GlobalGAP EurepGap Belgesi

GlobalGAP Kontrol Noktaları Uygunluk Kriteri Nedir ?

GlobalGAP Kontrol Noktaları Uygunluk Kriteri Nedir ?

AF TÜM ÇİFTLİKLER TABANLI MODÜL: Bu modüldeki kontrol noktaları tüm çiftlik işletmeleriyle ilgili konuları kapsadığı için sertifikasyon başvurusu yapan tüm üreticiler için uygulanabilir.

AF.1 SAHA GEÇMİŞİ VE SAHA YÖNETİMİ:

Sürdürülebilir çiftçiliğin önemli özelliklerinden birisi sahaya özgü bilgi ve uygulama deneyimlerinin gelecekle ilgili yönetim planlama ve uygulamalarıyla bütünleştirilmesidir. Bu bölüm çiftliğin yapısını oluşturan arazi, bina ve diğer tesislerin güvenli biçimde gıda üretimini ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde uygun olarak yönetilmesini amaçlamaktadır.

AF.2 KAYIT TUTMA VE DÂHİLİ DEĞERLENDİRME / İÇ DENETİM:

Çiftçilik uygulamalarıyla ilgili önemli ayrıntılar kaydedilmeli ve kayıtlar saklanmalıdır

AF.3 İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI:

Bir çiftliğin güvenli ve verimli işletilmesinin anahtarı insanlardır. Çiftlik çalışanları ve sözleşmeliler kadar üreticilerin kendileri de ürünün kalitesi ve çevrenin korumasının dayanağıdır. Öğrenim ve eğitim sürdürülebilirliğin geliştirilmesine ve sosyal sermayenin inşasına yardımcı olacaktır. Bu bölüm; çalışma sahasında güvenli uygulamaların yapılmasını sağlamayı ve tüm işçilerin görevlerini hem anlamalarını ve hem de işlerini yapmak için yeterli olmalarını; onların çalışmalarını güvenli biçimde sürdürmelerine izin veren uygun araç gereç temin edilmesini ve yine bir kaza olması durumunda, uygun ve zamanında yardım sağlanabilmesini amaçlamaktadır.

AF.4 TAŞERONLAR:

Taşeronların bilgileri kayıtlı olmalı, taşeronlar ve ziyaretçiler prosedürlerden haberdar edilmelidir.

AF.5 ATIK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN KULLANIM:

Atıkların en aza indirilmesi şunları kapsamalıdır: mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi, atıklardan kaçınılması, atıkların azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve atıkların geri dönüştürülmesi.

AF.6 ÇEVRE VE KORUNMASI:

Tarım ve çevre birbirlerine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Yabani yaşam ve doğal görünümü yönetmek büyük önem taşımaktadır; türler kadar arazi ve doğal görünüm özelliklerinin yapısal çeşitliliğinin arttırılması da bitey ve direyin çeşitliliği ve bolluğu için de yarar sağlayacaktır.

AF.7 ŞİKÂYETLER:

Şikâyetlerin yönetimi baştan sona daha iyi bir üretim sistemi sağlanmasına öncülük edecektir

AF.8 GERİ ÇAĞIRMA / GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ:

Üreticinin geri çekme/geri çağırma kararına neden olan olay tipini, ürünün muhtemel geri çekme/geri çağırma kararını vermekten sorumlu kişileri, müşterilere ve GLOBALG.A.P. Sertifikasyon Kuruluşuna haber verme mekanizmasını (CB tarafından bir yaptırım yayınlanmamışsa ve üretici ya da üretici grubu ürünleri serbest iradesi dışında geri çağırmış/geri çekmişse) ve stokları bağdaştırma metotlarını tanımlayan dökümante edilmiş prosedürlere erişimi olmak zorundadır. Bu prosedürler etkinliklerini güvenceye almak amacıyla yıllık olarak test edilmiş olmak zorundadır. Bu sahte bir test olabilir. Bu test kaydedilmek zorundadır.

AF.9 GIDA KORUNMASI (ÇİÇEK VE SÜSBİTKİLERİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR):

Gıda güvenliğini tehdit eden olası tehditler üretimin bütün aşamalarında tesbit edilmeli ve değerlendirilmelidirler. Gıda güvenliği risk tanımlaması bütün girdilerin güvenilir ve emin kaynaklardan gelmesini güvence altına almalıdır. Bütün çalışanların ve taşeronların bilgileri mevcut olmak zorundadır. Kasıtlı bir tehdit durumunda düzeltici faaliyet için gerekli prosedürler mevcut olmalıdır.

AF.10 GLOBALG.A.P. STATÜSÜ:

Ticaretle ilgili belgeler (örneğin. satış faturalarında) ve uygun oldukça diğer belgelerde, ürüne ait GLOBALG.A.P. statüsü yer alır.

Üreticilerin doğrudan ilişkide oldukları müşterileriyle, GGN’ lerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla (paketlemeciler, ihracatçılar, ithalatçılar, vd.) ve müşterinin etiketleme ve izlenebilirlik konusunda en iyi uygulamaları izleyeceği konusunda bir anlaşması olmalıdır.

AF.11 LOGO KULLANIMI:

Üretici/üretici grubu GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) sözcüğünü, ticari markasını ya da logosunu ve GGN’sini (GLOBALG.A.P. numarasını) Genel Yönetmelikler Ek 1’e göre ve Alt-Lisans ve Sertifikasyon Anlaşmasına göre kullanmalıdır. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) sözcüğü, ticari markası ya da logosu son ürün üzerinde, son müşteri ambalajında ya da satış noktasında asla görünmemelidir, ancak sertifika sahibi bunları iş-işe iletişiminin bir kısmı ve/veya tamamında kullanabilir.

AF.12 İZLENEBİLİRLİK VE AYRIŞTIRMA ÜRETİCİ PARALEL ÜRETİM İÇİN TESCİL EDİLDİĞİNDE ZORUNLUDUR:

Paralel üretim ve/veya mülkiyet (sadece, sertifikalı ve sertifikasız ürünler tek bir tüzel kişilik tarafından üretilmiş ve/veya sahiplenilmiş olduğunda uygulanabilir.)

Sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin karışmasını önleyecek bir sistemin yürürlükte olması zorunludur. Bu ilgilli kayıtları da içermek suretiyle, ya fiziksel tanımlamayla ya da ürün işleme prosedürlerileriyle sağlanabilir.

Ürünün sertifikalı bir süreçten çıktığı durumlarda, bütün satışa hazır nihai ürünler (gerek çiftlik düzeyinde veya ürün işlemesinden sonra) bir GLN ile tanımlanmalıdır.

Paralel üretim yapan Seçenek 1 üreticileri (harici kaynaklardan satın almayan) sertifikalı ürünü etiketlemek için sertifikalı PMU’nun alt-GLN’ sini kullanmalıdır. Sertifikasız PMU’nun alt-GLN’ si sertifikasız ürünlerin etiketlenmesi için kullanılabilir.

Sertifikasız ürün satın alan Seçenek 1 üreticileri (paralel mülkiyetli) PHU’ da iki GLN kullanmalıdırlar: birisi sertifikalı nihai ürün için kullanılmalı ve diğeri de sertifikasız nihai ürün için kullanılabilmelidir. Seçenek 2 = sertifikalı ürünü etiketlemek için grubun GGN’ si kullanılmış olmalıdır.

Kontrol, sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin doğru bir şekilde sevk edildiğini gösterecek şekilde belgelendirilmelidir.

Sertifikalı ürünlerin satışıyla ilgili ticari belgeler (satış faturaları, satışla ilgili diğer şeyler, sevk belgeleri, v.b.), sertifika sahibinin alt-GLN’ sini içermeli ve GLOBALG.A.P. sertifikası durumunu gösterir bir atıf ihtiva etmelidir.

Değişik kaynaklardan temin edilen sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin (örneğin diğer üreticiler veya tüccarlar) tanımlanması için prosedürler işletmenin ölçüsüne göre uygun bir şekilde hazırlanmalı, döküman haline getirilmeli ve yürürlükte kalması sağlanmalıdır.Kayıtlar şunları içermelidir:- Ürün tanımlaması- Sertifikalandırılmış GLOBALG.A.P. statüsü.

-Yüklenen ürün(ler)in miktarları

-Tedarikçi listeleri

-Uygulanabilir olduğu durumlarda GLOBALG.A.P. Sertifikalarının kopyaları

–Satın alınmış ürünlerin izlenebilirlik verileri/kodları,

-Denetlenmiş organizasyon tarafından alınmış satın alma emirleri/faturalar

-Onaylanmış tedarikçilerin listesi.

Sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin satış detayları, satılmış miktarlar ve temin edilen açıklamalara özel dikkat gösterilmek koşuluyla kaydedilmiş olmalıdır. Dokumanlar, sertifikalı ve sertifikasız girdi ve çıktı miktarları arasında tutarlı bir denge göstermek zorundadır.

Kütle denklik doğrulama sürecinin kolaylaştırılması için sertifikalı ve sertifikasız üretilmiş, gelen, giden ve depolanmış ürün miktarları (ağırlık veya hacimsel bilgiyi içererek) kayıt altına alınmak ve bunun bir özeti saklanmak zorundadır.

lgili her bir işleme süreci için dönüşüm oranları hesaplanmış ve ulaşılabilir olmalıdır.Ortaya çıkan bütün ürün atık miktarları kayıt altına alınmalıdır.

Annex AF 1. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KILAVUZU– GENEL:

Risk Değerlendirmesine Giriş

GLOBALG.A.P. IFA Standardında gıda güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği ve çevre korunmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı risk değerlendirmeleri yapmak gereklidir. Bu kılavuz dökümanı üreticilere yardım sağlamaktadır.

Beş adımda risk değerlendirmesi:

Bir risk değerlendirmesi GLOBALG.A.P. gereklilik ve yasalarına uymak için olduğu kadar ürünleri, işçileri ve işletmeyi korumak için de önemli bir adımdır. Bir risk değerlendirmesi iş sahasında gerçekten de önemli olan bu risklere – gerçek zarar yol açabilecek potansiyelli risklere – odaklanmanıza yardım eder. Birçok durumda, doğrudan alınacak basit, etkin ve pahalı olmayan önlemler riskleri kolayca kontrol eder; (örneğin, ürünlere bulaşmaması için döküntülerin derhal temizlenmesini sağlamak).

Risklerin tümünü ortadan kaldırmanız beklenmemektedir, ancak ‘makul ölçüde uygulanabilir’ olduğu derecede ürün ve işçilerinizi korumanız beklenir ve zorundasınız.

Risk değerlendirmesi yapmanın tek yolu bu değildir; özellikle de daha karmaşık riskler ve/veya koşullar için iyi çalışan başka metotlar da vardır. Ne var ki, bizler bu metodun üreticilerin çoğu için anlaşılması en kolay yaklaşımı sağladığına inanıyoruz. İşçiler ve diğer kişilerin makul kontrol önlemlerinin alınmasındaki bir hata nedeniyle doğabilecek zararlanmalardan korunmuş olma hakları vardır. Kazalar ve hastalık yaşamları mahvedebilir ve şayet çıktı kaybedilirse işi de etkiler veya mahkemeye gitmek zorunda kalırsınız.

Üreticiler yasal olarak çalışma alanlarındaki riskleri değerlendirmekle yükümlüdürler, bu nedenle riskleri kontrol etmek için bir plan yürürlüğe sokulabilir.

Risk değerlendirmesi nedir?

Bir risk değerlendirmesi basit olarak, işinizde ürün, çevre ve/veya işçilere nelerin zarar verebileceğini dikkatlice incelemeniz ve bunun sonucunda yeterli önlemleri aldınız mı yoksa zarardan korunmak için daha fazlası mı yapılmalıydınız konusunda değerlendirme yapabilirsiniz.

Süreci aşırı karmaşık hale getirmeyin. Birçok işletmede riskler çok iyi bilinmektedir ve gerekli kontrol önlemlerinin uygulanması kolaydır. Bulaşma ve/veya yaralanmadan kaçınmak için makul önlemler almış olduğunuzu kontrol edin.

Risk değerlendirmeniz hakkında düşünürken; şunları hatırlayın:

•Bir tehlike kimyasallar, elektrik, merdivende çalışmak, vb zarara neden olabilecek herhangi bir şeydir;

•Risk, zararın ne ciddiyette gerçekleşebileceğini de gösteren yüksek ya da düşük bir olasılıktır; öyle ki, zararın ne kadar ciddi olabileceğinin bir göstergesi ile birlikte, herhangi bir kimse bu ya da diğer tehlikelerden zarar görebilir.

İşletmenizdeki riskler nasıl değerlendirilir?

Adım 1: Tehlikeleri tanımlayın

Adım 2: Kimin/neyin ve nasıl zarar görebileceğine karar verin

Adım 3: Riskleri değerlendirin ve önlemlere karar verin

Adım 4: Bulguları/iş planını kaydedin ve onları uygulayın

Adım 5: Değerlendirmeyi gözden geçirin ve gerekirse güncelleyin

Adım 1 Tehlikeleri Tanımlayın

İlk önce ürünün, çevre ve/veya işçilerin nasıl zarar görebileceğini tespit etmeniz gerekir. İşte burada önemli olacakları tanımlamaya yardımcı olacak bazı ipuçları var:

•İşyeri civarını gezin ve mantıken zarara neden olması beklenecek şeylere bakın (örneğin. durumlar, donanım, ürünler, uygulamalar, vb.)

•İşçilere ya da (mümkünse) onların temsilcilerine ne düşündüklerini sorun. Sizin hemen göremeyeceğiniz şeyleri onlar fark etmiş olabilir.

•Tehlikelerin tanımlanmasında ve bunlara doğru perspektiften bakılmasında çok yardımcı olabileceğinden, kimyasallar ve ekipmanlar için üretici talimatlarına ya da veri sayfalarına bakın.

•Önceki vaka ve kaza kayıtlarını gözden geçirin – bunlar genellikle pek belli olmayan tehlikeleri tanımlamaya yardım eder. (Gıda) güvenliği tehlikelerini olduğu kadar uzun dönemli sağlık tehlikelerinin hakkında (örneğin, yüksek gürültü düzeyleri ya da zararlı maddelere maruz kalma) düşünmeyi de unutmayın.

Adım 2 Kimin/Neyin ve nasıl zarar görebileceğine karar verin

Her tehlike için kimin ya da neyin zarar görebileceği hakkında açık olmanız gerekir; bu risk yönetiminin en iyi yolunu tanımlamaya yardımcı olacaktır.

Hatırlayın:

•Bazı faaliyetlerin özel zorunlulukları vardır, (örneğin hasat).

•Özellikle işyerinde her zaman bulunmayabilen (örneğin temizlikçiler, ziyaretçiler, taşeronlar, bakım işçileri, vb.) kişilerin mevut olduğu hallerde, bazı tehlikeler için ilave olarak düşünmek gerekebilir

Adım 3 Riskleri değerlendirin ve önlemlere karar verin

Tehlikeleri saptadıktan sonra, onlar hakkında ne yapacağınıza karar vermek zorundasınız. Yasa sizin insanları zararlardan korumak için ‘mantıklıca uygulanabilir’ her şeyi yapmanızı gerektirmektedir. Siz bunu kendiniz de çalışabilirsiniz ancak en kolay yol, hali hazırda neyin yapılıyor ve neyin iyi uygulama olarak tarif edilmiş olduğunu karşılaştırmaktır.

Öyleyse ilk önce, şu anda ne yapmakta olduğunuza bir bakın, işyerinde ne gibi kontrollerin yürürlükte olduğu ve işlerin nasıl organize edildiği hakkında düşünün. Ardından bunları iyi uygulamalarla karşılaştırın ve kendinizi standardın üzerine yükseltecek daha fazla yapabileceğiniz bir şeyler olup olmadığına bakın. Değerlendirme süreciniz esnasında, şunları dikkate alın:

•Tehlikeden tamamen kurtulabilir miyim?

•Eğer yanıt hayırsa, riskleri zarara yol açmayacak şekilde nasıl yönetebilirim?

Riskleri yönetirken, eğer mümkünse, aşağıdaki ilkeleri, mümkünse önerilen sıra ile uygulayın:

•Daha az riskli bir seçeneği deneyin (örneğin, daha az tehlikeli bir kimyasal kullanmaya başlayın);

•Tehlikeye ulaşımı önleyin (örneğin, muhafaza altına alarak);

•İşleri/görevleri tehlikeye maruz kalmayı azaltacak şekilde organize edin;

•Kişisel koruyucu ekipman dağıtın (örneğin, giysi, ayakkabı, gözlük, vb); ve

•Refah olanakları sağlayın (örneğin, ilk yardım aracı ve bulaşmayı ortadan kaldırmak için yıkama olanakları).

Sağlık ve güvenliği artırmak fazla bir maliyete ihtiyaç duymaz. Örneğin, araç kazalarını önlemek için tehlikeli kör bir kavşağa bir ayna koymak, riskler göz önüne alındığında düşük maliyetli bir önlemdir. Basit önlemlerin noksanlığı, bir kaza olması durumunda size daha pahalıya mal olabilir.

Çalışanları da dahil edin (eğer mümkünse), böylelikle, planladıklarınızın pratikte işleyeceğinden ve herhangi yeni bir tehlike ortaya çıkarmayacağından emin olabilirsiniz.

Adım 4 Bulguları Kaydedin ve Onları Uygulayın

Risk değerlendirmesinin sonuçlarını uygulamaya koymak gıda güvenliği, işçilerin sağlığı ve güvenliği ve işlerinizi idare ederken fark yaratacaktır.

Risk değerlendirmesinin sonuçlarını kaydetmek ve bunları çalışanlarınızla paylaşmak sizi bu uygulamaları tamamlamaya teşvik edecektir.

Sonuçları yazarken, onları basit tutun; (örneğin, ‘hasatta bulaşma: tarlada el yıkama olanakları).

Risk değerlendirmesinin mükemmel olması beklenmez, ancak uygun ve yeterli olmak zorundadır. Şunları göstermeniz mümkün olmalıdır:

• Uygun bir kontrol yapıldı,

•Kimin ya da neyin etkilenmiş olabileceğini sordunuz,

•Önemli tehlikelerin tümüne değindiniz,

•Önlemler makuldür ve kalan risk düşüktür ve

•Süreç içerisinde çalışanlarınızı ya da onların temsilcilerini (uygulanabilir olduğu yerlerde) kapsadınız.

İyi bir eylem planı çoğunlukla farklı cevapların şunun gibi bir karışımından oluşur:

•Daha güvenilir kontroller uygulamaya konulabilene dek geçici çözüm;

•Kazalara ya da kötü sağlık koşullarına neden olma olasılığı yüksek risklere karşı uzun vadeli çözümler;

•En kötü sonuçları yaratma potansiyeli yüksek riskler için uzun vadeli çözümler;

•Geriye kalan öncelikli riskler ve bu risklerin nasıl kontrol edileceği hakkında çalışanları eğitmek için düzenlemeler yapmak;

•Kontrol önlemlerinin yerinde durduğundan emin olmak için düzenli kontroller yapmak ve

•Açıkça tanımlanmış sorumluluklar– hangi eylemde kim hangi andan itibaren rehberlik yapacak.

Unutmayın, önem sırasına göre düzenleyin ve ilk önce en önemli şeylerle uğraşın. Her eylemi tamamladığınızda, iş planınızda bunun tamamlandığını işaretleyin.

Adım 5 Risk Değerlendirmesini Gözden Geçirin ve Gerekirse Güncelleyin

Çok az işletme olduğu gibi kalır. Er ya da geç, yeni tehlikelere yol açabilecek yeni ekipman, madde ve/veya prosedürleri uygulamaya sokacaksınız.

Bu nedenle, neler yapıyor olduğunuzu düzenli olarak gözden geçirmeniz anlamlı olacaktır. Her yıl kabul görmüş iyi uygulamaları dikkate alarak hala gelişmekte olduğunuzdan veya en azından geri kaymadığınızdan emin olmak için; nerede bulunduğunuzu usulüne uygun şekilde gözden geçirin .

Risk değerlendirmenize yeniden bakın:

•Bir değişiklik olmuş mudur?

•Hala yapmaya gerek duyduğunuz iyileştirmeler var mıdır?

•İşçileriniz sorunları saptamışlar mıdır?

•Vakalardan ya da kazaya ramak kalan olaylardan bir şey öğrendiniz mi?

•Risk değerlendirmenizin güncel kaldığından emin olun.

Bir işle uğraşırken, risk değerlendirmesini gözden geçirmeyi unutmak çok kolaydır-ta ki bir şey yanlış gidene kadar ve o an artık çok geçtir. Bu risk değerlendirmesini gözden geçirmek için niye şimdi bir tarih koymayalım? Bunu yazın ve ajandanıza yıllık bir olay olarak not edin.

Yıl içinde, eğer önemli bir değişiklik varsa, beklemeyin. Risk değerlendirmesini kontrol edin ve gerekli olduğu zaman düzeltin. Mümkün olduğunda, bir değişiklik planladığınız zaman risk değerlendirmesi hakkında düşünmek en iyisidir – bu şekilde daha fazla esneklik kazanmış olursunuz.

Annex AF 2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KILAVUZU – ÜRETİM ALANI YÖNETİMİ:

Kontrol Noktası AF 1.2.1

Sertifikasyon için tescil edilen tüm sahalarda ilk denetim sırasında elde mevcut bir risk değerlendirmesi var mı? Sonraki denetimler sırasında yeni ya da risklerin değişmiş olduğu mevcut üretim sahalarında (bunlara kiralanan araziler de dâhildir) bir risk değerlendirmesi mevcuttur. Bu risk değerlendirmesi uygun olan yerde söz konusu sahanın gıda güvenliği, çevre ve hayvan sağlığı bakımından uygun olduğunu gösteriyor mu?

Uygunluk Kriteri AF 1.2.1

İlk kontrolde üretim alanının uygunluğunun tesbiti için bir risk değerlendirmesi gereklidir. Risk değerlendirmesi yıllık olarak gözden geçirilmek ve riskler değiştiğinde veya yeni alanlar kullanıldığında bunlar dikkate alınmak zorundadır. Risk değerlendirmesi saha geçmişi ve tasarlanan faaliyetin bitişik stok/ürün/çevre üzerine etkisini dikkate alınmak zorundadır (temel bilgiler için AF Ek 1 Risk Değerlendirmesi ve bunun neleri kapsamak zorunda olduğu hakkında özel bilgiler için bkz: AF Ek 2).

Aşağıdaki resmedilmiş akış diyagramındaki 3 sorudan herhangi birinin yanıtı evet ise, bir risk değerlendirmesi gerekmektedir.

Dikkate alınacak etkenler (not: bu etkenlerin kapsamlı bir listesi değildir):

Yasalar:

Yasal şartlara uyumu doğrulamak için ilk olarak yerel mevzuat kontrol edilmelidir.

Arazinin önceki kullanımı:

1.Önceki ürünler: örneğin, tipik olarak pamuk üretiminde tahıl ve diğer sebze ürünleri üzerinde uzun vadeli etkisi olabilecek kalıntı bırakan ot ilaçlarının yoğun olarak kullanımı söz konusudur.

2.Endüstriyel ya da askeri kullanım: örneğin, eski araç parkları önemli miktarda petrol kirliliği içerebilir.

3.Dolgu toprak ya da mayın sahaları: toprak altında daha sonraki ürünleri kirletebilecek kabul edilemez atıklar olabilir ya da arazide çalışan insanlara zarar verecek ani çöküntüler olabilir.

4.Doğal bitki örtüsü: zararlılar, hastalıklar ve/veya yabancı otları barındırabilir

Toprak:

Risk değerlendirmesi, amaçlanan kullanımla ilgili yapısal uygunluğu, erozyona olan yapısal yatkınlığı ve amaçlanan ürünler için kimyasal uygunluğu kapsamalıdır.

Erozyon: Risk değerlendirmesi , ürün verimine ve/veya suyun akıp gitmesine etki edebilecek olan su/rüzgar ile üst toprak kaybının var olduğunu ya da olabileceğini saptamalıdır

Drenaj yolları: Taşkın ve/veya erozyona karşı eğilim

Rüzgâra maruz kalma: Aşırı hızla esen rüzgâr ürün kayıplarına neden olabilir

Su kalitesi: 1.Yerel otoriteler tarafından amacına uyması için belirlenmelidir veya eğer yerel standart yoksa o zaman ISO 17025 düzeyinde ya da eşdeğer bir standartta kimyasal ve/veya mikrobiyolojik analizler yapabilen uygun laboratuardan alınan sonuçlar, sulama suyunun kalitesinin WHO Tarım ve Su Ürünlerinde atık su kullanımı için hazırlanan Sağlık Kılavuzu İlkeleri s.39, Tablo 3’de (bkz bu doküman sonunda yer alan WHO Teknik Rapor Serisi 778, 1989 Tablo 3 ) verilen kıstaslara uyduğunu göstermelidir. 2. İçme suyu kalitesi: WHO İçme Suyu Kalitesi Rehberi; 3rd Ed, birinci ve ikinci eklerin birlikte değerlendirilmesi, Vol. 1 2008 ( dokümanın sonunda yer alan Tablo 7.7 mikrobiyal kalitenin doğrulanması içinkılavuz değerlere bakınız)

Bulunabilirlik: Tüm yıl boyunca ya da en azından önerilen yetiştirme döneminde yeterlilik .

Kullanma yetkisi: Ürün için gerekli olduğu öngörülen miktarın güvence altında olması; diğer kullanıcıların hakları; yerel yasalar ya da gümrükler bazı zamanlarda ihtiyaçlarının öne geçme ihtimali olan diğer kullanıcılara hak tanıyabilir; çevre etkisi; yasal olsa da, bazı su çekme hızları su kaynağıyla ilişkili ya da bu kaynağa bağlı bitey ve direyiters yönde etkileyebilir.

Sel: istenmeyen taşkınlar – mikrobiyolojik ve kimyasal kirlilik

Diğer etkiler

1.Tarım makinelerinin çalışmasının neden olduğu toz, duman ve gürültü sorunları

2.Suyun aşağı aktığı sahalarda çamur yükü ya da kimyasal yük sonucu oluşan kirlilik

3.İlaçlama etkisi

4.Ürünlerin cezp ettiği böcekler, atık ürünler ve/veya gübre kullanılan işlemler

5.Yakındaki doğal ya da koruma alanlarından gelen zararlıların yol açtığı tahribat

6.Yollar ve yoğun trafik de dâhil olmak üzere yakındaki endüstri veya ulaşım tesislerinden gelen duman, is ve/veya toz

7.Yakındaki topluluklarda yaşayan kişilerin yaptığı hırsızlıklar

8.Komşu alandaki tarım faaliyetleri

9.Pazara yeterli nakliye olanağı

10.Yeterli işgücü olanağı

11.Girdi mevcudiyeti

CB ÜRÜN TABANLI MODÜLÜ

•CB.1 İZLENEBİLİRLİK

•CB.2 ÜRETİM MATERYALİ

•CB.3 SAHA GEÇMİŞİ VW SAHA YÖNETİMİ

•CB.4 TOPRAK YÖNETİMİ

•CB.5 GÜBRE UYGULAMASI

•CB.6 SULAMA / SIVI GÜBRELEME

•CB.7 ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ

•CB.8 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

•CB.9 EKİPMAN

•ANNEX CB.1 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – MİKROBİYOLOJİK TEHLİKELER

•ANNEX CB.2 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – SORULU SU KULLANIMI

•ANNEX CB.3 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – ENTEGRE ZARARLI YÖNETİM ARAÇ KUTUSU

•ANNEX CB.4 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – EKSTRAPOLASYONA İZN VEREN ÜLKELERDE (PPP) BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANIMI

•ANNEX CB.5 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – KALINTI ANALİZİ

•ANNEX CB.6 GLOBALG.A.P. KILAVUZU – MAKSİMUM KALINTI LİMİTİ AŞIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ

•ANNEX CB.7 GLOBALG.A.P. UYGULAMA DONANIMI GÖRSEL TETKİK VE İŞLEVSEL TESTLERİ İÇİN KILAVUZ

FV MEYVE VE SEBZELER

*FV.1 TOPRAK YÖNETİMİ (Eğer toprak fümigasyonu yapılmamışsa G/D):

Yer, tarih, etken madde, dozlar, uygulama metodu ve uygulayıcı da dâhil olmak üzere toprak fümigantlarının kullanımı için yazılı kanıt ve gerekçe vardır. Toprak fümigantı olarak Methyl Bromide kullanımına izin verilmemiştir.

Bitki dikim öncesi zaman aralığı kayıt edilmiş olmak zorundadır.

*FV.2 SUBSTRATLAR (Eğer substrat kullanılmamışsa G/D):

Üretici geri dönüştürülen miktar ve tarihlerle ilgili hazırlanmış olan kayıtları tutar. Faturalar ve sevk irsaliyeleri kabul edilebilir. Eğer katılabileceği bir geri dönüşüm program bulunmuyorsa, bunun gerekçesi açıklanmalıdır.

Substratlar çiftlikte sterilize edildiği zaman, tarla, bahçe ya da seranın adı ya da referansı kaydedilir. Eğer sterilizasyon çiftlik dışında yapılıyorsa, substratları sterilize eden şirketin adı ve yeri kaydedilir. Şunların tümü doğru olarak kaydedilir: sterilizasyon tarihleri (gün/ay/yıl); isim ve etken madde; makineler (örneğin: 1000 lt-tank, vb); metod (örneğin, ıslatma, sisleme vb); uygulayıcının adı (kimyasalları uygulamış ve sterilizasyonu yapmış olan gerçek kişinin adı) ve bitki dikim öncesi zaman aralığı.

Kullanılmakta olan doğal kökenli substratların kaynağını kanıtlayan kanıtlar vardır. Bu kayıtlar substratların belirlenmiş koruma alanlarından gelmediğini göstermektedir.

*FV.3 HASAT-ÖNCESİ:

FV. 3.1 Bitki Koruma Ürünü Uygulaması için Kullanılan Suyun Kalitesi

Yazılı bir risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme su kaynağını, bitki koruma ürününün tipini (herbisit/ insektisit/vb.), uygulama zamanlamasını (ürünün büyüme evresi), uygulamanın konumlandırmasını (ürünün yenilebilir kısmı, ürünün diğer kısımları, ürünler arasındaki toprak vb.) ve gerekli olduğu hallerde yapılan düzeltici faaliyetleri de içerir.

FV. 3.2 Organik Gübrenin Uygulanması

Uygulamayla hasat arasındaki zaman aralığı gıda güvenliğini tehlikeye atmamaktadır (ayrıca bkz CB 5.5.2). Gübre uygulaması ve hasat kayıtları bunu göstermelidir.

FV. 3.3 Hasat Öncesi Kontrol

Yetiştirme alanı dahilinde oluşabilecek kirliliği azaltmak için uygun önlemler alınmak zorundadır. Örneğin dikkate alınması gereken konular şunları içerir: arazi yakınında hayvancılık; arazide yüksek oranda yabani hayat bulunması; kemirgenler; evcil hayvanlar (kendi hayvanları, köpek bakıcıları, vb). Uygun olan yerlerde, tampon alanlar, fiziki engeller, çitler kullanılmalıdır.

*FV.4 HASAT:

FV. 4.1 Genel (Şuna başvurun: Ek CB.1 GLOBALG.A.P. Kılavuzu - Mikrobiyolojik Tehlikeler)

Fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanları ve insanlardan geçen hastalıkları da kapsayan, ürün özelliklerine uygunlaştırılmış, dökümante edilmiş ve güncel (yani yıllık olarak gözden geçirilmiş) bir risk değerlendirmesi vardır. Bu aynı zamanda FV.4.1.2’den FV.4.1.12’ye kadar olan konuları da kapsamak zorundadır. Risk analizi çiftliğin ölçeği, ürün ve işin teknik düzeyine uydurulmalıdır. G/D Yok

FV. 4.1.2 Hasat süreci için, risk değerlendirmesini temel alan dökümante edilmiş bir hijyen prosedürü vardır.

FV. 4.1.3 Çiftlik yöneticisi ya da bu görev için atanmış başka bir kişi hijyen prosedürlerinin uygulanmasından sorumludur. G/D Yok

FV. 4.1.4 AF 3.2.2 yi aşan hijyen gereklilikleri varsa, o zaman işçilerin hasat süreci hijyen prosedürü için özel eğitim aldıklarına dair kanıt bulunmak zorundadır. İşçiler hasat esnasında ürüne fiziksel (örneğin salyangozlar, taşlar, böcekler, bıçaklar, meyve kalıntıları, saatler, cep telefonları vs.), mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşmanın önlenmesi sağlamak için yazılı (uygun lisanda) ve/veya resimli talimatlar ile eğitilmek zorundadır.

FV. 4.1.5 İşçilerin prosedür ve talimatlara uyduğunu gösteren görsel kanıt vardır.

FV. 4.1.6 Yeniden kullanılabilen hasat kapları, hasat aletleri (örn. makaslar, bıçaklar, budama makasları, vb) ve hasat ekipmanı (örn. makineleri) temizlenmiş ve bakımları yapılmıştır. Ürün kirlenmesini önlemek için hazırlanmış bir temizlik ve dezenfeksiyon çizelgesi yürürlüktedir.

FV. 4.1.7 Hasat edilmiş ürünlerin nakliyesinden farklı amaç(lar)la da kullanılan hasat edilen ürünler için kullanılan çiftlik araçları, ürünlerin kirlenmesini (örn, toprak, kir, organik gübre, döküntü, vb) önleyecek şekilde hazırlanan çizelgeye uygun olarak temizlenmiş ve bakımları yapılmıştır.

FV. 4.1.8 İşçilerin ellerini temizlemeleri ve dezenfekte etmelerine imkan vermek için yıkama istasyonları temiz ve sağlık koşullarına uygun biçimde tutulmalıdır. Personel, işe başlamadan önce, her tuvalet kullanımından sonra, mendil/kağıt mendil kullandıktan sonra, kirli malzeme ile temastan sonra, sigara içtikten , yemek yedikten ya da birşey içtikten sonra, verilen aralardan sonra, işe başlamadan önce ve ellerinin bir kirletici kaynağı olabileceği herhangi bir zamanda ellerini yıkamalı ya da alkol esaslı el temizleyici sıvı kullanmalıdır. G/D Yok

FV. 4.1.9 Arazideki temizlik birimleri ürün bulaşması ile ilgili potansiyel riski en aza indirecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir ve doğrudan kullanılmaya serbest erişime imkan sağlanmalıdır. Sabit ya da gezici tuvaletler (hela çukurları dahil) temizlemesi kolay malzemeden inşa edilir ve hijyen açısından iyi durumdadır. Tuvaletlerin çalışma yerine makul uzaklıkta (örn. 500 mt ya da 7 dakika) olması beklenir.

Uygunsuzluk noktası = çalışma yerine makul uzaklıkta bulunmayan tuvalet ya da tuvalet olmaması. Uygulanamama koşulu yalnızca hasat işçilerinin hasat sırasında pazarlanabilir ürünlerle doğrudan temas etmediği zaman geçerlidir. (Örneğin. Mekanik hasat ).

FV. 4.1.10 Ürün kapları yalnızca hasat edilen ürünü koymak için kullanılır (yani, tarımsal kimyasallar, makine yağları, yağ, temizlik kimyasalları, bitki ya da başka çöp, yemek torbaları, aletler, vb şeyler konulmaz). Eğer çok amaçlı römorklar, el arabaları vb şeyler ürün taşımak için kullanılıyorsa, bunlar kullanılmadan önce temizlenmek zorundadır.

FV. 4.1.11 Seralarda yazılı cam ve sert plastik bakım prosedürleri var mıdır? Seralarda cam ve/veya sert plastik kırılmaları için yazılı prosedürler mevcuttur.

FV. 4.1.12 Hasat noktasında kullanılan her buz ya da su, içme suyuyla hazırlanmak ve ürün kirlenmesini önlemek için sağlığa uygun koşullarda işlenmek zorundadır.

FV. 4.2 Hasat Noktasında Nihai Ürün Paketleme (Hasat ve/veya nihai paketleme süresince, ürünlerle son insan teması arazide gerçekleşiyorsa geçerlidir)

FV. 4.2.1 Doğrudan tarlada, bahçede ve serada paketlenen ve işlenen tüm ürünler, hasat hijyen risk değerlendirme sonuçlarına uygun olarak geceleyin araziden kaldırılmak zorundadır. Eğer ürünler çiftlikte kısa süreyle depolanıyorsa, gıda güvenliği koşullarına uyulmak zorundadır.

FV. 4.2.2 Paketlenen ürün kirlenmeye karşı korunmuş mudur? Arazideki tüm paketlenen ürünler kirlenmeye karşı korunmak zorundadır.

FV. 4.2.3 Eğer paketlenmiş ürün çiftlikte depolanıyorsa, depolama alanları temizlenmiş olmak zorundadır.

FV. 4.2.4 Paketleme malzemesi kirlenmeye karşı korunacak şekilde depolanmış olmak zorundadır.

FV. 4.2.5 Paketleme malzemesi parçaları ve diğer ürün harici atıklar araziden kaldırılmış olmak zorundadır.

FV. 4.2.6 Paketlenen ürün çiftlikte depolandığı zaman ısı ve nem kontrolleri (geçerli olan yerlerde), hijyen risk değerlendirmesine ve kalite koşullarına uygun olarak sürdürülmüş ve dökümante edilmiş olmak zorundadır.

*FV.5 ÜRÜN İŞLENMESİ (Ürünün mülkiyeti üreticiye ait olduğu sürece işleme geçerlidir):

FV. 5 ÜRÜN İŞLEME (İşleme üreticinin mülkiyeti dahilinde gerçekleştiği sürece uygulanabilir.)

Hijyen İlkeleri

Ürünlere ve ürün işleme faaliyetine uyarlanmış, fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi ve insandan geçebilecek hastalıkları da kapsayan dokümante edilmiş ve güncellenmiş (yıllık olarak gözden geçirilmiş) bir risk değerlendirmesi vardır.

SON YAPI KONTROL LİSTESİDİR.

GlobalGAP Belgesi Nedir ?

Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma iddiasıyla yola çıkan Avrupa Birliği, üye ülkeler itibarıyla teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler geliştirmiştir. Bu sistemlerin en önemli amacı, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır...

Devamı...

GlobalGAP Yönetmeliği Nedir ?

CE işaretleme konusunda karşılaşılacak bazı terimler aşağıda tanımlanmaktadır:
Yetkili Kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kurum veya kuruluşu...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene