SSMS 5188 Özel Güvenlik Kalite Belgesi

SSMS 5188 Belgesi Güvenlik Risk Yönetimi Nedir ?

SSMS 5188 Belgesi Güvenlik Risk Yönetimi Nedir ?

Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde ve detayları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri asgari düzeyde indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması olarak tanımlanabilir. Güvenlik risk yönetimi çoğunlukla karmaşık ve genellikle biribiriyle ilgili riskleri kapsamakta olup, ayrıntılı yöntem ve araçlara gereksinim duyar.

Genel olarak risk yönetimi şu faydaları sağlar;

•Kayıpları önler.

•Belirsizliği önler.

•Güvence sağlar.

Güvenlik Risk Yönetimi, güvenlik önlemlerini etkileyebilecek şüpheli olayların belirlenmesi, denetlenmesi, yok edilmesi veya minimuma indirgenmesini içeren süreçtir. Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz Risk analizi , fayda-maliyet analizi, seçim, gerçekleştirim, sınama, önlemlerin güvenlik değerlendirmesi ve detaylı güvenlik gözden geçirmesi faaliyetlerini içerir.

Risk analizi ve risk yönetiminin amacı; Özel güvenlik çalışmaları içinde olabilecek tehlikelere uygun cevap verebilecek, kasıtlı veya kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma olasılığını asgari düzeye indirecek hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri tanımlamaktır.

Risk yönetimi esnasında, kişi ve kurumlar tarafından riskler karşısında alınacak kararlara ilişkin olasılıklar şunlar olabilir:

1.Kabul: Korunacak değerin varlığı önemsiz, buna mukabil alınacak önlemin maliyeti yüksek ise bu durumda risk kabul edilebilir.

2.Devretme: Riski gözönüne alıp, riskin başkasına devredilmesidir. Böylelikle riski önlemek için gereken maliyet düşürülür ve sorumluluk başkasına verilir.

3.Kaçınma: Güvenlik riski bulunan ve fakat saldırı riski olmayan değerler için risk maliyetine girmek yerine, riski gözardı etmek.

Bunların yanısıra risk yönetimi ile ilgili bazı sorunlar ve ideal olmayan durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bunlar;

•Fizibilite ve risk analizi yapma maliyetinin yüksek olması.

•Risk analizi sonuçlanana kadar geçen zaman sorunu: Güvenlik tedbirlerinin biran önce uygulanması gerektiği halde, risk analizi sonucunu beklenmek zorundadır. Bunun olumsuz etkileri olsa da bir çok projede, risk analizi yapılmadan özel güvenlik önlemleri alınmaktadır.

•Risk yönetimi uygulaması, önceden belirlenmiş ve kesin adımları olan uygulamalar değildir. Bir çok risk analizi metodolojisi bulunmakta olup, bu methodlar riski yorumlama aşamasında birbirinden ayrılırlar.

•Bütün kurum ve kuruluşlara uyan bir risk analizi metodolojisi yoktur. Çünkü, her organizasyonun kendine özgü bir değer listesi, bu değerlere göre farklı tehditleri vardır. Tüm bunların dışında, kuruluştan kuruluşa güvenlik anlayışı ve güvenlik ihtiyaçları da değişiklik arzetmektedir. Güvenlik risk yönetimi yapılacak olan bir projede, öncelikle ne tür bir risk analizi ve yönetimi modelinin uygulanması gerektiği belirlenmelidir.

•Günümüz dünyasında, değerlerin ve buna bağlı olarak açıklıkların ve tehditlerin artması ile beraber (ekonomik suçların, hırsızlık suçlarının artması gibi), risk analizi ve yönetiminin sahasına giren, değer tanımla, açıklık belirleme, tehdit tanımla ve karşı önlem belirleme safhaları çok geniş konuları kapsadığından dolayı, bir çok risk analizi ve yönetimi yöntemi her hususu kapsayamamakta ve bazı hususlar gözardı edilebilmektedir.

Güvenlik risk yönetimi maliyeti arttıkça güvenlik seviyesinin de artış gösterdiği bir gerçektir. Risk yönetimi aşamasında önemli olan ne kadar güvenlik ihtiyacı olduğudur. Güvenlik modeli hakkında karar verilirken korunması gereken değerler ile riskler ve maliyetleri arasında yoğun karşılaştırma yapılmalı, esaslı riskleri mümkün olduğunca kontrol altında tutmayı sağlayabilmeli, olasılığı en düşük riskleri bile hesaplamalı, gözardı edilen risk sayısını minimum seviyede tutabilmeliyiz. Bu nedenle SSMS 5188 Temel Prensipleri’ ne başvurulmalıdır.

SSMS 5188 Belgesi Nedir ?

Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik...

Devamı...

SSMS 5188 Belgesi İçeriği Nedir ?

•Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
•Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,...

Devamı...

Risk Analizi Nedir ?

Stratejik kararlarda ele alınan değişken ile ilgili olan riskin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını sağlayan metodların bütünüdür. Başka bir deyimle, ilgi duyulan değişkene ilişkin öngörü, olasılık dağılımı şeklinde ortaya konur.
Güvenlik Risk analizi ile ilgili bazı temel kavramlar...

Devamı...

SSMS 5188 Güvenlik Risk Analizi Nedir ?

Yukarıda da belirtildiği gibi; Güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir.
Risk analizinde, riskler belirlenirken mevcut değerler tek tek gözönünde bulundurulur ve her bir değerin içinde bulunduğu tehditler...

Devamı...

SSMS 5188 Belgesi Temel Prensipleri Nelerdir ?

1.Koruma ve Sağlamlaştırma: Bu ilk adımda, proje güvenliğini arttırma amaçlı faaliyetler gerçekleştirilir. Yaygın biçimde bilinen saldırılara karşı tedbirler alınır ve bu tedbirler önemle denetlenerek işler hale...

Devamı...

SSMS 5188 Belgesinin Faydaları Nelerdir ?

•Oluşturulması gereken organizasyonun yeterlik ve derecesini işletme ve kuruluşların risk analizlerini yaparak saptar.
•İstihdam edilecek güvenlik personelinin sayısını optimum...

Devamı...

SSMS 5188 Güvenlik Sektörü Kalite Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene