ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

ISO 45001:2018 NEDİR ?

ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kuruluşun iş ile ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyerek proaktif olarak iyileştirmeler kazandırarak kuruluşların güvenli ve sağlıklı iş ve işyerleri ortaya çıkarmasına kılavuzluk eder.

ISO 45001:2018, İş sağlığı ve güvenliği performansı için kriterleri belirgin olarak belirtmez, ayrıca bir İSG yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kural koymaz.

ISO 45001:2018, yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı, mutluluğu, huzuru ve refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer unsurlarını kuruluşların uygulama sistemlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır.

ISO 45001: 2018, ürün güvenliği, mal kayıpları veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları içermez ve değerlendirmeye almaz.

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikler bir kuruluşun İSG yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu standarda uygunluk iddiaları kabul edilemez.

ISO 45001:2018 NASIL OLUŞMUŞTUR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global ihtiyaçların artması kuruluşları arayış içerisine itmiştir. Kuruluşlar farklı ülkelerin İSG konuları için uygulamalarını ve standartlarını tespit etmiş ve onları uygulamaya gayret göstermişlerdir. Ancak bu standartlar farklı ülke alt yapılarına hitap ettiği için uygulamalar yetersiz kalmıştır. 1999 yılında İngiliz BSI kurumu tarafından 13 kuruluşla oluşturulan OHSAS 18001 standardı bunun en büyük örneğidir.

İş güvenliği noktasında OHSAS 18001 in yaygınlaşması ve iş güvenliği sistemindeki yönetim sistemi yapısı ihtiyacına ISO duyarsız kalmamış ve 2018 yılı Mart ayında Global İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001:2018 standardını yayınlamıştır. ISO 45001, OHSAS 18001, İş sağlığı ve güvenliği yönetimi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO-OSH 2001 kılavuzları ve çeşitli ulusal standartlar gibi diğer ilgili standartlar dikkate alınarak geliştirilmiştir.

ISO 45001:2018 KİMLER ALABİLİR ?

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak, kuruluşların faaliyetleri ile ilgili sistem eksiklikleri ile beraber tüm risklerini en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği fırsatlarından yararlanmak, İSG yönetimini ele almak için bir yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen kuruluşlar alabilir. ISO 45001:2018, büyüklüğü, türü ve faaliyetlerinden bağımsız olarak herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği bağlamının, çalışanlarının, diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, kuruluşun denetimi altındaki İSG risklerine uygulanabilir.

İyi bir OHSAS 18001 sistemi sahipleri bu standardı ve sertifikayı kolay alabileceklerdir.

ISO 45001:2018 NASIL KURULUR ?

ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;

1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını içersin,

2. Kuruluşunuzun yönetim sistemi kapsamını göz önünde bulundurarak, yönetimden ne istenecek – ne elde edilecek analizini yapın,

3. İSG politikasını ve İSG hedeflerinizi belirleyin.

4. Yönetim Sistemi için istediğiniz zaman dilimini tanımlayın, Sistemi nasıl planlayacağınızı planlayıp başarı için uygulamaya geçirin

5. Standardı uygulayabilmeniz için gereken tüm yeterlilik ve / veya kaynak boşluklarını belirleyin.

ISO 45001 DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLEBİLİR Mİ ?

ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği birbirini ilgilendiren ve birbirini yakından takip eden standartlardır. Çünkü birçok kuruluşun kendi İSG ve çevresel yönetim işlevlerini içsel olarak birleştirdiği bilinmektedir. Bu, özellikle ISO 14001'e aşina olanlar için ISO 45001:2018'in entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.

ISO 45001:2018, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile rahatlıkla entegre edilebilir.

ISO 45001:2018’ İN FAYDALARI

ISO 45001:2018, Kuruluşların güvenlik uygulamaları ile önlem alarak çalışmak ve kuruluş itibarının artırılmasını teşvik etmek için aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

1-Düzenleyici uyumluluk sorunlarına cevap verme yeteneğini geliştirmek

2-Olayların toplam maliyetini azaltmak

3-Kesinti süresinin azaltılması ve operasyonların kesintiye uğraması maliyetleri

4-Sigorta primlerinin maliyetini ve hasar azaltmak

5-Devamsızlığı ve çalışan devir oranlarını azaltmak

6-Uluslararası bir standart ve sosyal sorumluluk elde etmenin kolay yolu,

7-Müşteri karşısında itibarın artması, Müşteri sayısının artması,

8-Pazar Payının artması,

9-İşletmenin tüm performanslarında kazanımlar,

10-Finansal kazanımlar,

11-Kanunlara uyum,

12-Motivasyon artırımı ve Güven.

ISO 45001:2018 STANDARDI KAPSAMI

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

3.1 Organizasyon

3.2 İlgili taraf

3.4 Katılım

3.5 Konsültasyon

3.6 İş yeri

3.7 Müteahhit/İşveren

3.8 Gereklilik

3.9 Yasal ve diğer gereksinimler

3.10 Yönetim Sistemi

3.11 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

3.12 Üst yönetim

3.13 Etki

3.14 Politika

3.15 iş sağlığı ve güvenliği politikası, İSG politikası

3.16 Amaç

3.17 İş sağlığı ve güvenliği hedefi

3.18 Yaralanma ve hasta sağlığı

3.19 Tehlike

3.20 Risk

3.21 İş sağlığı ve güvenliği riski

3.22 İş sağlığı ve güvenliği fırsatı

3.23 Yetki

3.24 Belgelenmiş bilgi

3.25 Süreç

3.26 Prosedür

3.27 Performans

3.28 İş sağlığı ve güvenliği performansı

3.29 Dış kaynak , fiil

3.30 İzleme

3.31 Ölçüm

3.32 Denetim

3.33 Uygunluk

3.34 Uyuşmazlık

3.35 Olay

3.36 Düzeltici faaliyet

3.37 Sürekli gelişim

4 Örgütün içeriği

4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak

4.2 İşçilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 OH ve S yönetim sistemi

5 Liderlik ve işçi katılımı

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.2 İSG politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer

5.4 İşçilerin danışması ve katılımı

6 Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler

6.2 İSG ve Amaçları ve bunları başarmak için planlama

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgi

8 Çalıştırma

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazırlık ve cevap

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi

9.2 İç denetim

9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici eylem

10.3 Sürekli iyileştirme

Ek A Bu belgenin kullanımı hakkında rehberlik

Kaynakça

Terimlerin alfabetik endeksi

ISO 45001:2018 Belgesinin Standardı Nedir ?

ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Nasıl Oluşmuştur ?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global ihtiyaçların artması kuruluşları arayış içerisine itmiştir. Kuruluşlar farklı ülkelerin İSG konuları için uygulamalarını ve standartlarını tespit etmiş ve onları uygulamaya gayret göstermişlerdir. Ancak bu standartlar farklı ülke alt yapılarına hitap ettiği için uygulamalar yetersiz...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
3.1 Organizasyon...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Sistemi Nasıl Kurulur ?

ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;
1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak, kuruluşların faaliyetleri ile ilgili sistem eksiklikleri ile beraber tüm risklerini en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği fırsatlarından yararlanmak, İSG yönetimini ele almak için bir yönetim sistemi kurmak...

Devamı...

ISO 45001 Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir Mi ?

ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesinin Faydaları

ISO 45001:2018, Kuruluşların güvenlik uygulamaları ile önlem alarak çalışmak ve kuruluş itibarının artırılmasını teşvik etmek için aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;
1-Düzenleyici uyumluluk sorunlarına cevap verme yeteneğini geliştirmek...


Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene