BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

BCP 2000 Sistemi Nasıl Uygulanır ?

BCP 2000 Sistemi Nasıl Uygulanır ?

Kalite yönetimi ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim. Başta Japon kuruluşları olmak üzere birçok dünya kuruluşunun başarılarında temel faktör olan kalite yönetimi, günümüzde en genel haliyle bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir.

İnşaat sektöründe kalite yönetimi proje ve firma düzeyinde uygulanabilmektedir. Proje düzeyi inşaat sektörüne özgü bir kavramdır. Ancak inşaat sektöründe firmanın aynı anda yürüttüğü birden fazla proje söz konusudur ve firma düzeyinde bakıldığında, diğer sektörlerde de ortaya çıkan belli özellikler bulunmaktadır. İnşaat sektöründe kalite yönetiminin uygulanmasına yönelik uygulama adımları şu şekildedir;

• İyileştirme ihtiyacının bilincinde olmak

• Kalite politikasının belirlenmesi

• Müşteri beklentilerinin belirlenmesi

• Kalite sürecinin tasarlanması

• Kalite organizasyonunun kurulması

• Çalışanların görüşlerinin değerlendirilmesi ve kurum kültürünün oluşturulması

• Eğitim

• Tedarikçilerin kaliteye katılımı

• Kalite kutlamaları

• Kalite yönetiminin performansının ölçülmesi

• Sürecin sürekli iyileştirilmesi

İngiltere’de yapılan bir çalışmada kurum kültürü, inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamalarının başarılı olmasını sağlayan ana faktör olarak tanımlanmış ve kalite yönetimi kültürünün müşteri tatmini, sürekli gelişim, kararlılık, problem çözme, takım çalışması ve yetkilendirme değerlerini gerektirdiği belirtilmiştir.

Kurum kültürü bir firmadaki alışkanlıklar, davranışlar, kurallar ve prensiplerin bütünüdür. Bir firmada kurum kültürünün oluşturulması için holistik bir yapı çerçevesinde kültürel değişimin sağlanması gerekmektedir. Kültürel değişimin nasıl sağlanacağının bilinmesi için de inşaat sektöründe organizasyonlarda kalite yönetimini etkileyen kültürel elemanların analiz edilmesi gerekmektedir. Kültürel değişimin sağlandığı bir organizasyonda, iş süreçlerinin sürekli gelişimi ile müşteri tatminine yönelik çalışmalardan herkesin kendini sorumlu hissetmesi gibi bir inanış hakimdir.

BCP 2000 Belgesi Nedir ?

BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamaları kalite yönetimi kavramı:
İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusu olabilmektedir. İnşaat sektöründe...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Gelişimi Nasıldır ?

Küreselliğe ayak uyduran, globalleşen dünya pazarlarında artan yoğun rekabet şartları firmaların önüne hayatta kalabilmek için gerekli en temel kriteri çıkartmıştır: “Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarının Tümü’ nü Karşılama: Kalite ve Müşteri tatmini”. Bu kriterde...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Temel Prensipleri Nelerdir ?

BCP 2000’ in 8 temel prensibi vardır. Bunlar;
1-Performans:
Her şeyden önce binanın işlevine uygun olması...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Ürün Özellikleri Nelerdir ?

Proje, bir yapma çevrenin oluşturulmasında birden fazla süreci kapsayan, başlangıç ve bitimi belli olan bir olgudur; bina yapma fikrinin doğmasından başlayarak tasarlama, ihale, yapım, işletme hatta yıkımı...

Devamı...

BCP 2000 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler Nelerdir ?

İnşaat sektöründe BCP kalite yönetimi ile ilgili uygulama sorunları genel olarak aşağıdaki gibidir:
• Kalite yönetiminin tam olarak anlaşılamaması, kalite...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Faydaları Nelerdir ?

İnşaat Sektöründe BCP Kalite Yönetiminin Uygulanması ile elde edilen faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür;
• Ürün ve hizmet kalitesinin artması
• Maliyetlerin azalması...

Devamı...

BCP 2000 Standart Kapsamı Nasıldır ?

1. Giriş
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler, Tanımlar Ve Tarifler
4. Yönetim Sistemi...

Devamı...

BCP 2000 Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene