BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

BCP 2000 Belgesi Gelişimi Nasıldır ?

BCP 2000 Belgesi Gelişimi Nasıldır ?

Küreselliğe ayak uyduran, globalleşen dünya pazarlarında artan yoğun rekabet şartları firmaların önüne hayatta kalabilmek için gerekli en temel kriteri çıkartmıştır: “Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarının Tümü’ nü Karşılama: Kalite ve Müşteri tatmini”. Bu kriterde başarılı olmak için müşterilere istedikleri kalitede ürün ve hizmeti daha ucuza ve daha kısa sürede ulaştırmak gerekmektedir.

1990’ lı yıllarda ortaya çıkan globalleşme, demokratikleşme ve insan hakları, bilgi işleme ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler ve nihayet artan rekabet, bu kavram ve tekniklerin uygulamalarını hem zorunlu hale getirmiş hem de kolaylaştırmıştır.

Dünyada inşaat sektöründe kalite ile ilgili uygulamalar 1970’ li yıllarda başlamış ancak ürünün özellikleri, üretim sürecinin, işgücü ve organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması, sosyopolitik ve iklimsel etkilenmeler vb. problemler ile karşılaşılmıştır. Zaten yapılan çalışmalar ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla, sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yöne-tim kavramı olan kalite yönetimi ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandığını göstermekte ve bu durum temel-de, kalite kültürü eksikliği adı altında toplaya-bileceğimiz nedenlere dayandırılmaktadır.

Ülkemizde inşaat sektöründe kalite ile ilgili çalışmalar, artan rekabet sonucu bu kavram ve teknikleri uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, 1990 sonrası başlamış ve özellikle yurt dışında faaliyet gösteren firmalar, bu konu üzerine hassasiyet göstermişlerdir. Ancak genel olarak bakıldığında, ülkemizde inşaat sektöründeki uygulamaların firmanın prestiji açısından ISO 9001 tarzı bir belge almak amacı ile sınırlandırıldığı ve üst düzey yönetime verilen eğitim düzeyinde kaldığı görülmektedir. Sektördeki standart eksikliği, üst düzey katılımın sağlana-maması, motivasyon eksikliği, kalite yönetiminden ne elde edileceğinin sorgulanmaması, Türkiye genelindeki klasik organizasyon yapısı (değişimi engelleyen tutucu yapı), iletişim sorunları, çalışanların katılımının sağlanamaması, tedarikçilerin kalite ile ilgili çalışmalara dahil edilememesi, değişim için gereken alt yapı eksikliği (teknik araçlar vb), eğitimin üst yöne-tim düzeyinde kalması gibi nedenler inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulama problemlerini oluşturmaktadır. Ayrıca, sektörde ürünün ve sürecin özelliklerinden dolayı kalite yönetiminin uygulanamayacağına yönelik bir inanış hakimdir. Bu nedenle, yapılan çalışmada özellikle 1980' li yıllardan sonra endüstri ve ticarette rekabete yeni bir boyut getiren kalite kavramı ve bu kavram ile ilgili olarak kalite yönetimini tanımlamak, yaklaşımları ve ilkeleri belirlemek, inşaat sektöründe kalite yönetiminin öneminden, kurulumundan ve uygulama sürecinden, kurum kültürü kavramından ve uygulama sonuçlarından bahsetmek, kurulacak sistemin çalışması ile Türkiye’de inşaat sektöründeki kalite yönetimi uygulamalarını değerlendirmek, yapılacak istatistiksel analizler sonucu elde edilecek bulguları anlatmak ve bu doğrultuda inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamalarının başarılı olmasında ana faktör olarak belirtilen kültürel değişimin sağlanıp kurum kültürünün oluşturulması için önerilen araştırma modelini ve araştırma kapsamında ileri sürülen diğer varsayımları sınamak amaçlanmıştır.

BCP 2000 Belgesi Nedir ?

BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamaları kalite yönetimi kavramı:
İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusu olabilmektedir. İnşaat sektöründe...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Temel Prensipleri Nelerdir ?

BCP 2000’ in 8 temel prensibi vardır. Bunlar;
1-Performans:
Her şeyden önce binanın işlevine uygun olması...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Ürün Özellikleri Nelerdir ?

Proje, bir yapma çevrenin oluşturulmasında birden fazla süreci kapsayan, başlangıç ve bitimi belli olan bir olgudur; bina yapma fikrinin doğmasından başlayarak tasarlama, ihale, yapım, işletme hatta yıkımı...

Devamı...

BCP 2000 Sistemi Nasıl Uygulanır ?

Kalite yönetimi ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim. Başta Japon kuruluşları olmak üzere birçok dünya kuruluşunun başarılarında temel faktör olan kalite yönetimi, günümüzde...

Devamı...

BCP 2000 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler Nelerdir ?

İnşaat sektöründe BCP kalite yönetimi ile ilgili uygulama sorunları genel olarak aşağıdaki gibidir:
• Kalite yönetiminin tam olarak anlaşılamaması, kalite...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Faydaları Nelerdir ?

İnşaat Sektöründe BCP Kalite Yönetiminin Uygulanması ile elde edilen faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür;
• Ürün ve hizmet kalitesinin artması
• Maliyetlerin azalması...

Devamı...

BCP 2000 Standart Kapsamı Nasıldır ?

1. Giriş
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler, Tanımlar Ve Tarifler
4. Yönetim Sistemi...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene