CE Belgesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 09/03/2007

Resmi Gazete Sayısı : 26457

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, aşağıda kategorilere ayrılmış işlemler için kullanılan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.

a) Birinci kategori;

1) Ticari işlemler için kütle tespiti,

2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,

3) Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,

4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,

5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,

6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.

b) İkinci kategori; Yukarıda sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak,

b) (Değişik bent: 14/11/2009-27406 S.R.G.Yön/1.md.) Avrupa Birliğinin 2009/23/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Halka açık satış yerleri: Meslek grubu, gelir grubu, tahsil grubu gibi özel bir zümreye hitap etmeyen, market, süper market, pastane, lokanta, kafeterya, kasap, bakkal, manav, gibi kamuya açık serbest satış yerlerini,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

d) Otomatik olmayan tartı aleti: Bu Yönetmelikte bundan sonra "tartı aleti" olarak anılacak olan, yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan tartı aletini,

e) (Ek bent: 14/11/2009-27406 S.R.G.Yön/2.md.) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine Avrupa Parlamentosunun 98/34/EC Direktifine uygun olarak Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün (ETSI) ya da bunlardan ikisi veya üçünün birlikte çalışarak uyumlaştırdıkları bir teknik dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

Temel gerekler

Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)'deki gerekleri yerine getirmelidir.

(2) Tartı aletlerinin bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işlemlerde kullanılmayan cihazlar içermesi veya bu tür cihazlara bağlı çalışması durumunda, söz konusu cihazların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)'deki gerekleri yerine getirmesi şartı aranmaz.

Atıf yapılan standartlar

Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını uyumlaştıran ulusal standartlara uygun otomatik olmayan tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ulusal standartların isimleri ve referans numaraları Resmî Gazete'de Bakanlık tarafından yayımlanır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde 7 - (1) Otomatik olmayan tartı aletlerinin piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, yaptığı denetimlerde Yönetmelik hükümlerine uygunsuzluk tespit ederse, bu tartı aletlerinin piyasadan toplatılması, piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik olarak kanunlarla verilen yetkiler dahilinde bütün uygun önlemleri alır.

(2) Bakanlık, bu önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Söz konusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle, tartı aletinin uygunsuzluğunun aşağıdakilerden birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.

a) Tartı aletinin, 6 ncı maddede belirtilen standartlara ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)'deki hükümlere uygun olmaması,

b) Söz konusu standartların yanlış uygulanmış olması,

c) Söz konusu standartların yetersiz olması.

(3) Tartı aletinin piyasaya arzını kısıtlayıcı olarak alınan herhangi bir karar, gerekçeleri, mevcut itiraz yolları ve bunlarla ilgili zaman sınırlamaları ile birlikte gecikmeksizin ilgili taraflara bildirilir.

Uygunluk değerlendirmesi

Madde 8 - (1) Tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)'deki koşullara uygunluğu, başvuru sahibi tarafından seçilecek aşağıdaki işlemlerden birisiyle belgelendirilir.

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)'nin 1 inci maddesinde bahsedilen AT tip incelemesi ve 2 nci maddesinde bahsedilen AT tip uygunluk beyanı veya 3 üncü maddesinde belirtilen AT doğrulaması. Ancak, bünyesinde elektronik tertibat bulundurmayan ve yükü dengelemek için yük tartım tertibatında yay kullanılmayan tartı aletleri için AT tip incelemesi zorunlu değildir.

b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)'nin 4 üncü maddesinde bahsedilen AT birim doğrulaması veya yukarıdaki işlemlerle ilgili kayıt belge ve yazışmaları Türkçe olarak veya onaylanmış kuruluşun kabul ettiği bir lisanda hazırlanır ve yapılır.

Onaylanmış kuruluşların tayini

Madde 9 - (1) Bakanlık, 8 inci maddede bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirecek onaylanmış kuruluşları 4703 sayılı Kanun ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-5)'teki asgari ölçütlere göre belirler.

CE uygunluk işareti ve kayıtlar

Madde 10 - (1) CE uygunluk işareti ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-4)'ün 1 inci maddesinde belirtilen gerekli ek bilgiler, AT uygunluğu tespit edilen tartı aletine, tartı aletini üreten, imal eden veya tartı aletine adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan kişi tarafından, açıkça görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK- 4)'ün 2 nci maddesinde bahsedilen bilgiler söz konusu diğer bütün tartı aletlerine, açıkça görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmez şekilde iliştirilir.

(3) CE uygunluk işareti ile karıştırılması muhtemel veya bu işareti çağrıştırabilecek işaret ve figürlerin tartı aletine iliştirilmesi yasaktır. Diğer tanıtıcı işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde tartı aletine iliştirilebilir.

(4) Tartı aletinin, başka yönlerden CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören diğer yönetmelik veya yönetmeliklere de tâbi olması durumunda, CE uygunluk işareti tartı aletinin söz konusu diğer yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmelik veya yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri Resmî Gazete'de yayımlandıkları şekliyle, tartı aletinin beraberinde bulunan belge, uyarı veya kullanma kılavuzunda verilir.

CE uygunluk işaretinin haksız olarak iliştirilmesi

Madde 11- (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; CE uygunluk işaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, imalatçı, tartı aletinin CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, söz konusu tartı aletinin 7 nci madde hükümlerine uygun olarak piyasaya arzını yasaklayıcı, kısıtlayıcı veya piyasadan toplatılmasına yönelik olarak kanunlarla verilen yetkiler dahilinde bütün uygun önlemleri alır ve bu durumu Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Sınırlı kullanım işareti

Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsedilen amaçlardan herhangi birisi için kullanılan tartı aletinin, 8 inci maddedeki uygunluk değerlendirmesine tâbi tutulmamış cihazlara bağlı olması veya onları içermesi durumunda bu cihazların her biri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-4)'ün 3 üncü maddesinde tanımlanan sınırlı kullanım işaretini taşıyacaktır. Bu işaret, tertibatlara açıkça görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde konulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülük

Madde 13 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri karşılayan tartı aletlerinin piyasaya arzı ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işlemlerde kullanılmak üzere hizmete sunulması engellenemez.

Cezai hüküm

Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bildirim

Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik gereğince tartı aletinin hizmete sokulmasının sınırlandırılmasına ilişkin kararlar; gerekçeleri, kararlara karşı başvuru yolları ve başvuru süreleri de belirtilerek ilgililere bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 16 - (1) 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

CE Nedir ?

Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma iddiasıyla yola çıkan Avrupa Birliği, üye ülkeler itibarıyla teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler geliştirmiştir. Bu sistemlerin en önemli amacı, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır...

Devamı...

CE Belgesi Terimleri Tanımları Nelerdir ?

CE işaretleme konusunda karşılaşılacak bazı terimler aşağıda tanımlanmaktadır:
Yetkili Kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kurum veya kuruluşu...

Devamı...

CE Belgesi Nasıl Alınır ?

CE Belgesi alımı için firmaların aşağıdaki adımlara göre hareket etmesi gerekmektedir:
1. Adım
• Ürünün tanımlanması...

Devamı...

CE Belgesi İşareti Nasıl Kullanılır ?

İmalatçı / ithalatçı tarafından vurulur.
• CE markası EU-Avrupa Birliği Direktiflerinin ve Uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belirtir.
• CE uygunluk işareti "CE" harflerini taşır...

Devamı...

CE Belgesinde Ürün Sorumluluğu Kimdedir ?

CE işareti üreticilere çok ağır sorumluluklar getirmektedir. Bu işareti ürününe koyan, malın bütün AB direktiflerine uygun olduğunu belgelemiş oluyor. Bu durumda eğer bir tüketici bu ürünü kullanırken bir zarar...

Devamı...

CE Belgesi İşareti Olmazsa Ne Olur ?

Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün ülkemizde üretilmesi ve AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan ve söz konusu direktifler yürürlüğe girdikten sonra bu işareti taşımayan...


Devamı...

CE Belgesi İşareti İçin Maliyet Faktörleri Nelerdir ?

CE işareti çalışmaları, firma dışından yetkililer tarafından yapılıyorsa, testler ve hizmet bedelleri söz konusudur. Kendisi çalışmaları yürütüyorsa, harcayacağı iş gücü, olası yeni tasarımın getireceği maliyetler düşünülebilir...

Devamı...

CE Belgesi Almak İsteyenler Ne Yapmalı ?

Bir ürününe yada ürünlerine CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini...

Devamı...

CE Teknik Dosya Nedir ?

CE işareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlaması yükümlülüğü getirilmiştir.
Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici...

Devamı...

CE AT Uygunluk Beyanı Nedir ?

●Üretici veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisi Yeni Yaklaşım Direktiflerinde düzenlenen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin bir parçası olarak bir AT Uygunluk Beyanı düzenlemelidir.
●AT Uygunluk Beyanı, uygulanan bütün direktifleri, üreticiyi...

Devamı...

AB Modüler Yaklaşımı Nedir ?

Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüller sistemidir. Mevzuat hazırlayıcı, regüle etmek istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü...

Devamı...

CE Belgesi İşaretinin Özellikleri Nelerdir ?

Ce belgelendirmenin başlıca özellikleri aşağıda madde madde sıralanmaktadır:
•Bu işaret resmi bir işarettir ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Uygunluk işareti olarak geçerlidir...

Devamı...

CE İşareti Bulunacak Ürünler Hangileridir ?

CE işaretinin bulunması gereken ürünler kapsamında sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik ürünler bulunmaktadır. Bu amaçla yerine getirilmesi zorunlu koşullara ilişkin düzenlemeler nihai ürünler için olduğu kadar, nihai ürünlerin parçaları içinde geçerli olmaktadır...

Devamı...

CE Belgesi Yasal Mevzuatı Nedir ?

Ce Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/11/2001 - 2001/3530
Dayandığı Kanun Tarihi - No : 29/06/2001 - 4703
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 17/01/2002 - 24643...

Devamı...

CE Direktifleri

Asansör Yönetmeliği(2014/33/AB)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)
29 Haziran 2016 Tarikli Resmî Gazete Sayı : 29757
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

Devamı...

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı'ndan
Resmi Gazete Tarihi: 17/05/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24758
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

Devamı...

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK...


Devamı...

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 29/11/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26351
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

Devamı...

Elektro Manyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)

2014/30/AB ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

Devamı...

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 05/06/2008...

Devamı...

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24713
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:...

Devamı...

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002
Resmi Gazete Sayısı: 24870...

Devamı...

Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Ulaştırma Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26390
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...

Devamı...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MÜLGA)

Sağlık Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 09/01/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26398
***07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 27. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***...

Devamı...

Basınçlı Kaplar Ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/2000...

Devamı...

Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene