Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Sistem Belgelendirme

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.

Sistem Belgelendirme, Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.
Bu faydalardan bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde…

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

•ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
•ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
•ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
•FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu Belgelendirmesi
•OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi
•ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
•ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi
•ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
•ISO 13485 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi
•ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi
•ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Sistemi
•SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi
•QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi
•HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi

Devamını oku...

Asansör Gözetimi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 95/16/EEC (95/16/AT) Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2 standardlarına uygun olarak İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Asansörlerin Periyodik Muayenesini temsilcisi olduğu kurumla sağlamaktadır.


Direktifte Geçen Tanımlar:

Asansör: Tespiti önceden belirlenmiş seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;
•İnsanların,
•İnsan ve yüklerin,
•Kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyor ve kabinin içinde bulunan yada kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde bulunan kumandalarla donatılmış ve sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibata denilir.

Asansör Monte Eden:
Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi denir.

Asansörün Piyasaya Arzı:
Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesi işlemine denir.

Model Asansör:
Ürün için gerekli olan Teknik Dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacağının gösterildiği; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonların, maksimum ve minimum değerleri ile birlikte teknik dosyada açıkça gösterildiği; temel güvenlik gereklerini sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliğinin hesaplama ve/veya tasarım planları ile gösterilebildiği numune asansöre denir.


Bakanlığımızın Çıkarmış olduğu yönetmelik detayları aşağıdaki gibidir:

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

18 Kasım 2008 tarihli 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol
Bina sorumlusu
MADDE 9–(1)Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.
Yıllık kontrol
MADDE 10–(1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.
(2)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.
(3)Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır.
(4)Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
(5)1/1/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(5 Kasım 2011 tarihli 28106 Sayılı Resmi Gazete)

İlgili idare:
Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları ifade eder.
MADDE 1  18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10  (1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.
(2)Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.
(3)İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.
(4)Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.
(5)A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.
(6)Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.
(7)Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.
(8)Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.
(9)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.
(10)Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.
(11)A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir.
(12)Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır.
(13)Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
(14)Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.
(15)Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.
(16)Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.”

Devamını oku...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmetlerini İntersistem Teknik Sertifikasyon vermektedir.

Gıda Muayenesinin yapılması gereken Gıda unsurlarını belirtirsek: Gıda ürünleri üreticileri, okul kantinleri, gıda satış yerleri, gıda depoları, gıda ile temas eden malzeme üreticileri, marketler, oteller, cafeler, restoranlar, lokantalar, kebap salonları, toplu yemek üreticileri, büfeler v.b. gıda halkaları.

İntersistem Teknik Sertifikasyon( ISQ), Müşteri kuruluşların alt yapısını, çalışma ortamlarını, teknik donanımlarını, makine, alet ve ekipmanlarını, çevresel faktörleri, personel şartlarını Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene etmektedir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Muayene faaliyetlerini, sektörel riskler ve mevzuatlar doğrultusunda alanında Uzman Dr. Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Dr. Veteriner Hekimler ve Biyologlar/Mikrobiyologlar tarafından sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden başlayarak hekimlerimiz, kendisine baş vuran hastaları iyi etmek veya hiç olmazsa acılarını hafifletmek için uğraşan bir meslek adamı olarak çalışmıştır. Hekim ile hastanın ilgisi yakın zamana kadar, hastalık zamanına ve hastalık süresi çerçevesinde kalmıştır. Bu ilginin dar kapsamda kalması yanlış bir eylem olmuş ve hekimin yalnız hastanın değil bütün bir toplum sağlığını ilgilendiren halk sağlığı ile ilgilenmesini, özellikle halkın hastalıklardan korunması ile ilgili görev almasını engellemiştir. Bugün hastalıkları tedavi etmenin çok defa yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunda mutlak ve tam bir iyileşme olası değildir. Önce hastalığın oluşmasında rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşulları iyice araştırılarak bunları düzenlemek ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gitmek gerekir. İşte bütün bu cümlelerle ifadesini bulan eylemlerin toplamına sağlık koruma hijyen denir. Fert ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yüksek seviyede uzun süre devam etmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen çok geniş bir kapsama sahiptir.

Müşteri Kuruluşlarında yapılan Gıda Muayenelerinde:
Gıda Hijyen ve Sanitasyon Kontolleri v.b. kontroller, ölçümler, testler yapılmaktadır.

Gıda Hijyeni:
Gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Sanitasyon:
Sanitasyon terimi latince'de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Gıda sanayinde sanitasyon denilince"üretimde hijyenik ve sağlıklı durumların yaratılması ve devam ettirilmesi " anlaşılmaktadır. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içinde gıda sanitasyonu insan yaşamının temelini oluşturan beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir. Gıda işletmelerinde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir bilimsel uygulama olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizma?ların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyon sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorunda taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizma?yı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.

Hijyen:
Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla tarladan veya çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların sağlanması için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Başka bir tanımlamada, hijyen; Tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunması fonksiyonlarını sağlamak için gerekli önlemler olarak tanımlanmaktadır.

Gıda Zincirinde uygulanan sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel, ekipman, alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir. İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi esastır. Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma v.b. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.

GIDA MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

İşletme Şartlarının Denetlenmesi:
Türkiye Cumhuriyetinin 27009 sayı ile 26.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliği ve ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına uygun olarak hazırlanmış Soru Listeleri üzerinden yeterli tecrübeye sahip, İntersistem Teknik Sertifikasyon  muayene uzmanları tarafından yapılır.

Laboratuar Analizleri:
Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü:
Ölçüm yapılacak işletmeden, Air Sampler (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.
Personel Hijyeni:
İşletme personellerinin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuarda analiz edilir.
Yüzey Hijyen Kontrolleri:
İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuarda analiz edilir.
İçme-Kullanma Sularının Kontrolü:
İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir.Değerlendirme ve Raporlama:Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.
Muayene Raporunun Düzenlenmesi: İntersistem Teknik Tarafından Hazırlanan Muayene Sonuç Raporu Müşteri Kuruluşa ulaştırılır.


GIDA MUAYENESİNİN FAYDALARI:

Gıda Güvenlik Durumunuzu tespit etmenizi sağlar,
Yasal Mevzuatlara uyum sağlanır,
Bilinçli müşteri kazanımı sağlar,
Mevcut veya ihtimal dahilindeki tehlikelerin belirlenmesi sağlanır,
Güvenilir Gıda Kuruluşu prestiji kazandırır,
Müşteri şikayetlerinde azalma sağlanır,
Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır,
Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır,
Tarafsız bir gözlem ile gözden geçirme olanağı elde edilir,
Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol