ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri ve Prensipleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri ve Prensipleri

2015 Yılı Güncellemesiyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Temel İlke ve Prensipleri 7 maddeye düşürülmüş olsada ISQ olarak 8 maddenin uygulamaya devam etmesinin daha uygun olacağı görüşü ile Kalite Yönetim Sisteminin 8 temel prensibi aşağıda verilmiştir:

İLKE/PRENSİP 1: Müşteri Odaklılık

Organizasyonlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır. Bu nedenle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek için çaba harcamalıdır.

Önemli Faydaları:

* Artan gelir ve pazar payını pazar fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplar,

* Örgütün artan müşteri memnuniyeti etkinliğini artırmak için kaynaklarının kullanımını artırır,

* Gelişmiş müşteri sadakati ve iş tekrarı.

Müşteri odaklılık ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma ve anlamak,

* Örgütün amaçları, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olmalarını sağlamak.

* Müşteri ihtiyaç ve organizasyonu boyunca iletişim beklentileri.

* Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme.

* Sistematik olarak müşteri ilişkileri yönetimi,

* Müşteri ve diğer ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım (sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel halk ve toplum bir bütün olarak gibi) sağlanması.

İLKE/PRENSİP 2: LİDERLİK

Liderlerin organizasyonu kurma ve birliktelik oluşturarak yön vermesi amaclanır. Liderler, kuruluşun hedeflerini oluşturmalı ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmalıdır.

Önemli Faydaları:

* İnsanlar ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olduğunu anlayacaksınız.

* Faaliyetleri, değerlendirilir uyumlu ve birleşik bir şekilde uygular.

* Organizasyon düzeyleri arasında karmaşık iç iletişimi en aza inecektir.

Liderlik ilkesinin uygulanması getirdikleri:

Müşteriler, işverenleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel topluluklar ve toplum bir bütün olarak dahil tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önüne alındığında,

* Organizasyonun geleceği açık bir vizyonunu oluşturmak.

* Zorlu amaç ve hedefleri ayarlama.

* Organizasyonun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modelleri oluşturma ve sürdürülmesi.

* Güven oluşturulmasını sağlar ve korkuyu ortadan kaldırır.

* Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap ile hareket etmesi.

* İlham verici, cesaret verici ve insanların katkılarını tanıma.

İLKE/PRENSİP 3: ÇALIŞANLARIN KATILIMI-EKİP ÇALIŞMASI (TAKIM RUHU)

Bütün insan düzeyleri ve bir örgütün özünü bunların tam katılımı kendi örgütü için yarar sağlayan ve yeteneklerini kullanılması gerekmektedir.

Önemli Faydaları:

* Motive, örgüt içinde işlenen ve ilgili insanlar.

* Yenilik ve örgütün ileriye dönük yaratıcılık hedefleri .

* İnsanların kendi performanslarından sorumlu olması.

* Daha istekli katılmaları ve sürekli iyileştirilmesi için katkıda bulunmaları.

İnsanların katılımı ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* İnsanların katkısı ve rolü organizasyonda önemini anlamak.

* İnsanların performansını kısıtlamaları belirlemek.

* İnsanların sorunları sahiplenme ve onları çözmek için kendi sorumluluk kabullenmeleri.

* İnsanların kişisel amaç ve hedefleri karşı performanslarını değerlendirmek.

* Daha aktif olarak yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramaktadır.

* Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli insanlar.

* İnsanlar açıkça sorunları ve konuları tartışır.

İLKE/PRENSİP 4: SÜREÇ PAYLAŞIMI - PROSES/PROSESCİKLER

Daha verimli işlerde yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetildiği elde edilir.

Önemli Faydaları:

* Düşük maliyet ve kaynakların etkin kullanımı ile daha kısa çevrim süreleri,

* Gelişmiş, tutarlı ve tahmin edilebilir sonuçlar eldesi,

* Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatları eldesi.

Süreç yaklaşımı ilkesini uygulamak genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu elde etmek için gerekli tanımlama,

* Açık sorumluluk ve hesap verebilirliklerin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,

* Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneğinin ölçülmesi,

* İçinde ve organizasyon fonksiyonları arasında önemli etkinliklerin arayüzleri belirlenmesi,

* Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,

* Riskler, sonuçları ve müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek.

İLKE/PRENSİP 5: YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

Tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini onun birbiriyle verimliliğini ve katkı için örgütün etkinliğini sistemin süreçleri gibi yönetmek.

Önemli Faydaları:

* Entegrasyon ve iyi istenen sonuçları elde edecek süreçlerin uyumlaştırılması,

* Kilit süreçler üzerinde çaba ve yeteneğe odaklanmak,

* Tutarlılık, etkinlik ve verimlilik örgüt olarak ilgili taraflara güven sağlanması.

Yönetim sistem yaklaşımı prensip uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Yapılanma sistemi en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaşmak,

* Sistemin süreçleri arasındaki bağımlılığını anlamak,

* Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlar sağlamak,

* Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,

* Örgütsel yeteneklerini anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları kurulması,

* Hedefleme ve bir sistem içinde belirli faaliyetleri tanımlanmasına çalışmak,

* Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin iyileştirilmesi.

İLKE/PRENSİP 6: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirmede organizasyonun genel performansını kalıcı ve objektif olmasıdır.

Önemli Faydaları:

* Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,

* Bir kuruluşun stratejik amaç için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,

* Esneklik fırsatlarına hızlı tepki.

İyileştirme sürekli ilke uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için tutarlı bir organizasyon çapında bir yaklaşım istihdam etmek,

* Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insanlara eğitimlerin verilmesi,

* Kuruluştaki her birey için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirilmesi yapma,

* Sürekli gelişim izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri kurulması,

* Tanıma ve geliştirmeleri kabul ediyorsunuz.

İLKE/PRENSİP 7: GERÇEKLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMI

Etkili kararlar bilgi ve veri analizine dayalıdır.

Önemli Faydaları:

* Bilinçli kararlar,

* Başvuru yoluyla geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,

* Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme.

Genellikle karar için somut bir yaklaşım ilkesi uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasını sağlamak,

* Veri kimin gereksinimi ise olanlara erişilebilir duruma getirmek,

* Veri ve bilgileri geçerli yöntemler kullanılarak analiz etmek,

* Gerçekçi analizine dayalı eyleme, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararlar vermek.

İLKE 8: KARŞILIKLI YARARLI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Bir kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hemde birlikte değer oluşturur.

Önemli Faydaları:

* Her iki taraf için değer yaratmak yeteneğini artırır,

* Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen durumlara hazırlar,

* Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu.

Genellikle tedarikçi ilişkileri yararlı ilkeleri karşılıklı uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi,

* Uzmanlık ve kaynakları ile olan havuz ortaklıkları,

* Ana tedarikçilerin seçerek belirlenmesi,

* Net ve açık iletişim,

* Bilgi ve geleceğe yönelik planlar paylaşımı,

* Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi,

* İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma.

ISO Nedir ?

Uluslararası Standartlar Kuruluşunun kısaltılmış ingilizce baş harflerinden oluşan standartları kodlama adıdır. Yani, International Organization for Standardization. Uluslararası standardizasyonu sağlamak uluslar arası standartlar oluşturmak amacıyla 23 şubat 1947 tarihinde ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla...

Devamı...

ISO 9000 Standart Serisi Nedir ?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO-International Organization for Standardization, Bkz. ISO NEDİR?) Seriye ait 4 adet standart üretilmiş olup Kalite Yönetim Sistemi' ni şartlarını ve yapısını anlatan, kurulumun ve yönetim sisteminin gerçekleşirildiği temel uygulama standardı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar...

Devamı...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

Bu soru ISO 9001 Nedir ? yada Kalite Yönetim Sistemi Nedir ? olarakta sorulabilir.
Ürün veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen dönemde müşteri istek ve beklentilerini(kalite) süreklilik sağlayacak şekilde proseslerinde disiplinli bir şekilde...

Devamı...

ISO 9001 Standardının Faydaları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile;
Kuruluşunuzun Bağlamını tanımlayabileceksiniz
Kuruluşunuzun risklerini ortaya koyup risk yönetimi ile etkin bir fayda sağlayacaksınız,
Kuruluşunuzun sektörel görünümünde pozitif olgu oluşturup...

Devamı...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

* Firmada ISO 9001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Kalite Yönetim Sistemi...

Devamı...

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ :

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş...

Devamı...

ISO 9001 Eğitim | Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001 Eğitim | Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi:

1.ISO 9001:2015 Tanıtım Eğitimi
2.Temel Eğitimi
3.Standart Eğitimi
4.Dokümantasyon Eğitimi
5.İç Tetkik Eğitimi...

Devamı...

ISO 9001:2015 Ne Değildir ?

* Kalite yönetimi ile ilgili tüm problemleri çözmemektedir,

* Neyin yapılacağını söylemektedir, nasıl yapılacağını söylemez,

* Etkin bir KYS, kalite yönetim sistemi için...

Devamı...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞVURU FORMU
ISO 9001:2015 ULUSLAR ARASI BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM LOGOLARI
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ...

Devamı...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Döküman Örnekleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Döküman ÖrnekleriDevamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme