EKO DİZAYN / ECO DESIGN CE Etiketleme

Eko Dizayn Nedir ? Kapsamı ve Gerekleri Nelerdir ?

Eko Dizayn Nedir ? Kapsamı ve Gerekleri Nelerdir ?

Ecodesign ve enerji etiketlemesi ile ilgili mevzuat, ürünlerin enerji verimliliğini artırmak için etkili bir araçtır. AB'nin 2020 enerji verimliliği hedefine önemli ölçüde katkıda bulunan, piyasadaki en az gelişmiş ürünleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Eko-tasarım ve Enerji Etiketleme Yönetmeliği ile ilgili enerji tasarruflarının, 2020 yılına kadar yılda 800 Terra-watt saat (TWh) bölgesinde olacağı tahmin edilmektedir. Ecodesign, aynı zamanda, Şirket içi ürünlerin daha iyi çevresel performansını teşvik ederek endüstriyel rekabet gücünü ve inovasyonu desteklemektedir.

Gereksinimler

CE işaretlemesi için Yeni Yaklaşım Direktifleri, söz konusu sektörlerin her birinden ürünler için kendi uygulama alanlarındaki tüm şartları kapsayacak şekilde Avrupa Birliği tarafından tasarlanmıştır.

Ecodesign Direktifi (2009/125 / EC), ürünlerinin CE işareti taşıması için üreticilerin karşılaması gereken çevresel parametrelerle ilgili eko tasarım gereksinimlerini belirleyen bir çerçeve direktifidir.

2009/125/EC sayılı Direktif, kullanım sırasında enerji tüketimini etkileyen ürünleri, enerji kullanan, üreten, aktaran ya da ölçen ürünleri ve enerji tüketen diğer ürünleri, örneğin pencere, yalıtım malzemeleri veya tüketen bazı ürünleri kapsar.

Direktifin amacı, bir ürünün tüm yaşam döngüsündeki sürdürülebilir kalkınma ilkelerine odaklanarak, kaynak tüketimi ve kirleticilerin emisyonu dahil olmak üzere ürünlerin genel çevresel etkisini azaltmaktır.

Direktifin ek kapsamı, ilgili ürünlerin iç Avrupa pazarında serbest dolaşımını sağlamaktır. Yönerge, kişiler veya mallar için nakliye araçları için geçerli değildir.

Ekolojik tasarım gereksinimlerini belirleme metodolojisi ve prosedürleri Direktifte belirtilmiştir (ürüne özgü tasarım ve yapım gereksinimleri).

Teknik dosya gereklilikleri

Başarılı bir değerlendirmenin ardından, 2009/125/EC sayılı Ecodesign Direktifi Ek V'te belirtilen teknik belgeleri gerektirir. Teknik dökümanlar, cihazın uygunluğunun Direktifin gerekliliklerine uygun olarak değerlendirilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya şunları içermelidir:

-Ürünün ve kullanım amacının genel bir tanımı;

-Üretici tarafından gerçekleştirilen ilgili çevresel değerlendirme çalışmalarının sonuçları veya alternatif olarak ürün tasarım çözümlerinin değerlendirilmesi, belgelenmesi ve belirlenmesi için üretici tarafından kullanılan çevresel değerlendirme literatürüne veya vaka çalışmalarına referanslar;

-Uygulama önleminin gerektirdiği ekolojik profil;

-Yapılan eko tasarım gereksinimleri ile ilgili ölçüm sonuçlarını açıklayan dokümanlar;

-Üretici, özellikle hangi standartların uygulandığını ya da uygulanmadığını ve nihayetinde uygunluğu sağlamak için hangi araçların kullanıldığını belirten spesifikasyonlar oluşturmalıdır;

-İhtiyaca uygun olarak sağlanan ürünün çevresel tasarım yönlerine ilişkin bilgilerin bir kopyası (Ek I, Bölüm 2'de belirtilmiştir);

-AT uygunluk beyanının bir kopyası.

-Üreticinin veya yetkili temsilcisinin, son ürünün piyasaya sürülmesinden sonra 10 yıl süreyle teknik belgelerin kopyalarını saklaması istenir.

CE İşaretlemesi

Gerekli adımlar başarıyla tamamlandıktan sonra, uygun CE işareti ürüne iliştirilmelidir.

Enerji etiketlemesi

Amaç

Bu Yönetmelik, piyasaya sürülen ya da hizmete giren, enerji ile ilgili ürün (ler) için geçerli olan bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu ürünlerin etiketlenmesini ve enerji verimliliği, enerji ve diğer kaynakların kullanımı ile ilgili ürünlere ilişkin standart ürün bilgilerinin kullanımı ve ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgiler sunarak, müşterilerin enerji tüketimi açısından daha verimli ürünler seçmelerini sağlar.

Gereklilikler

Tedarikçi, piyasaya sürülen ürünlerin, her bir ünite için, ücretsiz olarak, doğru basılmış etiketlerle ve bu yönetmeliğe uygun olarak, ürün bilgi formlarının temin edilmesini sağlayacaktır.

Ürün bilgi formunu ürünle birlikte tedarik etmenin bir alternatifi olarak, tedarikçinin bu ürün bilgi formunun parametrelerini ürün veri tabanına girmesinin yeterli olmasını sağlayabilir.

Tedarikçi, sağladığı etiketlerin ve ürün bilgi sayfalarının doğruluğunu sağlamalı ve doğruluğun değerlendirilmesini sağlayacak teknik dokümanları hazırlamalıdır.

Veri tabanı ile ilgili yükümlülükler

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tedarikçi, delege edilmiş bir eylemin kapsadığı yeni bir modelden oluşan bir üniteyi piyasaya sürmeden önce, ürün veri tabanına ürün ile ilişkili bilgileri girmelidir.

Etiket veya ürün bilgi sayfası ile ilgili değişikliklerin yapıldığı bir ürün, yeni bir model olarak kabul edilecektir.

Bir modelin nihai birimi piyasaya sürüldükten sonra, tedarikçi, bu modelle ilgili bilgileri, ürün veritabanının uygunluk bölümünde 15 yıllık bir süre boyunca saklar. Veritabanının kamusal kısmındaki bilgiler silinmez.

Hangi Ürünler Eko Dizayn / Eco Design Kapsamındadır ve Kimler Alabilir ?

Aşağıda belirtilen ürünler ve grupları ekodizayn kapsamında olup, bu ürünleri üretenler, distribütörler vb. kuruluşlar almakla mükelleftir.
Ekodizayn Direktifi- İlgili ÜrünlerEnerji Etiketleme Regülasyonu...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene