Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Sistem Belgelendirme

sistem

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.

Sistem Belgelendirme, Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.
Bu faydalardan bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde…

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 45001:2018  İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
• FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu Belgelendirmesi
• OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi
• ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
• ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi
• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 13485 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi
• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
• ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Sistemi
• SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi
• QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi
• HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi

Devamını oku...

Asansör Gözetimi

asansor-muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50 standardlarına uygun olarak İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Asansörlerin Periyodik Muayenesini temsilcisi olduğu kurumla sağlamaktadır.


Direktifte Geçen Tanımlar:

Asansör: Tespiti önceden belirlenmiş seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;
•İnsanların,
•İnsan ve yüklerin,
•Kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyor ve kabinin içinde bulunan yada kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde bulunan kumandalarla donatılmış ve sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibata denilir.

Asansör Monte Eden:
Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi denir.

Asansörün Piyasaya Arzı:
Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesi işlemine denir.

Model Asansör:
Ürün için gerekli olan Teknik Dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacağının gösterildiği; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonların, maksimum ve minimum değerleri ile birlikte teknik dosyada açıkça gösterildiği; temel güvenlik gereklerini sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliğinin hesaplama ve/veya tasarım planları ile gösterilebildiği numune asansöre denir.


Bakanlığımızın Çıkarmış olduğu yönetmelik detayları aşağıdaki gibidir:

4.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kısaca;

Periyodik kontrol esasları

MADDE 9 -

(5) İlgili idare, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az dört yıllık protokol yapar. Bu süre zarfında söz konusu protokolün taraflarca feshedilmesi durumunda, ilgili taraf bu bilgiyi posta yoluyla iadeli taahhütlü veya KEP yolu ile diğer tarafa iletir. 

(10) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında yer alan asansörün hizmete alınmadan önce muayene ve deneyler bölümünde öngörülen yükte ve hızda gerçekleştirilir. Bu aşamada kullanılacak olan yük, asansör monte eden tarafından temin edilir.

(15) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir. İlgili idare, bu bilgileri periyodik kontrol için protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu ile paylaşır.

(17) Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11

(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2'deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Muayene personeli

MADDE 15

(7) Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme ile görevlendirilecek olan dış kaynaklı muayene elemanı tam gün sigortalı olarak çalıştırılır. Dış kaynaklı muayene elemanı sözleşme süresi boyunca sadece bir A tipi muayene kuruluşuna hizmet verir. Aksi bir durumda sorumluluk, A tipi muayene kuruluşundadır.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 16

(2) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında henüz piyasaya arz edilmeyen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılmaz.

(7) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(9) Periyodik kontrol tarihi, bina sorumlusuna ve/veya asansör monte edene veya onun yetkili servisine, kontrol tarihinden en az üç gün önce kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla A tipi muayene kuruluşunca bildirilir.

(10) 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörün periyodik kontrolünde TS EN 81-80 standardı gereklilikleri A tipi muayene kuruluşunca aranır.

(11) 15/8/2004 ile 1/9/2017 tarihleri arasında piyasaya arz edilen asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörün periyodik kontrolünde piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte bulunan uyumlaştırılmış standart gereklilikleri A tipi muayene kuruluşunca aranır.

Kontrol sayısı

MADDE 18 - (1) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla beş adet asansörün periyodik kontrolünü yapar.

(2) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla on adet asansörün takip kontrolünü yapar.

(3) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde birinci fıkrada belirlenmiş olan miktardaki periyodik kontrol sayısı üzerinden gün içerisinde tamamlayamadığı periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı kadar miktarda takip kontrolü yapar.

(4) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla iki adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü yapar. Söz konusu muayene elemanına ilave periyodik kontrol ve/veya takip kontrolü yaptırılamaz. Ancak bir işgünü içerisinde en fazla üç adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, söz konusu asansörlerin aynı mahallede bulunması halinde yapılır.

Kontrol raporu

MADDE 20 - (1) Rapor, EK-7'de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene elemanı tarafından tanzim edilir ve aynı tarihte teknik yönetici onayına sunulur.

(2) Rapor, elektronik ortamda online olarak oluşturulur. 

(3) Rapor, periyodik kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından onaylanır.

(4) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor; onaylandığı tarihi takip eden işgününde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(5) Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

Periyodik kontrol ücretinin tahsili

MADDE 23 - (1) Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

(2) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

Takip kontrolü

MADDE 24 - (1) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(2) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren yüz yirmi gün sonra A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

Devamını oku...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmetlerini İntersistem Teknik Sertifikasyon vermektedir.

Gıda Muayenesinin yapılması gereken Gıda unsurlarını belirtirsek: Gıda ürünleri üreticileri, okul kantinleri, gıda satış yerleri, gıda depoları, gıda ile temas eden malzeme üreticileri, marketler, oteller, cafeler, restoranlar, lokantalar, kebap salonları, toplu yemek üreticileri, büfeler v.b. gıda halkaları.

İntersistem Teknik Sertifikasyon( ISQ), Müşteri kuruluşların alt yapısını, çalışma ortamlarını, teknik donanımlarını, makine, alet ve ekipmanlarını, çevresel faktörleri, personel şartlarını Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene etmektedir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Muayene faaliyetlerini, sektörel riskler ve mevzuatlar doğrultusunda alanında Uzman Dr. Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Dr. Veteriner Hekimler ve Biyologlar/Mikrobiyologlar tarafından sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden başlayarak hekimlerimiz, kendisine baş vuran hastaları iyi etmek veya hiç olmazsa acılarını hafifletmek için uğraşan bir meslek adamı olarak çalışmıştır. Hekim ile hastanın ilgisi yakın zamana kadar, hastalık zamanına ve hastalık süresi çerçevesinde kalmıştır. Bu ilginin dar kapsamda kalması yanlış bir eylem olmuş ve hekimin yalnız hastanın değil bütün bir toplum sağlığını ilgilendiren halk sağlığı ile ilgilenmesini, özellikle halkın hastalıklardan korunması ile ilgili görev almasını engellemiştir. Bugün hastalıkları tedavi etmenin çok defa yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunda mutlak ve tam bir iyileşme olası değildir. Önce hastalığın oluşmasında rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşulları iyice araştırılarak bunları düzenlemek ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gitmek gerekir. İşte bütün bu cümlelerle ifadesini bulan eylemlerin toplamına sağlık koruma hijyen denir. Fert ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yüksek seviyede uzun süre devam etmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen çok geniş bir kapsama sahiptir.

Müşteri Kuruluşlarında yapılan Gıda Muayenelerinde:
Gıda Hijyen ve Sanitasyon Kontolleri v.b. kontroller, ölçümler, testler yapılmaktadır.

Gıda Hijyeni:
Gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Sanitasyon:
Sanitasyon terimi latince'de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Gıda sanayinde sanitasyon denilince"üretimde hijyenik ve sağlıklı durumların yaratılması ve devam ettirilmesi " anlaşılmaktadır. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içinde gıda sanitasyonu insan yaşamının temelini oluşturan beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir. Gıda işletmelerinde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir bilimsel uygulama olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizma?ların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyon sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorunda taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizma?yı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.

Hijyen:
Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla tarladan veya çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların sağlanması için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Başka bir tanımlamada, hijyen; Tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunması fonksiyonlarını sağlamak için gerekli önlemler olarak tanımlanmaktadır.

Gıda Zincirinde uygulanan sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel, ekipman, alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir. İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi esastır. Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma v.b. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.

GIDA MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

İşletme Şartlarının Denetlenmesi:
Türkiye Cumhuriyetinin 27009 sayı ile 26.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliği ve ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına uygun olarak hazırlanmış Soru Listeleri üzerinden yeterli tecrübeye sahip, İntersistem Teknik Sertifikasyon  muayene uzmanları tarafından yapılır.

Laboratuar Analizleri:
Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü:
Ölçüm yapılacak işletmeden, Air Sampler (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.
Personel Hijyeni:
İşletme personellerinin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuarda analiz edilir.
Yüzey Hijyen Kontrolleri:
İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuarda analiz edilir.
İçme-Kullanma Sularının Kontrolü:
İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir.Değerlendirme ve Raporlama:Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.
Muayene Raporunun Düzenlenmesi: İntersistem Teknik Tarafından Hazırlanan Muayene Sonuç Raporu Müşteri Kuruluşa ulaştırılır.


GIDA MUAYENESİNİN FAYDALARI:

Gıda Güvenlik Durumunuzu tespit etmenizi sağlar,
Yasal Mevzuatlara uyum sağlanır,
Bilinçli müşteri kazanımı sağlar,
Mevcut veya ihtimal dahilindeki tehlikelerin belirlenmesi sağlanır,
Güvenilir Gıda Kuruluşu prestiji kazandırır,
Müşteri şikayetlerinde azalma sağlanır,
Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır,
Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır,
Tarafsız bir gözlem ile gözden geçirme olanağı elde edilir,
Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.

Devamını oku...

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç