ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17020 Standardı Kapsamı Nedir ?

TS EN ISO 17020 Standardı 16 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden ilk ikisi giriş maddeleridir ve standart uygulamaları 3. maddeden itibaren düzenlemelerin ne olduğuna yol göstermektedir. Aşağıda bu 16 madde kısaca listelenmiştir;

0 Giriş

1 Kapsam

2 Tarifler

3 İdarî kurallar

4 Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük

5 Gizlilik

6 Organizasyon ve yönetim

7 Kalite sistemi

8 Personel

9 Tesisler ve teçhizat

10 Muayene metotları ve prosedürleri

11 Muayene edilecek numuneler ve malzemeler

12 Kayıtlar

13 Muayene raporları ve muayene belgeleri

14 Taşeron kullanımı

15 Şikâyetler ve itirazlar

16 İşbirliği

Ek A - Tip A muayene kuruluşu için bağımsızlık kriterleri

Ek B - Tip B muayene kuruluşları için bağımsızlık kriterleri

Ek C - Tip C muayene kuruluşu için bağımsızlık kriterleri

Ek D - Kalite el kitabında bulunacak veya atıf yapılacak bilgiler

Ek ZZ (Bilgi için) Metin içinde eş değerleri verilmeyen Avrupa Standardlarına karşılık gelen uluslararası standardlar.

Standartın maddelerini biraz detaylandıracak olursak;

3 İdarî kurallar kriterleri

Muayene kuruluşu veya onun bir bölümü olduğu organizasyon, bir tüzel kişilik olmalıdır.

Organizasyonun bir bölümü olan ve muayenenin dışında başka fonksiyonları da bulunan muayene kuruluşu, organizasyon içinde tanımlanabilir olmalıdır.

Muayene kuruluşunun fonksiyonlarını ve yeterli olduğu faaliyetin teknik kapsamını açıklayan bir dokümantasyonu bulunmalıdır.

Bir muayene işleminin kesin kapsamı, yapılan ayrı bir sözleşmenin veya verilen iş siparişinin şartları ile tayin edilir.

Muayene kuruluşu, bir bölümü olduğu kuruluş tarafından veya ulusal yasalara göre devletçe sorumluluk sigortası içerisine alınmamışsa, yeterli bir sorumluluk sigortasına sahip olmalıdır.

Muayene kuruluşu, muayene hizmetini sadece bir bölümü olduğu kuruluş için yapmıyorsa, hangi şartlara göre işlerini yaptığını açıklayan dokümantasyona sahip olmalıdır.

Muayene kuruluşunun veya bir bölümü olduğu organizasyonun, işlemleri ve hesapları bağımsız denetime tâbi olmalıdır.

4 Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük kriterleri

Bağımsızlık

Muayene kuruluşu, hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsız olmalıdır.

Bu şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A, Ek B veya Ek C’den birinde öngörülen asgarî kriterleri karşılamalıdır.

Tip A muayene kuruluşu

“Üçüncü taraf” hizmetler veren muayene kuruluşu, Ek A’daki (hüküm ifade eden) asgarî kriterleri karşılamalıdır.

Tip B muayene kuruluşu

Bir organizasyonun ayrı veya tanımlanabilir bir bölümünü oluşturan ve incelediği tasarım, imalât, tedarik, kurulum, kalemlerin kullanımı veya bakımı ile iştigal eden ve ana kuruluşa muayene hizmetleri sağlamak üzere tesis edilmiş muayene kuruluşu Ek B’deki (hüküm ifade eden) kriterleri karşılamalıdır.

Tip C muayene kuruluşu

İncelediği veya benzer nitelikteki kalemlerin tasarımı, imali, tedariki, kurulumu, kullanımı veya bakımı ileiştigal eden ve ana kuruluşu dışında diğer taraflara muayene hizmetleri sağlayan muayene kuruluşu EkC’deki (hüküm ifade eden) kriterleri karşılamalıdır.

5 Gizlilik kriteri

Muayene kuruluşu, muayene işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesini vermelidir. Telif ve patent hakları korunmalıdır.

6 Organizasyon ve yönetim kriterleri

Muayene kuruluşu, teknik fonksiyonlarını yeterlikle yapma kabiliyetini sürdürmesine sağlayacak bir organizasyona sahip olmalıdır.

Muayene kuruluşu, organizasyonun sorumluluklarını, raporlama yapısını tanımlamalı ve dokümante etmelidir. Muayene kuruluşunun aynı zamanda belgelendirme ve/veya deney hizmetleri de vermesi durumunda, fonksiyonları arasındaki ilişkiler açık bir biçimde belirlenmelidir.

Nasıl adlandırılmış olursa olsun, muayene kuruluşunun, böyle bir kuruluşu işletecek deneyime sahip, ehil ve genel sorumluluğu muayene faaliyetlerinin bu standarda göre gerçekleştirilmesini sağlamak olan bir teknik yöneticisi olmalıdır. Yönetici, sürekli istihdam edilen bir personel olmalıdır. Muayene kuruluşu, muayene metotlarını ve prosedürlerini ve muayenenin hedeflerini ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesini iyi bilen personel tarafından denetlenmelidir.

Muayene kuruluşu, herhangi bir yönetici bulunmadığında muayene hizmetlerinden sorumlu olacak ve ona vekâlet edecek personeli ismen belirlemelidir.

Muayene hizmetlerinin kalitesini etkileyen bütün pozisyon kategorileri tanımlanmalıdır. Bu görev tanımları, eğitim, öğrenim, teknik bilgi ve deneyime ilişkin şartları da içermelidir.

7 Kalite sistemi kriterleri

Muayene kuruluşunun yönetimi, kalite politikasını, hedeflerini ve taahhütlerini tanımlamalı, dokümante etmeli ve bu politikasının organizasyonunun her seviyesinde anlaşıldığından, uygulandığından ve sürdürüldüğünden emin olmalıdır.

Muayene kuruluşu, yaptığı işlerin tipine, kapsamına ve miktarına uygun etkin bir kalite sistemi işletmelidir.

Kalite sistemi tümüyle dokümante edilmiş olmalıdır. Bu standardla belirtilen ve Ek D’de listelenen bütün bilgileri içeren bir kalite el kitabı olmalıdır.

Muayene kuruluşunun yönetimi, diğer görevlerine bakmaksızın, muayene kuruluşu içinde kalite güvence konusunda yetki ve sorumlulukları belirlenmiş bir kişi görevlendirmelidir. Bu yöneticinin, üst yönetime doğrudan erişme imkânı olmalıdır.

Kalite sistemi, aynı kişinin sorumluluğu altında sürdürülmeli ve güncel tutulmalıdır.

Muayene kuruluşunun faaliyetleri ile ilgili bütün dokümanların kontrolü için bir sistemi olmalıdır. Bu sistemde:

Uygun dokümantasyonun yürürlükteki kopyaları bütün ilgili konumlarda hazır ve bütün ilgili personel için erişilebilir olmalıdır.

Dokümanlarda olan bütün değişiklikler veya bunlara yapılan tadilatlar uygun yetkililerce yapılmalı ve uygun yerlerde ve zamanında erişilebilir olmalarını sağlayacak biçimde işlem görmelidir.

Güncelliğini yitirmiş dokümanlar kuruluşun tamamında yürürlükten kaldırılmalı, ancak bir kopyası belirlenen bir süre için dosyalanarak muhafaza edilmelidir.

İlgili diğer taraflar, bu değişikler konusunda gerekli olduğu ölçüde bilgilendirilmelidir.

Muayene kuruluşu, bu standardın kriterlerine uygunluğu ve kalite sisteminin etkinliğini doğrulamak için plânlı ve dokümante edilmiş bir iç tetkik sistemi uygulamalıdır. Tetkikleri gerçekleştiren personel, uygun niteliklere sahip olmalı ancak tetkik edilmekte olan faaliyetlerden bağımsız olmamalıdır.

Muayene kuruluşunun, kalite sisteminde ve/veya yapılan muayenelerde tutarsızlık tespit edildiğinde, geri besleme sağlama ve düzeltici işlemlerin gerçekleştirilmesi için dokümante edilmiş prosedürleri olmalıdır.

Muayene kuruluşunun yönetimi, uygunluğunun sürekliliğini ve etkinliği sağlamak için uygun aralıklarla kalite sistemini gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme sürecinin sonuçları kaydedilmelidir.

8 Personel kriterleri

Muayene kuruluşu, normal faaliyetlerini gerçekleştirmek için ilgili uzmanlık alanlarında yeterli sayıda sürekli istihdam edilen personele sahip olmalıdır.

İncelemelerden sorumlu personel uygun niteliklere, eğitime, deneyime ve uygulanacak muayenelerin gerektirdiği alanlarda doyurucu bilgiye sahip olmalıdır. İnceleme sonuçlarını değerlendirerek genel şartlara uygunluk konusunda profesyonel kararlar verebilecek ve bunlara dayanarak rapor düzenleyecek kabiliyette olmalıdır.

Ayrıca muayene edilen ürünlerin imalinde kullanılan teknoloji ile, muayeneye sunulan ürünlerin veya proseslerin kullanılmaları veya kullanılmalarının amaçlandığı, kullanılmaları veya hizmette olduklarında oluşabilecek kusurlar konularında ilgili bilgiye sahip olmalıdır.

Değerlendirilmekte olan ürünlerin veya proseslerin normal kullanımına göre sapmaların önemini anlamalıdır.

Muayene kuruluşu, personelin yürütülmekte oldukları işlerin teknik ve idarî yönleri ile ilgili eğitimlerini sağlamak için dokümante edilmiş eğitim sistemi olmalı ve bu sistem eğitim politikasına göre güncel tutulmalıdır.

Gerekli olan eğitim, eğitimi alacak personelin kabiliyetine, niteliklerine ve deneyimine bağlıdır. Muayene kuruluşu, personelin her biri için gerekli olan eğitimlerin aşamalarını tespit etmelidir. Bu tespitler:

Adaylık süresini,

Deneyimli bir muayene elemanının gözetimi altında yapılacak çalışma süresini,

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için istihdam süresince devam edecek eğitimi içermelidir.

Personelin akademik veya diğer niteliklerinin, eğitiminin ve deneyiminin kayıtları muayene kuruluşu tarafından güncel tutulmalıdır.

Muayene kuruluşu, personelini davranış biçimleri ve yönetim konusunda yönlendirmelidir.

Muayene faaliyetlerinde çalışan personele yapılacak ücret ödemesi, gerçekleştirilen muayenelerin sayısına doğrudan bağımlı ve hiçbir durumda da muayenenin sonuçları ile ilişkili olmamalıdır.

9 Tesisler ve teçhizat kriterleri

Gerçekleştirilecek muayene hizmetleri ile ilgili bütün faaliyetlerin yapılmasını mümkün kılacak , uygun ve yeterli tesisler ve teçhizat muayene kuruluşunun kullanımına hazır olmalıdır.

Muayene kuruluşunun, belirlenen tesislere ve teçhizata erişimi ve kullanımı için açık kuralları olmalıdır.

Muayene kuruluşu Madde 9.1’de belirtilen organizasyonun tesislerin ve teçhizatın sürekli amaçlanan kullanımlarına uygunluğunu sağlamalıdır.

Bu nitelikteki bütün teçhizat uygun biçimde tanımlanmış olmalıdır.

Muayene kuruluşu, bütün bu teçhizatın dokümante edilmiş prosedürlere ve talimatlara göre gerekli bakımlarının yapılmasını sağlamalıdır.

Muayene kuruluşu, bütün teçhizattan gerekli olanların kullanıma konulmadan önce ve daha sonra da belirli bir program çerçevesinde kalibre edilmelerini sağlamalıdır.

Teçhizatın kalibrasyon genel programı, muayene kuruluşu tarafından yapılan bir ölçmenin ulusal veya uluslararası ölçme standardlarına izlenebilir olmasını sağlayacak biçimde tasarımlanmış ve uygulanabiliyorolmalıdır. Ulusal veya uluslararası ölçme standardlarına izlenebilirlik sağlanması mümkün olmadığında,muayene kuruluşu, inceleme sonuçlarının doğruluğuna ilişkin yeterli kanıt sağlamalıdır.

Muayene kuruluşunda bulunan referans ölçme standardları, kalibrasyondan başka bir amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır. Referans ölçme standardları, ulusal ve uluslararası ölçme standardlarına izlenebilirliği olan yeterlikli kuruluşlar tarafından kalibre edilmelidir.

Uygun olduğunda, teçhizat düzenli kalibrasyonlar arasında kullanım sırasında ara kontrole tâbi tutulmalıdır.

Referans malzemeler, mümkün olduğunda ulusal ve uluslararası standard referans malzemelere izlenebilir olmalıdır.

Kalite ve muayene hizmetleri için uygun olduğunda, muayene kuruluşunun:

Nitelikli tedarikçilerin seçimi,

Uygun satın alma dokümanlarının yayımlanması,

Teslim alınan malzemelerin muayenesi,

Uygun depolama tesislerinin sağlanması için prosedürleri olmalıdır.

Uygulanabilir olduğunda, depolanmış kalemlerin durumu, varsa bozulmanın tespit edilmesi için uygun aralıklarla değerlendirilmelidir.

Muayenelerle ilgili olarak bilgisayarlar veya otomatik teçhizat kullanıyorsa, muayene kuruluşu:

Bilgisayar yazılımının denenmesi ve kullanım amacı için uygun olmasını,

Verilerin bütünlüğünün korunması için prosedürlerin oluşturulmasını ve uygulanmasını,

Bilgisayarların ve otomatik teçhizatın fonksiyonunu gereği gibi yapması için bakımlarının yapılmasını,

Veri güvenliğinin sürdürülmesi için prosedürlerin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Muayene kuruluşunun, arızalı teçhizata yapılacak işlemlere ilişkin dokümante edilmiş prosedürleri olmalıdır. Arızalı teçhizat, kullanımdan alınmalı, göze çarpan biçimde etiketlenerek veya işaretlenerek ayrımı yapılmalıdır. Muayene kuruluşu, arızaların daha önceki muayeneler üzerindeki etkisini incelemelidir.

Teçhizata ilişkin ilgili bilgiler kaydedilmelidir. Bu bilgiler normal olarak, teçhizatın tanıtımını, kalibrasyon ve bakımını içerir.

10 Muayene metotları ve prosedürleri kriterleri

Muayene kuruluşu, muayenelerde, uygunluğun tayin edileceği şartlarda tarif edilen metotları ve prosedürleri kullanmalıdır.

Muayenelerin plânlanması, standard numune alma ve muayene teknikleri konusunda yeterli talimatların olmaması halinde , muayene prosesinin veriminin tehlikeye düşmesi söz konusu ise, muayene kuruluşu bu dokümante edilmiş talimatlara sahip olmalı ve bunları kullanmalıdır. Bu işlemler, istatistiksel açıdan sağlıklı numune alma prosedürlerinin ve elde edilen verilerin işlemden geçirilmesi ve sonuçların yorumlanması, istatistiksel teknikler konusunda yeterli bilgiye sahip olunmasını gerektirir.

Muayene kuruluşunun standard olmayan muayene metotlarını veya prosedürlerini kullanması gerektiğinde, bu metotlar ve prosedürler uygun olmalı ve tam olarak dokümante edilmelidir.

Kuruluşunun muayene işine ilişkin bütün talimatlar, standardlar veya yazılı prosedürler, çalışma tabloları, kontrol çizelgeleri, referans veriler güncel tutulmalı ve personel için kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.

Muayene kuruluşunun aşağıda belirtilenleri sağlayacak bir sözleşme veya iş emri kontrol sistemi olmalıdır:

Üstlenilecek iş, organizasyonun uzmanlık alanı içinde olmalı ve şartları karşılayacak yeterli kaynaklar bulunmalıdır.

Muayene kuruluşunun hizmetlerinden yararlanmak isteyenin şartları yeterince tarif edilmiş ve özel şartlar, öngörülen işleri yapacak personele verilecek talimatlarda yanlış anlama olmamasını sağlayacak açıklıkta anlaşılmış olmalıdır. Üstlenilen iş, düzenli gözden geçirmeler ve düzeltici işlemlerle kontrol edilmelidir.

Tamamlanan iş, şartların karşılanmış olduğunu teyit etmek için gözden geçirilmelidir.

İlgili bilgilerin kaybedilmemesi için muayene sırasında yapılan gözlemler ve/veya toplanan veriler zamanında kaydedilmelidir.

Bütün hesaplamalar ve veri aktarımları uygun kontrole tâbi tutulmalıdır. Muayene kuruluşunun, muayene işlemlerini güvenlikli olarak uygulamak için dokümante edilmiş prosedürleri olmalıdır.

11 Muayene edilecek numuneler ve malzemeler kriterleri

Muayene kuruluşu, muayene edilecek numunelerin ve malzemelerin, ileride tanınmaları konusunda herhangi bir karışıklık olmaması için bunların tek ve benzersiz biçimde tanımlanmalarını sağlamalıdır.

Bildirilen veya incelemeci tarafından farkına varılan herhangi bir belirgin anormallik olduğunda, muayene başlamadan önce bu durum kaydedilmelidir. Muayene edilecek malzemelerin yapılacak muayeneye uygunluğu konusunda herhangi bir tereddüt varsa veya sağlanan tanımlamayla uyumlu değilse,muayene kuruluşu işe başlamadan önce müşteriye danışmalıdır.

Muayene kuruluşu, muayene edilecek malzemeye gerekli bütün hazırlıklarının uygulanıp uygulanmadığını veya müşterinin bu hazırlıkların muayene kuruluşu tarafından yapılmasını öngörüp öngörmediğini tespit etmelidir.

Muayene kuruluşunun muayeneden geçirilecek malzemeler kendi sorumluluğunda iken bunların bozulmasını veya hasar görmesini önlemek için dokümante edilmiş prosedürleri ve uygun tesisleri bulunmalıdır.

12 Kayıtlar kriterleri

Muayene kuruluşunun özel durumlarına uygun ve uygulamadaki yönetmeliklerle uyumlu bir kayıt sistemi olmalıdır.

Kayıtlar, muayenenin yeterli ölçüde değerlendirilmesini mümkün kılacak bilgiyi içermelidir.

Bütün kayıtlar, belirli bir süre için güvenlikli olarak ve yasalarla başka biçimde öngörülmediği takdirde müşterinin sırrı olarak muhafaza edilmelidir.

13 Muayene raporları ve muayene belgeleri kriterleri

Muayene kuruluşu tarafından yürütülen işler, erişilebilir muayene raporları veya muayene belgeleri ile kapsanmış olmalıdır.

Muayene raporu ve/veya muayene belgesi, incelemelerin bütün sonuçlarını ve sonuçlara göre tayin edilen uygunluk ile ayrıca bunların anlaşılması ve yorumlanması için ihtiyaç duyulan bütün bilgileri içermelidir. Bütün bu bilgiler doğru , tam ve açık olarak rapor edilmelidir. Muayene raporu veya muayene belgesi taşeron tarafından sağlanan sonuçları içeriyorsa, bu sonuçlar açık bir biçimde tanımlanmalıdır.

Muayene raporları ve muayene belgeleri, yalnız kuruluşun yetkili personeli tarafından imzalanmış veya bir başka biçimde onaylanmış olmalıdır.

Yayımlandıktan sonra muayene raporu veya muayene belgesine yapılacak düzeltmeler veya eklemeler kaydedilmeli ve bu bölümün ilgili şartlarına göre gerekçelendirilmelidir.

14 Taşeron kullanımı kriteri

Muayene kuruluşu, sözleşmeyle sorumluluğunu üstlendiği muayeneleri normal olarak kendisi yapar.

Muayene kuruluşu yapılacak muayenenin bir bölümünü taşerona yaptırdığında, taşeronun söz konusu hizmeti yapma konusunda yeterli olmasını ve EN 45000 serisinin ilgili standardında öngörülen şartlara uygunluğunu sağlamalı ve bunu kanıtlayabilmelidir. Muayene kuruluşu, muayenenin herhangi bir bölümünü taşerona yaptırma niyetinde olduğunu müşteriye bildirmelidir. Taşeron müşteri için kabul edilebilir olmalıdır.

Muayene kuruluşu, yeterlilik incelemesinin ve taşeronlarının uygunluğunu kaydetmeli ve bunların ayrıntılarını muhafaza etmelidir.

Muayene kuruluşu bir kısım uzmanlık faaliyetlerini taşerona verdiğinde, bu taşerona yaptırılan faaliyetlerin sonuçlarının bir bağımsız değerlendirmesini yapacak nitelikli ve deneyimli personele yaptırma imkânına sahip olmalıdır. Şartlara uygunluğun tayini sorumluluğu, muayene kuruluşuna aittir.

15 Şikâyetler ve itirazlar kriterleri

Muayene kuruluşunun, müşterilerden veya muayene kuruluşunun faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetlere yapılacak işlemler için dokümante edilmiş prosedürleri olmalıdır.

Muayene kuruluşunun, yasal olarak yetki altında yürütüldüğünde muayenelerin sonuçlarına karşı itirazların dikkate alınması ve çözümlenmesi için dokümante edilmiş prosedürleri bulunmalıdır.

Bütün şikayetlerin ve itirazların ve muayene kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin kayıtları tutulmalıdır.

16 İşbirliği kriteri

Muayene kuruluşunun, diğer muayene kuruluşları ile edinilen deneyimler ve uygun olduğunda standardizasyon prosesleri konusunda bilgi alışverişinde bulunması beklenilmektedir.

ISO 17020 Nedir ?

TS EN ISO 17020, üstlenilmiş olan görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarının...

Devamı... Başvur

ISO 17020 Nasıl Oluştu ?

TS EN ISO 17020 standardı, buna uygun olarak muayene yapan kuruluşlara duyulan güveni geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
TS EN ISO 17020 standardı, ISO 9000 (EN/ISO 9000) serisi standartlar ve ISO/IEC Guide 39 gibi Avrupa ve uluslar arası dokümanlarda yer alan şartlar...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17020 Kapsamı Nedir ?

Verdikleri hizmetlerin, müşterileri ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymalarının gerektiği genel kriterlerin bir Avrupa standardı içinde uyumlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu nedenle TS EN ISO 17020 standardı, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini...

Devamı... Başvur

ISO 17020 Akreditasyonu Nasıl Alınır ?

Akreditasyon Süreci;
TS EN ISO 17020, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, proseslerin, faaliyetlerle ilgili prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17020 Standardı Hangi Firmalar İçindir ?

TS EN ISO 17020 Standardı Uluslar Arası Muayene hizmeti vermek isteyen ve bu standarda uygun olarak dokumantasyon ve uygulamaları tam anlamıyla uygulayan her türlü muayene kuruluşuna verilebilir. Bu standart bahsettiğimiz çevreler içindir.
Standartla ilgisi olmayan...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17020 Danışmanlık Hizmetimizi Nasıl Alacaksınız ?

Öncelikle kuruluşunuzun muayene hizmetlerine yönelik iştigal konusunda olduğundan emin olunuz. Standart uygunluğunu sağladıktan sonra firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. Firmamız uygun bir zaman zarfı içerisinde kuruluşunuza ziyarette bulunarak durum...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene