kelime Anlamı olarak Akreditasyon: Yetki verilmiş, resmen tanınmış , kabul edilmiş anlamına gelir. belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından akreditasyon verilmesi ile, verilen kurum akredite edilmiş olur.

Yaygın Kullanım Amacına Göre Akreditasyon:

Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuVarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş, Uluslar Arası otorite organizasyon tarafından (ISO gibi) hazırlanmış Standartlara ve teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin tespiti, tescili ve düzenli aralıklarla denetlenmesi durumudur.

Akreditasyonu kabul edilmiş, akredite edilmiş bir hizmet, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder.

Küresel üretim ve hizmet yapılarında, ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları, deney ve kalibrasyon laboratuvarları, personel belgelendirme kuruluşları, eğitim kurum ve kuruluşları, v.b. hizmet organizasyonları vermiş oldukları hizmetlerin uluslararası tanınırlığını sağlamak üzere uluslar arası tanınırlağa yani akreditasyona ihtiyaç duyarlar.

Lokal bir yapılanma ile ülkelerin kendi uygulamaları yaygınlaştırılmadıktan sonra çok bir anlam ifade etmezler. Ulusal bir akreditasyon kuruluşunun verdiği akreditasyonun tüm dünya ülkelerinde tanınması pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle, bir çok ülkede bulunan ulusal düzeydeki akreditasyon kuruluşları birbirlerinin akreditasyon yöntemleri hakkında yeterli güvene sahip olduğu takdirde karşılıklı tanıma (mutual recognition) anlaşması imzalayarak birbirlerinin akredite ettiği kuruluşları karşılılklı olarak tanımayı kabul ve taahhüt ederler. Karşılıklı tanıma çoğu kez bir silsile içinde yer alan akreditasyon kuruluşlarının birbirlerinin verdiği akreditasyonu tanıması şeklinde sağlanır. Böylece, karşılıklı tanıma anlaşmasına taraf olan kuruluşlardan her hangi birinin akredite ettiği hizmet kuruluşları, anlaşmaya taraf olan diğer kuruluşların bulunduğu ülkelerde de akreditasyon şartlarını karşılıyor kabul edilir. Bu yapılar oluşturulduktan sonra küresel anlamda bir birleri ile ilişki kuran kurum, kuruluşlar, devletler v.b. yapı güvenle ve engelsiz iş akışı kazanırlar.

Akreditasyonun Temel faydaları:

En büyük ve önemli avantajı, Uluslar arası tanınırlık sağlar,

Paydaşların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımını sağlar,

Uluslar Arası Bürokratik karmaşadan kurtarır

Sistematik yaklaşımı gerektirir,

Çıktıların kalitesini iyileştirir,

Kalite iyileştirme girişimlerini başlatılmasını destekler,

Finansal destek sağlamak için mesnet oluşturur,

Motivasyon ve özgüven sağlar,

Psikolojik ve değişimi sağlar,

Nitelikli iş ve işleyiş ortamı oluşturulmasına destek verir,

Akreditasyona Neden İhtiyaç Duyulur? :

•Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

•Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak

•Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek

•Belge ve raporların güvenirliği artırmak

Üretilen ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemlerine uygunluk değerlendirmesi denilmektedir. Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda; ürünlerin, standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir belge ile uluslararası pazarlarda kabul edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve bölgesel ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir.

Buna bağlı olarak, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların; ortak teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş uluslararası kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke, uygunluk değerlendirmesi sahasını düzenleyen akreditasyon birimlerini oluşturmaktadır.

Ülkemiz de Türk Akreditasyon Kurumu, TÜRKAK 1999 itibarı ile kurulmuştur. 2002 yılından bu yana Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi olmuştur, halen küresel kabiliyetlerini, yeterliliklerini ve üyeliklerini geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Akreditasyon Standartları:

TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu,

TS EN ISO/IEC 17021-1 Yönetim Sistem Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu,

TS EN ISO/IEC 17020 Test ve Kalibrasyon Laboratuarları Akreditasyonu,

TS EN ISO/IEC 17025, Muayene Kuruluşları Akreditasyonu, şeklindedir.

İlgili Akreditasyonlarda İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Akreditasyon Eğitim Hizmeti vermektedir.

Akreditasyon Eğitim Hizmetlerimiz için uzmanlarımızla firmanızı ziyaret edelim, durum tespitini yapalım, şartlar ve koşullara uygun eğitim ve bilgi eksiğinizi giderelim.

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Firmaların yönetim sistemi gereksinimleri karşısında doğan personel temel eğitim ihtiyaçları günden güne önem arz etmektedir. Yönetim sistemleri vazgeçilmez unsurlar olduğu için de işletme yöneticileri istihdamlarını ya eğitimli personelden yada mevcut personelin...

Devamı...

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Toplumların gelişimi, kişlerin ve yaşadığı çevrenin gelişimi ile ayrılmaz bir bütündür. Gelişmiş toplumlar bu başarılarını alt yapılarında bulunan bireylerinin beyin güçlerini etkin ve verimli kullanarak elde etmişlerdir. Burada üzerinde durduğumuz unsur kişilerin geliştirilmesi...

Devamı...

Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Konunun matematiğinden giriş yaparsak, bir önceki mevcudun üstüne sürekli ilaveler yapmak, miktarını, şeklini, yapısını, sayısını v.b. gibi faaliyetlere sürekli iyileştirme, bu işin sürekli olmaması bir kereye mahsus olması durumuna da iyileştirme denmektedir. Her...

Devamı...

Stratejik Planlama Eğitimleri

Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere paralel olarak kamu yönetim anlayışı değişmekte ve katılımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedeflere odaklanan bir yönetim anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çıkarılan 5018 sayılı...

Devamı...