ISO 13485:2016 Medikal Cihazlar Belgesi

ISO 13485 Belgesi Standardı Kapsamında Neler Var ?

ISO 13485 Belgesi Standardı Kapsamında Neler Var ?

Bu Standard ISO 9001 standardının neredeyse bire bir aynısıdır ve aşağıda madde içerikleri verilmiştir:

0 Giriş

1 Kapsam

2 Zorunlu referanslar

3 Tanımlar ve terimler

4 Kalite yönetim sistemi

4.1 Genel gereklilikler

4.2 Dokümantasyon gereklilikleri

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite el kitabı

4.2.3 Tıbbi cihaz dosyası

4.2.4 Dokümanların kontrolü

4.2.5 Kayıtların kontrolü

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Politika

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirilmesi

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı ve kontaminasyon kontrolü

7 Ürün sağlama

7.1 Ürün gerçekleştirilmesinin sağlanması

7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler

7.2.1 Ürünle ilgili gereksinimlerin belirlenmesi

7.2.2 Ürünle ilgili gereksinimlerin gözden geçirilmesi

7.2.3 İletişim

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.3.1 Genel

7.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

7.3.3 Tasarım ve geliştirmenin girdileri

7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları

7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması

7.3.7 Tasarım ve geliştirmenin geçerliliği

7.3.8 Tasarım ve geliştirmenin transferi

7.3.9 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

7.3.10 Tasarım ve geliştirme dosyası

7.4 Satın alma

7.4.1. Satın alma prosesi

7.4.2 Satın alma bilgisi

7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması

7.5 Ürün ve servis sağlama

7.5.1 Ürün ve servis sağlamanın kontrolü

7.5.2 Ürün temizliği

7.5.3 Kurulum aktiviteleri

7.5.4 Servis (hizmet) aktiviteleri

7.5.5 Steril tıbbi cihazlar için genel şartlar

7.5.6 Ürün ve servis sağlamada validasyon prosesi

7.5.7 Sterilizasyon ve steril bariyer sistemleri için özel gereklilikler

7.5.8 Tanımlama

7.5.9 İzlenebilirlik

7.5.10 Müşteri mülkiyeti

7.5.11 Ürünün korunması

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8 Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve ölçme

8.2.1 Geri besleme

8.2.2 Şikayetlerin ele alınması

8.2.3 Yetkili otoritelere raporlama

8.2.4 İç tetkik

8.2.5 Proseslerin izlenme ve ölçülmesi

8.2.6 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi

8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü

8.3.1 Genel

8.3.2 Sevkiyat öncesi tespit edilen uygun olmayan ürüne karşılık yapılacak faaliyetler

8.3.3 Sevkiyat sonrasında tespit edilen uygun olmayan ürüne karşılık yapılacak faaliyetler

8.3.4 Yeniden işleme

8.4 Veri analizi

8.5 Gelişme

8.5.1 Genel

8.5.2 Düzeltici faaliyet

8.5.3 Önleyici faaliyet

EK A

EK B

TS EN ISO 13485 Nedir ?

TS EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR-KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR: TS EN ISO 13485 standardı, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin şartlarını belirlemekte...

Devamı...

TS EN ISO 13485 Belgesi Kapsamı Nedir ?

TS EN ISO 13485 standardı, tıbbî cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbî cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için...


Devamı...

ISO 13485 Belgesi Temel Amacı Nedir ?

TS EN ISO 13485 standardı temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbî cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır. Sonuç olarak, bazı tıbbî cihazlar için özel şartları içerir ve ISO 9001’in mevzuat şartı olarak uygun olmayan bazı şartları da hariç tutar. Bu istisnalar sebebiyle, kalite yönetim sistemleri bu standarda uygun olan kuruluşların...

Devamı...

ISO 13485 Uygulaması Nasıldır ?

TS EN ISO 13485 standardının uygulamasından önce yada uygulamasında aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmalıdır.
Risk analizi işlemi takip edilmeli ve sürdürülmelidir. Sonuçlar, belgelenmeli ve imalâtçı sorumluluğunda korunmalıdır.
Risk analizleri, kalite sisteminin bir bölümü olarak gerçekleştirilebilir...

Devamı...

Muhtemel Tehlikeler Nasıl Tanımlanır ?

Aşağıda listelenen muhtemel tehlike örnekleri kullanılarak, normal ve hatalı koşullardaki, cihaza bağlı potansiyel tehlikeler listesi hazırlanır.
•KİMYASAL TEHLİKELER,
•ENERJİ TEHLİKELERİ,
•BİYOLOJİK TEHLİKELER, ...

Devamı...

Tıbbi Direktifler Nelerdir ?

•Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD)
•Active Implemantable Medical Device Directive 90/385/ (AIMDD) (Pacemaker Directive)
•In Vitro Diagnostic Devices Directive 98/79/EEC (IVDD)
Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC yada 93/42/AT Yönetmeliği...

Devamı...

ISO 13485 Belgesi ve ISO 9001 Belgesi Uygulaması İçin Özel Şartlar Nelerdir ?

Ürün temizliği ve bulaşma kontrolü
•Kuruluş ürünün temizliği için dokümante edilmiş şartları oluşturmalı,
•a)Ürün sterilizasyon ve/veya kullanımından önce kuruluş tarafından temizlenmiş, veya...

Devamı...

Sterilizasyon Nedir ? Sterilizasyon Yöntemleri Nelerdir ?

Sterilizasyon, Herhangi bir cismin veya maddenin, birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı formundan temizlenmesi amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir. Mikroorganizma kavramı; içersinde algler, protozoonlar, funguslar, bakteriler ve viruslerin de bulunduğu genel...

Devamı...

Validasyon Nedir ?

•Validasyon; kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar.
•Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir ...

Devamı...

Validasyonun Sağladığı Yararlar Nelerdir ?

-Proses girdi ve çıktılarındaki değişkenleri tanımlamak,
-Prosesi en iyi şeklide kullanmak,
-Kalite/Üretim kontrollerini asgariye indirmek,
-Gerçek kontrol sınırlarını oluşturmak,
-Numune almayı azaltmak...

Devamı...

Hangi İşlem Basamaklarında Validasyon Yapılabilir ?

-Test metodları/Test teçhizatları,
-Üründe farklılığa sebep olabilecek prosesler (sonunda uygun olmayan ürüne sebep olabilen),
-Valide edilmiş proseslerde kullanılan tüm ekipmanlar,
-Temizleme metotları.....

Devamı...

Validasyon İçin Performans Kriterleri Nelerdir ?

Analitik validasyon işlemlerinde kullanılan performans kriterleri şunlardır:
•Seçicilik-özgünlük (specifity),
•Doğrusallık ve çalışma aralığı (linearity and range),
•Kesinlik (precision), tekrarlanabilirlik (repeatability), tekrar elde edilebilirlik (reproducability) ...

Devamı...

Validasyon Basamakları Nelerdir ?

•Kalite ekipmanlarının sağlanması,
•Proses işleyişi sırasında kalifiye personelin ve gerekli ekipmanların sağlanması ve eğitimi,
•Araştırma ve Geliştirme (R&D)’den teknoloji transferi ve proses geliştirilmesi,
- Herbir prosesin tanımlanması (Proses haritası)...

Devamı...

ISO 13485 Belgesi Sistemi Nasıl Kurulur ?

•ISO 13485 Standardı Eğitiminin Alınması,
•Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin belirlenmesi,
•Politikanın ve Hedeflerin Oluşturulması,
•Kalite El Kitabının Oluşturulması,
•Prosedürlerinin Oluşturulması ...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene