Basınçlı Ekipmanlar Ve Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kalorifer Kazanı Nedir ?

Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere kazanda bulunan devir-daim motoru ile gönderilmesi sureti ile ortamın ısısını artırmak için kullanılan kazanlara denir.

Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere orada sıcaklığını kaybedince yeniden borularla kazana gelir.

ısı daha çok çevirim yolu ile yayılır.

Kalorifer kazanları suyun ısıtılarak ortam sıcaklığını sağlayan sistemlerdir. Kalorifer kazanları kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.

Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir. Kazanlar;

• Isı alan akışkanın özelliklerine göre,

• Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre,

• Alev-duman gazlarının dolaşım durumuna göre,

• Suyun dolaşım şekline göre,

• Yaktığı yakıta göre,

• Yanma hücresinin (ocağının) konumuna göre, sınıflandırılırlar.

Kazan Donanımları: Güvenlik ve işletme koşullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu olan aygıtlara kazan donanımları denir. Termometre, manometre, baca düzenleyicisi, su düzey göstergesi, kazan termostatı, yakıt ölçeği, gaz çözümleme aygıtı, presostat, deprimometre, güvenlik boruları, haberci borusu, genleşme deposu, uyarı aygıtları, otomatik kilitleme sistem elemanları, su besleme aygıtları, akış denetim otomatiği, blöf düzeneği, blöf tankı, vanalar, güvenlik vanaları, buhar kapanları, hava atıcılar, vakum kırıcılar, patlama kapağı, alarm sistemi.

Basınç giderici ekipmanlar: Bütün basınçlı kaplar, izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’u geçmeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlarla korunmalıdır. (Emniyet Ventili).

Düşük Basınçlı Kazanlar (LPB): En yüksek doyma sıcaklığı 120 0C (1 bar’lık manometrik basınca karşılık gelir) olan buhar kazanları veya en yüksek çıkış sıcaklığı 120 0C ve müsaade edilebilir en yüksek basıncı 10 bar (manometrik) olan sıcak su üreteçleri.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Kalorifer Kazanı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. iş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bend’in de açıkça belirtilmiştir.

Kalorifer Kazanı muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

TS 377-6 EN12953-6 standartında her bir Kalorifer kazanı su seviyesini gösteren bağımsız olan bir donanıma sahip olmalıdır. Doğrudan kazan gövdesine monte edilmiş saydam malzemeden en düşük su seviyesinin 50mm altını gösterecek şekilde olmalıdır. Emniyet cihazı müsaade edilen ısı çıktısına tekabül eden buhar kütle akışı müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir basınç artışına neden olmadan tahliye edilebilecek şekilde olmalıdır ibareleri yer almaktadır.

Kazanın periyodik muayenesinde

Kazan ısıtma yüzeyleri, kapak contaları, duman boruları, tahliye hatları, seviye göstergeleri, basınç-sıcaklık göstergeleri, emniyet cihazlarının ve sınırlandırıcıların işlevselliği, boru bağlantı sistemleri vb gibi standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak periyodik kontroller esnasında gözlemlenmektedir.

Hidrostatik test işleminde kazanın giriş ve çıkış bağlantıları körlenip kapatıldıktan sonra kazan içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde su ile doldurulup işletme basıncının 1,5 katında basınç’a maruz bırakılarak hidrostatik test işlemi uygulanarak 30 dk’lık hidrostatik test sonucunda sistemde herhangi bir deformasyon ve sızıntı durumu gözlendikten sonra test işlemi bitirilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Kalorifer Kazanı periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU), TS EN 12953–5, TS EN 12953–6, TS EN 12953–8 , TS EN 303-5 standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı Kaplar arasında yer alan Kalorifer Kazanları 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla hava tankının periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesini Kimler Yapabilir ?

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standardın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü ve Muayenesi Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Basınçlı Ekipmanlar

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Buhar Kazanı Nedir ?
Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.
Buhar kazanları endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Isı transferi işlemi...

Devamı...

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Emniyet Ventili Nedir ?
Basınçlı tank ve diğer sistemlerde belirlenen limit sıcaklık veya basınca gelindiğinde otomatik olarak gaz salınımı yapan vana mekanizmasına verilen isimdir. Kazan ve tanklarda emniyeti sağlamak amacıyla emniyet ventilleri kullanılması önem arz...

Devamı...

Hava Tankı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Hava Tankı Nedir ?
Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, basınçlı hava depolamada kullanılan kaplar olarak tanımlanmıştır...


Devamı...

Hidrofor Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Hidrofor Nedir ?
Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor dengedenge tankı adı verilir. Hidrofor denge tanklarının...

Devamı...

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kızgın Yağ Kazanı Nedir ?
Kazanda ısıtılan yağın ısı enerjisinden faydalanılan kazanlara denir. Kazanda ısınan yağ borular vasıtasıyla ısı enerjisini karşılamak için ortama gönderilir.
Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan...

Devamı...

Kompresör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kompresör Nedir ?
TS EN 1012-1 Standardında Gaz veya buharı, giriş basıncından daha yüksek bir basınca sıkıştıran kompresör ünitesinin bir kısmı olarak tanımlanmıştır.
Kompresör: Basınçlı hava sistemlerinin ilk elemanı olan kompresörler...

Devamı...

Otoklav Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Otoklav Nedir ?
Sterilizasyon için olmazsa olmaz bir medikal alet olan otoklav; başta Hastanelerde, laboratuvarlarda, ameliyat aletlerinin, çeşitli maddelerin, pansuman takımlarının, sanayide ise özellikle gıda ve tekstilde sterilizasyon için kullanılan bir cihaz...

Devamı...

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı...

Devamı...

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir...

Devamı...

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir...

Devamı...

Raf Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Rafların Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir ?
Endüstriyel depo raf sistemleri gerek lojistik süreç içinde gerek ise imalat sonrasında saklama amaçlı yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır...

Devamı...

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Asansör Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50...

Devamı...

Tahribatsız Muayene

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde...

Devamı...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının...

Devamı...

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:
1-Ticaret Kontrol Gözetimi
2-Ürün Muayene Gözetimi
1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında...

Devamı...

İmalat Kontrolü Gözetimi

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.
İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar...

Devamı...

Makinelerin Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için...

Devamı...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen...

Devamı...

Temiz Oda Ölçümleri ve Analizleri

Temiz Oda Analizleri Ve Ölçümleri Nedir - Nasıl Yapılır ?
TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene