OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001:2007 NEDİR ?

Occupational Health and Safety Assessment Series

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi Şeklinde isimlendirilmiş İngilizce isim baş harfleri alınarak standart kodlaması yapılmış kuruluşların İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin nasıl olması gerektiğine dair kriterleri içeren standarttır.

Bu seriler (OHSAS 18001 ve OHSAS 18002) müşterilerin yönetim sistemlerini değerlendirebilecek ve böyle bir standardın uygulamasına kılavuzluk edebilecek tanınabilir,bir iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı hakkındaki acil isteklerine cevaben geliştirilmiştir. 18001: İSG ile birlikte öncülük edecek ve umulan ISO 18001 pazar beklentisi yüzünden kullanılmıştır. Bu seri numarası (söylendiğine göre) software için tahsis edilmişti. Ancak ISO18001’ in çıkarılmaması üzerine OHSAS komitesi bu numarayı kullandı.

OHSAS 18001:2007 Belgesi / Standartı, 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan,

Denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir,

Belgelendirilir ve Uluslar arası iş güvenliği standartları arasından kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır.

OHSAS 18001 NASIL OLUŞMUŞTUR ?

•BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems

•Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System

•Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system

•ISMOL ISA & SGS 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems

•UNE 81900 series of pre-standards on the prevention of occupational risks DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997

•Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use

•Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria.

•BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard

•Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN YARARLARI NEDİR ?

Standart uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

•İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,

•İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,

•Uluslar Arası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır,

•Karlılığı ve verimliliği arttır,

•Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,

•İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,

•Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,

•istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,

•işgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,

•İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak,

•İSG performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak,

•Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,

•Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,

•Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,

•Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek , karar verme kabiliyetini geliştirir,

•İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar,

•Firmanın imajını ve ününü geliştirir,

•Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması sağlar,

•Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar,

•Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.

•Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

•Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.

•İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır.

•Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.

•İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.

•Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.

OHSAS 18001:2007 Nedir ?

Occupational Health and Safety Assessment Series
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi
Şeklinde isimlendirilmiş İngilizce isim baş harfleri alınarak standart kodlaması yapılmıştır.
Bu seriler (OHSAS 18001 ve OHSAS 18002) müşterilerin yönetim...

Devamı...

OHSAS 18001 Nasıl Oluşmuştur ?

•BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems
•Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System
•Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and...

Devamı...

OHSAS 18001:2007 Belgesinin Yararları Nedir ?

OHSAS 18001:2007 Standartı uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:...

Devamı...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir ?

1-İş yerindeki çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.
2-Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK): Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı ...

Devamı...

İş Güvenliğinde Risk Kavramı Nedir ?

İş güvenliğine ilişkin sorunların oluşumunda risk kavramının ortaya konulması önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, tehlike, zarar olasılığı, bu tehlike ya da zararın işçiler ya da tüm işletme sistemine ilişkin olması anlamında kullanılmaktadır. Risk kavramının sorunlu yanı, riski kavramlaştırmak bir başka deyişle...

Devamı...

İş Güvenliğinin İlkeleri Nelerdir ?

1.Tanımı
İş güvenliğinin tanımı değişik biçimlerde yapılmaktadır. Genel bir yaklaşım sağlamak amacıyla, yapılan tanımların hepsinde olan ortak vurguları da dikkate alarak şu şekilde tanımlamak olasıdır. İşyerlerinde işin yapılması sırasında çalışma ortamındaki çeşitli etmenler nedeniyle çalışanların...

Devamı...

İşçi Sağlığı İş Güvenliğinin Boyutları ve İlkesel İlişkisi Nedir ?

İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Bunda işçilerin nüfusun içinde geniş yer kaplhamalarının ve toplumun en örgütlü kesimi olmalarının etkisi büyüktür. Nitekim işçi sağlığı uygulamalarının başarısı...

Devamı...

İş Kazalarının Nedenleri Nelerdir ?

1.Tanımı
İş kazasının tanımı bu konuda uzman değişik kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
•Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. ...

Devamı...

Meslek Hastalıklarının Özellikleri Nelerdir ?

İşçilerin, çalışmaları sırasında karşılaştıkları, üretimden kaynaklanan çeşitli etmenlerle iyilik hallerinin bozulması hali, “meslek hastalığı” olarak nitelenmektedir.
1.Meslek hastalığı tanımlanırken, bu tanımlamada amaç önem kazanır...

Devamı...

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması Nasıldır ?

Meslek hastalıkları, yol açan etmenlere göre sınıflandırılır :
1.Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
1.1.Ağır metaller
1.2.Çözücüler...

Devamı...

İş Kazalarının Özellikleri Nelerdir ?

İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası’nda verilen tanımıdır. Bu tanımın yapılmasındaki temel amaç, hangi durumlar için para ödeneceğini belirtmektir. Bundan ötürü, “iş”in kapsamında olmayan ve “işveren”in sorumluluk alanına girmeyen bazı durumları da kapsayabilmektedir.
Ayrıca “kaza” ile “iş kazası”nı da ayırmak gerekmektedir....

Devamı...

İş Kazalarının Etkileri Nelerdir ?

1.Sosyolojik
2.Psikolojik
3.Tıbbi
4.Ekonomik
•İşgören Açısından:...

Devamı...

OHSAS 18001:2007 Standardı Kapsamı Nedir ?

0-GİRİŞ BÖLÜMÜ
İSG yönetimini kapsayan standardların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma ...

Devamı...

OHSAS 18001 Örnek Sistem Dokümanları

OHSAS 18001 Belgesi için örnek sistem dokümanları...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene