CE Belgesi

CE belgesi(işareti), Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık, güvenlik ve emniyet şartlarına uyduğunu belirtir semboldür. Avrupa Topluluğu ülkeleri içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir vize veya pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir ürün uygunluk taahhüdüdür.

CE işaretiresmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verilir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Avrupa’ ya ihraç edilen, direktifler kapsamında olan her ürünün CE markalı olması şartı aranmaktadır. CE Markası yanında VDE, GWI, EMC markasını kullanarak pazarda avantaj sağlanabilir.

CE logosu taşıyan bir ürün aşağıdakileri sağladığını taahhüt eder:

 • İnsan emniyeti,
 • İnsan sağlığı,
 • Can ve mal emniyeti,
 • Çevre koruması,
 • Enerji tasarrufunu öngörür.

CE markası sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

Test Kurumu numarası içermeyen CE Belgesi

Geçerliliği: Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından zorunlu testler yapılması gerekmeyen ürünler. İmalatçı / İthalatçı / temsilci bir self deklarasyonla birlikteCE logosu'nu vurur.

Test Kurumu numarasıyla birlikte kullanılması gerekenCE Belgesi

CE XXXX : Uluslararası yetki kodu olan XXXX Numarası ile CE markasının XXXX NUMARALI Kuruluş tarafından verildiği belirtilir.

Geçerliliği: "Notified Body (Yetkili Kurum)" tarafından test edilmesi gereken ürünler (fabrika incelenmesini içerir).

CE Nedir ?

Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma iddiasıyla yola çıkan Avrupa Birliği, üye ülkeler itibarıyla teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler geliştirmiştir. Bu sistemlerin en önemli amacı, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır.

Bu teknik uyumu sağlamak amacıyla, AB Standartlar Komisyonu'nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB'ye üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmaktadır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar, Gaz Yakan Cihazlar, Asansörler, Lifler, Elektrikli Ekipmalar v.b. gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.

1995 yılı başından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber, AB'ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olanCE işareti/belgesi aranmaya başlanmıştır. Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

Ülkemizde de üretilen ve ihraç edilen ürünler içinCE Sertifikasızorunluluğu bulunmaktadır.

Topluluğa ithal edilen ürünlerde ilgili işaret olmadığı taktirde, zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır.

CEHarfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa Normlarına Uygunluk" sözcüklerini ifade etmektedir.

Başa Dön

CE Belgesi Nasıl Alınır ?

CE Belgesi alımı için firmaların aşağıdaki adımlara göre hareket etmesi gerekmektedir:

Aşama 1

 • Ürünün tanımlanması
 • Ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığının belirlenmesi
 • Standartlar var mı?
 • Ulusal standartlara uygun mu?
 • Ürün standartlara uygun mu?
 • Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?

Aşama 2

 • Kalite Sistemine gerek var mı?
 • Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve Harmonize Avrupa standartları belirli mi?

Aşama 3

 • Teknik Dokümantasyon
 • İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu
 • EU Model/Tip Sertifikası

Aşama 4

 • CE markasının ürüne vurulması ( Yetkili kurum numarası ile veya numarasız )

Aşama 5

 • Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi

Aşama 6

 • Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değişikliklere göre doğrulanması,
 • Firmamız tarafından yapılarak belge alınır.
Başa Dön

CE Belgesi Fiyatı Ne Kadar ?

Üretici kuruluşlar için önemli bir konu olan CE belgesi fiyatları, ürünlerinin yasal gerekliliklere uygunluğunu belgelemek isteyen işletmeler için kritik bir unsurdur. CE belgesi almak isteyen kuruluşlar genellikle öncelikle bu maliyeti göz önünde bulundururlar.

CE sertifikası fiyatı, ürünün tasarımı, karmaşıklığı, sunduğu riskler ve uyulması gereken direktifler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca denetim şirketinin masrafları da bu fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. CE belgesi için ödenecek toplam maliyet, bu unsurların yanı sıra belgenin kendisinin masrafını da içerir.

CE belgesi fiyatı 2024 yılında 2.600,00 TL'den başlayıp 140.000,00 TL'ye kadar çıkabilir. Bu fiyat aralığı, ürünlerin karmaşıklığına, risk seviyelerine ve gereken denetimlerin detayına göre değişiklik gösterebilir.

Başa Dön

CE İşareti Nasıl Kullanılır ?

 • İmalatçı / ithalatçı tarafından vurulur.
 • CE markası EU-Avrupa Birliği Direktiflerinin ve Uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belirtir.
 • CE uygunluk işareti "CE" harflerini taşır.
 • Özel boyutlar verilmediğinde, CE işareti en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.
 • CE işaretiürüne veya onun bilgilerinin yer aldığı etikete yada plakasına konmalıdır.
 • CE markası seçilebilir, görünebilir, okunaklı ve silinmez bir şekilde konulmalıdır.
 • CE işaretinin, üretim kontrol aşamasının son evresinde konulmak zorunluluğu vardır.

Teknik Dosyanın Oluşturulması:

 • Ürünle ilgili tüm teknik bilgiler.
 • Kullanım talimatları, kılavuzlar.
 • Varsa Test Raporları.
 • Üretimde kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlar listesi
 • Tedarik listesi,
 • Tedarik ürünler CE Kapsamında ise sertifikaları ve test raporları
 • CE Belgesi Uygunluk Beyanı.

CE markası taşıyan bir üründe tehlike oluşturursa aşağıda belirtilen önlemler alınır:

Üye ülkeler:

 • Ürünü pazardan çeker.
 • Ürünün pazara arzını önler.
 • Ürünün kullanılmasını önler.
 • Serbest ticaretini önler
 • EU-Avrupa komisyonuna bildirir.
 • Cezai müeyyide uygulanır.

EU-Avrupa Komisyonu, üye ülkelere yukarıdaki önlemleri kendi sınırları içinde ki ölçülere göre almalarını bildirir.

Başa Dön

CE Belgesinde Ürün Sorumluluğu Kimdedir ?

CE işareti üreticilere çok ağır sorumluluklar getirmektedir. Bu işareti ürününe koyan, malın bütün AB direktiflerine uygun olduğunu belgelemiş oluyor. Bu durumda eğer bir tüketici bu ürünü kullanırken bir zarar görürse 5 - 70 Milyon ECU arasında tazminat alma hakkına sahip. CE işaretinin diğer bir diğer özelliği ise ispatlama zorunluluğunu üretici firmaya yüklemesidir. Malın AB direktiflerine uygun olarak üretildiğini, zararın tüketicinin yanlış kullanımından kaynaklandığını ispatlama sorumluluğu üreticinindir. Eğer üretici bunu ispatlayamazsa, tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Eğer üretici ürünün AB direktiflerine uygun olarak üretildiğini ispatlarsa, olayın bir başka boyutu ortaya çıkıyor. Tüketiciye tazminatı AB ödüyor. Çünkü üretici AB direktiflerine uygun üretim yapmış ve tüketici de ürünü hatalı kullanmamışsa, o zaman AB direktiflerinde bir hata bulunmaktadır. Tüketicinin zararı, AB direktiflerindeki hatadan kaynaklandığına göre, bunun bedeli de AB tarafından ödenecektir.

CE işareti çalışmaları sırasında, direktiflerde belirtildiği gibi hazırlanması gereken "Teknik Dosya"yı oluşturulan komisyon inceler ve sonucunda üretici ve ithalatçı için katı yaptırımlarda bulunabilir. Üretici bu nedenle, ürün sorumluluğunun sadece kendisinde olduğunu göz önüne alarak, eksiksiz ve yanlışsız olarak hazırladığı Teknik Dosyayı en son ürünün üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Başa Dön

CE İşareti İçin Maliyet Faktörleri Nelerdir ?

CE işareti çalışmaları, firma dışından yetkililer tarafından yapılıyorsa, testler ve hizmet bedelleri söz konusudur. Kendisi çalışmaları yürütüyorsa, harcayacağı iş gücü, olası yeni tasarımın getireceği maliyetler düşünülebilir. Maliyetlerde, ürünün kompleks olma özelliği, risk derecesi ve hali hazırda istenen koşullara ne derece uyduğu belirleyicidir. Eğer ürün için EN 29000 standardı varsa, birçok testin yapılmasına gerek kalmaz. Standart uygulaması olan firmaların, CE işareti için istenen koşulları çok kısa sürede tamamlaması mümkündür.

Riskli ürünlerde onaylanmış kuruluştan Uygunluk Beyanı onayı almak isteyen üreticiler, onaylanmış kuruluşlara da hizmet bedeli ödemek zorundadır.

Başa Dön

CE Belgesi Almak İsteyenler Ne Yapmalı ?

Bir ürününe yada ürünlerine CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

CE markalama hakkını kullanmak isteyen üretici bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklamalıdır. Bu dosya, firma dışından CE ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır. Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orijinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Örneğin;Makina üretimi yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir teknik dosyayı oluştururken aşağıdaki bilgileri hazırlamalıdır:
 • Üretici firma hakkındaki temel bilgiler
 • Ürünün teknik bilgilerinin ter aldığı etiketi yada plakası
 • Ürünün kullanım amacı
 • Varsa Test Raporları.
 • Üretimde kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlar listesi
 • Tedarik listesi,
 • Tedarik ürünler CE Kapsamında ise sertifikaları ve test raporları
 • CE Uygunluk Deklarasyonu.
 • Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıştırma, bakım ve taşıma faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklamalar
 • Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum tarafından daha önce test edilip onaylandığına ilişkin sertifikaları.
 • Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik sistemlerinin devre şemaları
 • Ürünün mevcut kullanma kılavuzu

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektrik testleri LVD, EMC gibi testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli deney teçhizatını firma karşılamalıdır. Bu teçhizata ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.

Başa Dön

CE Teknik Dosya Nedir ?

CE işareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlaması yükümlülüğü getirilmiştir.

Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifi'nde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, Otomatik Olmayan Tartı Direktifi'nde Tasarım Dokümanı, Basit Basınçlı Kaplar Direktifi'nde Tasarım ve Üretim Dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bunlar isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosya 1. Bölüm

 • Üreticinin adı, adresi ve ürünün belirlenmesi,
 • Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler,
 • Ürün tanıtımı,
 • Ürün kullanma talimatı (varsa),
 • Ürünün ayrıntılı planı (varsa)

Teknik Dosya 2. Bölüm

 • Test raporları,
 • Ürünlerin ve işlevlerinin planları,
 • Tanımları,
 • Uygulanan standartlar,
 • Varsa diğer bilgiler bulunmaktadır.

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir.

Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkililerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Başa Dön

CE Etiketi AT Uygunluk Beyanı Nedir ?

 • Üretici veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisi Yeni Yaklaşım Direktiflerinde düzenlenen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin bir parçası olarak bir AT Uygunluk Beyanı düzenlemelidir.
 • AT Uygunluk Beyanı, uygulanan bütün direktifleri, üreticiyi, üreticinin Topluluk içindeki yetkili temsilcisini, söz konusu olduğunda onaylanmış kuruluşu, ürünü ve mümkün olduğunda uyumlaştırılmış standartlara ve öteki normatif dokümanlara yapılan atıfları belirten bütün bilgileri içermelidir.
 • Yeni Yaklaşım Direktifleri üreticiye veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisine, ürün piyasaya sürüldüğünde bir uygunluk beyanı düzenlemeleri zorunluluğu getirmektedir. Prosedüre bağlı olarak, AT Uygunluk Beyanı, ürünün ilgili direktiflerin temel gereklerine uygunluğunu veya tip incelemesi sonucu ilgili direktifin temel gereklerini karşıladığı belgelenen bir tipe uygun olduğunu temin etmelidir.
 • AT Uygunluk Beyanı, açıkça direktif herhangi başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu sorumluluk üreticiye veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisine düşmektedir. Bazı durumlarda ithalatçı veya ürünü piyasaya süren kişi bu sorumluluğu taşımalıdır.
 • AT Uygunluk Beyanının muhtevası ilgili ürüne göre her direktifte ayrı ayrı belirlenir. EN 45014 standardı uygunluk beyanı ile ilgili olarak genel kriterleri saptamak amacıyla oluşturulmuştur ve bu standart Yeni Yaklaşım Direktifleri bakımından rehber doküman olarak da kullanılabilir.
 • Standarda göre beyan, doküman, etiket veya benzer bir formda olabilir ve kapsamına giren bütün ürünlerin takibini mümkün kılacak yeterli derecede bilgiyi içermelidir.

Asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Beyanı düzenleyen üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi;
 • Ürünün tanımı (adı, tipi veya model numarası ve grup veya seri numarası, kaynaklar ve parça numaraları gibi tamamlayıcı bilgiler);
 • Riayet edilen tüm hükümler;
 • Kesin, tam ve açıkça tanımlanmış bir şekilde olmak üzere, atıfta bulunulan standartlar ve öteki normatif dokümanlar (ulusal teknik standartlar ve spesifikasyonlar gibi);
 • Mümkünse, sağlanabilecek bütün tamamlayıcı bilgiler(örneğin; cins, kategori);
 • Beyanın düzenlenme tarihi;
 • Yetkili kişinin imzası, unvanı veya eşdeğer bir işareti; ve
 • Beyanın sadece üretici veya icabında yetkili temsilcinin sorumluluğunda düzenlendiğini belirten bir ifade.

AT Uygunluk Beyanında bulunacak öteki yararlı bilgiler uygunluk değerlendirme sürecine dahil olması halinde onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve teknik dosyayı saklayacak olan kişinin adı ve adresidir.

Bir ürüne birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifinin uygulandığı durumlarda üretici veya yetkili temsilcisi bütün beyanları bir tek dokümanda toplayabilir. Ancak, eğer direktif özel bir AT Uygunluk Beyanı formatı düzenlemişse(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifinde olduğu gibi) bu mümkün olmayacaktır. Yine, AT Uygunluk Beyanı sadece bir direktifi kapsayıp kapsamadığı bilgisini de sağlamak zorundadır. Böyle bir durumda, beyan üreticinin Topluluk mevzuatına uyup uymadığını veya geçiş dönemi boyunca hangi mevzuatı uygulamayı seçtiğini doğrulamak için öteki direktiflere bir atıf içermelidir.

AT Uygunluk beyanı gözetim kurumları istediğinde derhal sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca, Makinalar, Gaz Yakan Aletler, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar, Gezinti Tekneleri, Asansörler ve Yüksek Hızda Ray Sistemleri Direktifleri AT Uygunluk Beyanının ürünle birlikte bulunmasını (ürüne eşlik etmesini) gerektirmektedir.

AT Uygunluk Beyanı Topluluk resmi dillerinden birinde düzenlenmek zorundadır. Topluluk direktifleri beyanın dili ile ilgili olarak daha sıkı hükümler içermiyorsa, Üye Devletlerin özel bir dil kullanma ihtiyaçları AT Anlaşmasının 28 ve 30 uncu maddelerine göre her durum için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ancak, uygunluk beyanını taşıması gereken ürünler için beyan kullanılacak olan ülkenin resmi dilinde olmak zorundadır. Bu durumlarda, üretici, yetkili temsilcisi veya dağıtıcı tarafından bir tercüme temin edilmelidir. Ayrıca, beyanın orijinal dilde bir örneği de sunulmalıdır.

Başa Dön

AB Modüler Yaklaşımı Nedir ?

Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüller sistemidir. Mevzuat hazırlayıcı, regüle etmek istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördekimalların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatın kapsamına alarak uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir.

A' dan H' ye kadar olmak üzere 8 adet modül vardır:

 • MODÜL A: İç Üretim Kontrolü
 • MODÜL B: Tip İncelemesi
 • MODÜL C: Tipe Uygunluk Beyanı
 • MODÜL D: Üretim Kalite Güvencesi
 • MODÜL E: Ürün Kalite Güvencesi
 • MODÜL F: Ürün Doğrulaması
 • MODÜL G: Birim Doğrulaması
 • MODÜL H: Tam Kalite Güvencesi

Modüler bir ürünü, test etme, kontrol ve belgelendirme kapsamaktadır.

Ürünün uygunluğunu değerlendirme işlemleri,

• Ürünün gelişim safhasına (tasarım, prototip, üretim),

• İlgili değerlendirmenin türüne (belge kontrolleri, tip inceleme, kalite güvencesi, v.b.)

• Değerlendirmeyi kimin yürüttüğüne (üretici yada üçüncü Kişiler) göre modüllere ayrılmaktadır.

Modül A (AB Uygunluk Beyanı) :

Bir ürünün tasarım ve imalat safhalarını içermektedir. Üretici uygunluk değerlendirmesi ile birlikte ürünün tasarım, imalat ve kullanımı açıklayan teknik dosyayı hazırlar. Ürüne CE işaretini koyar ve ilgili direktifin koşullarını yerine getirdiğini beyan eder.

Direktiflerde bazı durumlarda bu uygunluk beyanının yanı sıra ürünün bazı özelliklerinden dolayı onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmesi de istenebilir. Bu durumda direktif, genel kuralları da belirlemektedir.

A Modülüne göre üretici, ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gereklere uygunluğunu iç üretim kontrolü ile sağlar. Aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üretici, ürünlerin teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder. Üretici her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler, teknik dosyayı hazırlar ve ilgili düzenlemede aksi belirtilmedikçe, son ürürünün imaledilmesinden itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşun denetimine sunmak üzere muhafaza eder.

Teknik dosya, ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, yapılacak değerlendirmelerde ilgili olması halinde ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar. Bu dosyanın muhteviyatı, ürüne bağlı olarak, her bir teknik düzenleme ile ayrı ayrı belirlenir ve yapılacak değerlendirmelerde ilgili olması halinde aşağıdaki hususların birini veya birkaçını içerir.

 • Ürünün genel bir tanımı,
 • Tasarım ve imalat çizimleri ve parçaları, parça gruplarının ve devrelerin şemaları,
 • Çizimlerin, şemaların ve ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamaları,
 • Teknik düzenlemede belirtilen ve kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi, bu standartların uygulanmadığı durumlarda teknik düzenlemenin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları,
 • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen muayenelerin sonuçları,
 • Test raporları

Üretici ürünlerin teknik dosya ve ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.

Modül B (AB Tip İncelemesi) :

Ürünün tasarım aşamasıyla ilgilidir ve bir imalat modülü ile birlikte kullanılır. Bu modülde üreticinin yapacağı herhangi bir düzenleme yoktur. Onaylanmış kuruluş, üretimi planlanan ürünün ilgili direktifin gereklerinikarşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve onaylar. Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan bu kontroller sadece uygunluğun belirlenmesiyle sınırlı olmalıdır. Bu kontrol sonucu onaylanmış kuruluş AB Tip İncelemesiBelgesi düzenler. Bu modülde üretici tarafından CE işareti kullanılamaz.

B Modülüne göre, ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen şartlara uygunluğu, üretimi planlanan ürünü temsil eden numunenin bir onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve belgelendirilmesini içeren bir AT Tipİncelemesi ile sağlanır.

Üretici, AT Tip İnceleme başvurusunu, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar.

 • a)Üreticinin isim ve adresi,
 • b)Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı bir beyanname
 • c)Teknik dosya

Başvuru sahibi, numuneyi onaylanmış kuruluşa teslim eder. Numune, aralarındaki farklılık güvenlik seviyesini ve ürünün performansıyla ilgili diğer gerekleri etkilemediği sürece ürünün herhangi bir uyarlaması olabilir.Onaylanmış kuruluş test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka numuneler isteyebilir.

Teknik dosya, ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacına göre, ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar ve dosya muhteviyatı, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe aşağıdaki hususların birini veya birkaçını içerir:

 • Tipin genel bir tanımı,
 • Tasarım ve imalat çizimleri ve parçaların, parça gruplarının ve devrelerin şemaları,
 • Çizimlerin, şemaların ve ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tanım ve açıklamalar,
 • Teknik düzenlemede belirtilen ve kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi, bu standartların uygulanmadığı durumlarda teknik düzenlemenin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları,
 • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen muayenelerin sonuçları,
 • Test raporları
B Modülü kapsamında onaylanmış kuruluşun görevleri:
 • Teknik dosyayı inceler, numunenin teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğini doğrular ve teknik düzenlemede belirtilen standartların ilgili hükümlerine uygun olarak tasarlanmış unsurları veya bu standartlarınilgili maddelerini uygulamaksızın tasarlanmış parçaları tanımlar,
 • Teknik düzenlemede belirtilen standartların uygulanmadığı durumlarda, üreticinin belirlediği çözümlerin, teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun muayenelerive gerekli testleri yapar veya yaptırır,
 • Üreticinin, ilgili standartları uygulamayı tercih etmesi halinde, bu standartların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapar veya yaptırır,
 • Muayenelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri başvuru sahibi ile birlikte tespit eder.

Onaylanmış kuruluş, numunenin teknik düzenleme hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine verilmek üzere AT Tip İnceleme Belgesi düzenler. Bu belge, üreticinin ad ve adresini, muayeneninsonuçlarını, geçerlilik şartlarını ve onaylanmış numunenin tanımı için gerekli bilgiyi içerir. AT Tip İnceleme Belgesi’nin belli bir süre için geçerli olmasının öngörüldüğü durumlarda, bu husus, ilgili teknikdüzenlemede belirtilir.

Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin açıklayıcı bir listesi AT Tip İnceleme Belgesine eklenir ve bir nüshası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilir.

AT Tip İnceleme Belgesinin verilmesinin reddedilmesi halinde, onaylanmış kuruluş red nedenlerini ayrıntılı bir şekilde üreticiye yazılı olarak bildirir. Üreticinin, bu bildirim tarihinden itibaren, ilgili teknikdüzenlemede aksi belirtilmedikçe, en geç otuz gün içinde söz konusu onaylanmış kuruluşu görevlendiren yetkili kuruluşa itiraz hakkı saklıdır. Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenleme kapsamında yapılacaktestler için teknik gerekçelerle daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde, itiraz başvurusundan itibaren en geç onbeş gün içinde itirazı karara bağlar.

Üründe, temel gereklere veya ürünün kullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde, ek onay alınması gerekir. Bu durumda üretici, onaylanmış üründeki her değişiklikhakkında, AT Tip İnceleme Belgesi ile ilgili teknik dosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu takdirde onaylanmış üründeki değişiklik için ilgili onaylanmış kuruluş kuruluştan ek bir onayalınır. Bu ek onay, önceki asıl AT Tip İnceleme Belgesinin eki olarak verilir.

Teknik düzenlemede aksine bir hüküm belirtilmemesi halinde, her onaylanmış kuruluş, verdiği At Tip İnceleme Belgeleri ve ek onaylar ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmışkuruluşları bilgilendirir.

Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve/veya ek onayların kopyalarını ve bunların eklerini, bu belgeleri düzenleyen onaylanmış kuruluştan temin edebilirler.

Üretici, teknik dosyayla birlikte AT Tip inceleme Belgelerinin ve bunlarla ilgili ek onayların birer nüshasını, son ürünün imalat tarihinden itibaren, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe on yıl süreyemuhafaza eder.

Modül C (AB Tipe Uygunluk Beyanı) :

Modül B'nin belirlenmiş ürünler için devamı niteliğindeki bu modülde, AB Tip İncelemesi Belgesi’ne uygun olduğunu ve ürünün direktif gereklerini yerine getirdiği konusunda beyanda bulunarak CE işaretini kullanır. Bazı durumlarda, direktif onaylanmış bir kuruluş tarafından ürün kontrollerini gerekli kılabilir. Bu durumda direktif genel kuralları belirlemektedir.

Tipe Uygunluk Modülü olarak da adlandırılan C Modülüne göre, üretici, ürünün AT Tip İnceleme Belgesinde açıklanan tipe uygun olduğunu ve ilgili teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garantieder. Üretici her ürüne CE (CE Belgesi) uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.

Üretici, ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan ürün tipine ve teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretimini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

Üretici uygunluk beyanının bir nüshasını, son ürünün imalat tarihinden itibaren, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe on yıl süreyle muhafaza eder.

C Modülü Kapsamında Tamamlayıcı Yollar
 • a)Üretilmiş her ürün için, ürünün özellikleriyle ilgili testler, üretici tarafından veya üretici adına yapılır. İlgili teknik düzenlemenin bu seçeneği öngörmesi halinde, aynı teknik düzenlemede ilgili ürünler ve yapılacak testler de belirtilir. Bu testler, üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında yapılır. Üretici, onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını, onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve üretim esnasında iliştirir.
 • b)Üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, ürün kontrollerini rastgele aralıklarla yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş tarafından üretim mahallinde bitmiş ürünler arasından alınan uygun sayıda numune, ilgili teknik düzenlemenin hükümlerine uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla muayene edilir ve teknik düzenlemede atıfta bulunulan ilgili standartta belirtilen testlere veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Kontrol edilmiş ürünlerden biri veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş uygun önlemleri alır. Ürün kontrolü, uygulanacak istatistiksel metotlar ve numune alma yöntemi gibi hususları önceden belirlenmiş olmasını gerektirir. Üretici, onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve üretim sırasında iliştirir.

D Modülünün B Modülü ile kullanımında, bir üretim kalite güvencesi sistemine sahip olan ve aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üretici, ürünün, AT Tip İncelemesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder.

Üretici her ürüne CE işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer alır.

Üretici, üretim ve bitmiş ürün denetimi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemini uygular ve gözetime tabi olur.

Üretici, ürünlere yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Tasarlanan ürün kalitesiyle ilgili tüm bilgiler
 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
 • Gerektiği durumlarda, AT Tip İnceleme Belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya.

Kalite sistemi, ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirmesini temin eder.

Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir:

 • Kalite hedefleri ile organizasyon yapısı ile işletmenin, ürün kalitesine dair yükümlülükleri ve yetkileri,
 • Kullanılacak üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri, prosesleri ve sistematik faaliyetler,
 • Üretimden önce, üretim aşamasında ve üretimden sonra gerçekleştirilecek muayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,
 • Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları,
 • İstenilen ürün kalitesinin sağlanmasının ve kalite sisteminin etkin işlemesinin gözetimi için araçlar.

Onaylanmış kuruluş, gereklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemlerinin bu gereklere uygun olduğu varsayılır.

Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az birisi, ilgili ürün teknolojisini değerlendirme konusunda deneyimli olmalıdır. Değerlendirme işlemi, üretim yerini denetleme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile üreticiye bildirilir.

Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bunların yeterli ve etkin şekilde devamını sağlar.

Üretici, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin gerekli şartları yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleriyle birlikte üreticiye bildirilir.

D Modülü B Modülü ile birlikte kullanılmadığında yukarıda açıklananlara ek olarak, teknik dosya hazırlanır ancak ürünün AT Tip İncelemesine tabi tutulması ve tipe uygun olması şartı aranmaz.

D Modülü Kapsamında Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu

Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun biçimde yerine getirip getirmediğini tespit etmek için gözetim faaliyetinde bulunur. Gözetim faaliyetiyle ilgili olarak;

 • Üretici, denetim amacıyla, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, denetleme raporları, test ve kalibrasyon verileri ile ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını sağlar.
 • Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler. Denetimlerin sıklığı teknik düzenlemelerde belirtilebilir.
 • Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, eğer gerekiyorsa kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, üreticiye ziyaret raporu ve test yapılmışsa deney raporu düzenler.

İlgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, üretici, aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde yetkili kuruluşlara sunar:

 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin değişiklik bildirimi
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili onaylanmış kuruluşun verdiği kararlar, onaylanmış kuruluşun üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için yaptığı periyodik denetimlerin raporları, onaylanmış kuruluşun habersiz olarak yaptığı ziyaretlerde uyguladığı testler ve düzenlediği deney raporları.

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında, diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.

Modül D (AB Tipe Uygunluk Beyanı – İmalat Kalite Güvencesi) :

Bazı ürünler için Modül B' nin devamı olan bu modülde AB Tip İncelemesi Belgesi düzenlendikten sonra, üretici beyanda bulunur. Ve son üretim, muayene ve testleri için onaylanmış Kalite Güvence Sistemi oluşturur. Bu sistem AB gözetimine tabidir. Üretici CE işaretini AB gözetimini yürüten onaylanmış kuruluşun tanıtıcı işareti ile birlikte kullanır ve yazılı uygunluk beyanı yapar.

Üretici, ilgili ürünlere yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur. Bu

 • Tasarlanan ürün kategorisiyle ilgili tüm bilgiler
 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
 • Gerektiği durumlarda, AT Tip İnceleme Belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya

Kalite sistemi altında, her ürün muayene edilir ve teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunu garanti etmek için teknik düzenlemede belirtilen standartlarda öngörülen testler veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli biçimde ve kurallar, işlemler, talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların aynı şekilde anlaşılmasını sağlar ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir:

 • Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin ürün kalitesine dair yükümlülükleri ve yetkileri,
 • Üretimden sonra yapılacak muayene ve testler,
 • Kalite sisteminin etkin işlemesinin gözetimi için kullanılan araçlar,
 • Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları.

Onaylanmış kuruluş, kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemleri uygun varsayılır.

Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az birisi, ilgili üretim teknolojisini değerlendirmede deneyimli olmalıdır.

Değerlendirme işlemi, üretim yerini değerlendirme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleriyle birilikte üreticiye bildirilir.

Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bunların etkin ve yeterli bir şekilde devam etmesini sağlar.

Üretici kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin gerekli şartları yerine getirip getirmediğine ve yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Kara, muayene sonuçları ve gerekçeleriyle birlikte üreticiye bildirilir.

E Modülü, B Modülü ile birlikte kullanılmadığında, teknik dosya hazırlanır, ancak ürünün AT Tip İncelemesine tabi tutulması ve tipe uygun olması şartı aranmaz.

E Modülü Kapsamında Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu

Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun biçimde yerine getirip getirmediğini tespit etmek için gözetim faaliyetinde bulunur. Gözetim faaliyetiyle ilgili olarak;

 • Üretici, denetim amacıyla, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, denetleme raporları, test ve kalibrasyon verileri ile ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını sağlar.
 • Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler. Denetimlerin sıklığı teknik düzenlemelerde belirtilebilir.
 • Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, eğer gerekiyorsa kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, üreticiye ziyaret raporu ve test yapılmışsa deney raporu düzenler.

İlgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, üretici, aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde yetkili kuruluşlara sunar:

 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin değişiklik bildirimi
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili onaylanmış kuruluşun verdiği kararlar, onaylanmış kuruluşun üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için yaptığı periyodik denetimlerin raporları, onaylanmış kuruluşun habersiz olarak yaptığı ziyaretlerde uyguladığı testler ve düzenlediği deney raporları.

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında, diğer onaylanmış kururluklara bilgi verir.

F Modülü (Ürün Doğrulaması)

Bir ürün doğrulama modülü olan F Modülünün B Modülü ile kullanımında, üretici ürününün AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu ve teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini kontrol eder ve doğrular.

Üretici, üretim sürecinin, ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve teknik düzenlemede belirtilen gerekleri yerine getirmesini temin amacıyla gerekli tüm önlemleri alır. Üretici, CE uygunluk işaretini her ürüne iliştirir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler. Onaylanmış kuruluş, üreticinin seçimine göre, her ürünün muayene ve testini yaparak veya istatistiksel bazda ürünlerin muayene ve testini gerçekleştirerek, ürünün teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğunu kontrol eder. Üreticinin insiyatifi teknik düzenlemelerle sınırlandırılabilir.

Üretici, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe son ürünün üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle uygunluk beyanını bir örneğini muhafaza eder.

Her ürünün test ve muayene yoluyla doğrulamasına ilişkin olarak;

 • Onaylanmış kuruluş, her ürünü tek tek muayene eder ve AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve teknik düzenlemede belirtilen gerekleri yerine getirdiklerini doğrulamak için, teknik düzenlemede atıfta bulunulan standartlarda belirtilen testler veya eşdeğer testleri yapar,
 • Onaylanmış kuruluş, onaylanan her ürüne kimlik kayıt numarasını koyar veya konulmasını sağlar ve yapılan testlerle ilgili olarak bir uygunluk belgesi düzenler,
 • Üretici, talep edildiğinde onaylanmış kuruluş tarafından verilen uygunluk belgelerini ibraz eder.

İstatistiksel doğrulamaya ilişkin olarak;

 • Üretici, ürünlerini homojen partiler halinde sunar ve imalat sürecinin, üretilen her partinin homojenliğini sağlaması için gerekli tüm tedbirleri alır,
 • Doğrulanacak bütün ürünler homojen partiler şeklinde olmalıdır. Her bir partiden, rastgele numune alınır. Numune ürünler tek tek muayene edilir ve ilgili düzenlemede belirtilen gereklere uygun olup olmadıklarını tespit etmek ve partinin kabul veya reddine karar vermek için teknik düzenlemede atıfta bulunulan standartlarda belirtilen testler veya eşdeğer testler yapılır,
 • İstatistiksel doğrulamada, uygulanacak istatistiksel yöntem ve uygulama özellikleriyle beraber numune alma yöntemine ilişkin örnekleme planı gibi unsurlar kullanılır,
 • Kabul edilen partiler için; onaylanmış kuruluş her ürüne kimlik kayıt numarasını koyar veya koyulmasını sağlar ve yapılan testlerle ilgili olarak bir uygunluk belgesi düzenler. İlgili teknik düzenlemeye uygun bulunmayan numuneler hariç, seçilen partideki tüm ürünler piyasaya sürülebilir. Bir ürün partisinin ilgili teknik düzenlemeye uygun bulunmaması nedeniyle reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş veya yetkili kuruluş, bu partinin piyasaya arz edilmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır. Partilerin sık reddedilmesi halinde, onaylanmış kuruluş istatistiksel doğrulamayı geçici olarak durdurabilir. Üretici, imalat süreci içerisinde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını bu kuruluşun sorumluluğu altında ürüne iliştirebilir,
 • Üretici, talep edildiğinde onaylanmış kuruluş tarafından verilen uygunluk belgelerini ibraz eder.

F modülü B modülü ile birlikte kullanılmadığında, teknik dosya hazırlanır ancak ürünün AT Tip İncelemesine tabi tutulması ve tipe uygun olması şartları aranmaz.

Modül E (AB Tipe Uygunluk Beyanı – Ürün Kalite Güvencesi) :

Modül B'de yer alan AB Tip İncelemesi ile birlikte, ya da özel durumlarda tek başına yerine getirilir. Ürünün üretimi ile ilgilidir. Üretici ürünlerin AB Tip İncelemesi Belgesi'nde tanımlanan tipe uygun olduğu ya da gereklerinin yerine getirildiği konusunda beyanda bulunur. Ürünün son muayene ve testleri için onaylanmış ve bütün ürünlerin birim olarak muayenelerinin ve uygunluk testlerinin yer aldığı bir kalite güvence sistemi üretici tarafından oluşturulur.

Üretici CE işaretini ürün üzerinde kullanır ve yazılı uygunluk beyanı yapar. CE işareti, AB gözetimini yürüten onaylanmış kuruluşun tanıtıcı işareti ile birlikte kullanılır. Bu modül, ilgili direktifte AB tip onayı zorunlu olarak isteniyorsa, geçerli değildir.

Modül F (AB Doğrulaması) :

Modül B' de yer alan AB tip incelemesi ile birlikte yürütülür.

Modül E' den farkı üretici yerine onaylanmış bir kurumun, ürünlerin teknik dokümantasyonlara ya da AB Tip İnceleme Belgesi'nde belirlenen tipe uygunluğunu ve her iki durumda da ilgili direktifte yer alan gereklere uygunluğunu kontrol etmesi ve onaylamasıdır.

Onaylanmış kuruluş ve üretici, direktif hükümleri doğrultusunda CE işaretinin ürünün üzerinde yer almasını sağlar ve yazılı uygunluk belgesi düzenler. CE işareti onaylanmış kuruluşun tanıtıcı işareti ile birlikte kullanılır.

Modül G (AB Birim Doğrulaması) :

Ürünün hem tasarımı hem de üretimi ile ilgili olan bu modül, genelde birim üretiminde ya da seri üretimlerde kullanılır. Onaylanmış Kuruluş, her birimin ilgili direktif hükümlerine uygunluğunu kontrol ederek onaylar ve ürünün üzerine CE işaretinin konulmasını sağlar. Ayrıca yazılı bir uygunluk belgesi düzenler. CE işareti onaylanmış kuruluşun tanıtıcı işareti ile kullanılır.

Modül H (AB Uygunluk Beyanı – Tam Kalite Güvencesi) :

Hem tasarım hem de üretim ile ilgili olan bu modülde üretici, ürünün ilgili direktifin gereklerine uygunluğunu sağlar ve bunu beyan eder. Modül A' dan farklı olarak tasarım, üretim ve son ürün muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemi oluşturulur. Bazı durumlarda direktif, üreticinin onaylanmış bir kuruluştan tasarımının direktifin gereklerine uygunluğunu onaylatmasını zorunlu tutabilir.

Üretici AB gözetimine tabidir. Ürün üzerine CE işareti konulur, üretici yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE işareti onaylanmış kuruluşun tanıtıcı işareti ile birlikte kullanılır.

Mevzuat hazırlayıcılar, modüllerden faydalanarak, üreticiye, ürünün teknik düzenlemelere uyduğunu kanıtlamak için, birden fazla alternatif sunabilmektedirler. Ürünün direktifinde, birden fazla modül kombinasyonu bulunmakta ve üretici isterse bunlardan birini, isterse de ürünün Avrupa standardını uygulayabilmektedir.

Tam kalite güvencesini öngören H Modülünde, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren üretici, ürünlerin ilgili teknik düzenlemede belirtilen gerekleri karşıladığını beyan ve garanti eder. Üretici her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası yer alır.

Üretici, tasarım, üretim ve bitmiş ürünün kontrol ve testini kapsayan onaylı bir kalite sistemi uygular ve gözetime tabi olur.

Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvurur.

 • Tasarlanan ürün kalitesiyle ilgili tüm bilgiler
 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar

Kalite sistemi, ürünlerin, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğunu sağlamalıdır.

Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir:

 • Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin tasarım ve ürün kalitesine ilişkin yükümlülükleri ve yetkileri,
 • Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri, teknik düzenlemede belirtilen standartların tam olarak uygulanmaması durumunda, teknik düzenlemede belirtilen temel gereklere uygunluğunsağlanması için kullanılacak araçlar,
 • İlgili ürün kategorisi kapsamında bulunan ürünün tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulaması teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetleri,
 • Kullanılacak üretim, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetleri,
 • Üretimden önce, üretim aşamasında ve üretimden sonra gerçekleştirilecek muayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,
 • Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları,
 • İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin sağlanması ve kalite sisteminin etkin bir şekilde işletilmesinin gözetimi için kullanılan araçlar.

Onaylanmış kuruluş, kalite sistemini değerlendirir, ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sisteminin bu gerekleri karşıladığı varsayılır.

Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az birisi, ilgili ürün ürün teknolojisini değerlendirme konusunda deneyimli olmalıdır. Değerlendirme işlemi, üretim yerini denetleme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile üreticiye bildirilir.

Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bunların yeterli ve etkin şekilde devamını sağlar.

Üretici, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin gerekli şartları yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleriyle birlikte üreticiye bildirilir.

H Modülü Kapsamında Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu

Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun biçimde yerine getirip getirmediğini tespit etmek için gözetim faaliyetinde bulunur. Gözetim faaliyetiyle ilgili olarak;

 • Üretici, onaylanmış kuruluşun denetleme amacıyla tasarım, üretim, denetim, test ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları; analizlerin, hesaplamaların ve testlerin sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım bölümünce öngörülen kalite kayıtlarını; muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite sisteminin üretim bölümünce öngörülen kalite kayıtlarını sağlar,
 • Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler. Denetimlerin sıklığı teknik düzenlemelerde belirtilebilir.
 • Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, eğer gerekiyorsa kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilirveya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, üreticiye ziyaret raporu ve test yapılmışsa deney raporu düzenler.

İlgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, üretici, aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde yetkili kuruluşlara sunar:

 • Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin değişiklik bildirimi
 • Kalite sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili onaylanmış kuruluşun verdiği kararlar, onaylanmış kuruluşun üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için yaptığı periyodik denetimlerin raporları, onaylanmış kuruluşun habersiz olarak yaptığı ziyaretlerde uyguladığı testler ve düzenlediği deney raporları.

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında, diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.

H Modülü Kapsamında Tasarım Muayenesi

Tasarım muayenesine ilişkin aşağıdaki ilave gerekler aranır;

 • Üretici, tasarım muayene başvurusunu tek bir onaylanmış kuruluşa yapar,
 • Başvuru belgesi, ürünün tasarım, üretim ve çalışmasının anlaşılmasını sağlayacak şekilde hazırlanır. Bu belge, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun denetlenmesini temin eder ve aşağıdakileriiçerir;
  • Standartlar dahil, uygulanmış teknik tasarım özellikleri,
  • Özellikle ilgili teknik düzenlemede belirtilen standartların tam olarak uygulanmadığı durumda, teknik tasarım özelliklerinin yeterliliklerini kanıtlayacak, üreticinin uygun laboratuarı tarafından veya üreticiadına yapılan testlerin sonuçlarını içeren gerekli destekleyici deliller.
 • Onaylanmış kuruluş, başvuruyu inceler ve tasarımın ilgili düzenleme hükümlerini karşılaması durumunda başvurana tasarım muayene belgesi verir. Bu belge, muayene sonuçlarını, geçerlilik koşullarını, onaylanantasarımın tanınması için gerekli bilgiyi ve gerektiğinde ürünün fonksiyonunun tanımını kapsar,
 • Başvuru sahibi, onaylanan tasarımda yapmayı planladığı herhangi bir değişlik hakkında tasarım muayene belgesini veren onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. İlgili teknik düzenlemede belirtilen temel gereklereuygunluğu veya ürünün tanımlanan kullanım şartlarını etkileyen değişikliklerin olması durumunda, onaylanan tasarımdaki bu değişiklikler için, tasarım muayene belgesini veren onaylanmış kuruluştan ilave onayalınır. Bu ek onay, önceki asıl tasarım onay belgesinin eki olarak verilir.
 • Onaylanmış kuruluşlar, diğer onaylanmış kuruluşlara aşağıdaki konularla ilgili bilgileri verir:
  • Tasarım muayene bilgileri ve ilaveleri,
  • Geri çekilen tasarım onayları ve ek onaylar.

Ana Modüllerin Varyantları:

Aa1 ve Cbis1:

İç üretim kontrolü ve bitmiş ürünün bir veya birkaç yönü bakımından bir veya daha fazla test

Tasarım veya üretim aşamasında üreticinin gerçekleştirdiği veya onun adına yapılan testlerle ilgili olarak bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması. İlgili ürünler ve uygulanan testler direktifte belirtilir.

Aa2 ve Cbis2:

İç üretim kontrolü ve rasgele aralıklarla yapılan ürün kontrolleri

Üretim aşamasındaki ürün kontrolleri ile ilgili bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması. Kontrollerle ilgili özellikler direktifte açıklanır.

Dbis:

Modül B yi kullanmaksızın ürün kalite güvencesi

Bir teknik dosya gerekmektedir.

Ebis:

Modül B yi kullanmaksızın ürün kalite güvencesi

Bir teknik dosya gerekmektedir.

Fbis:

Modül B yi kullanmaksızın ürün doğrulaması

Bir teknik dosya gerekmektedir.

Hbis:

Tasarım kontrolü aracılığıyla tam kalite güvencesi

Bir onaylanmış kuruluş bir ürün veya ürün tasarımını ve bunun varyantlarını inceler ve bir AT tasarım inceleme belgesi düzenler.

Başa Dön

CE İşaretinin Özellikleri Nelerdir ?

 • Bu işaret resmi bir işarettir ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Uygunluk işareti olarak geçerlidir.
 • Bu işareti ile ilgili olarak yapılan, AB düzenlemelerinin milli mevzuatları değiştirmesidir. Yani ülkelerin kendi mevzuatlarındaki (bu konudaki) düzenlemelerin, AB düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle herhangi bir geçerliliği kalmamakta ve ilgili direktife uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
 • Bu işaretin yer aldığı ürün için belirlenen kriterlere imalatçı tarafından uyulduğunu ve gerekli uygunluk çalışmasının yapıldığını göstermektedir. Bu işaretinin yer aldığı ürünler ilgili direktiflerde belirlenmiş tüm kriterlere uygun olmalıdır. Kriterlerden bir bölümünü gerçekleştirip bir bölümünü gerçekleştirmeden işaretin ürüne konulması mümkün değildir.
 • Ülkelerin milli standartlarını gösteren işaretlerin Avrupa Uygunluk işareti varlığını ortaya koymamasıdır. Yani ülkemizde TSE damgası taşıyan bir ürünün aynı zamanda CE işaretine sahip olacağını düşünmek yanlıştır. Ancak Avrupa Uygunluk işaretiişareti gereken ürünler için ülke bazında uyuma yönelik yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu olduğundan, CE işareti bulunan ürünlerin canlılar için aynı zamanda belirli bir emniyet güvencesi yansıttığı söylenebilir.
 • Bu konudaki direktifler AB Komisyonu, üye ülkeler ve AB Standardizasyon Teşkilatlarının üzerinde mutabakat sağladıkları konularda Avrupa Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından hazırlanır. Kabul edilen direktif ve ilgili standartlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 • Avrupa Uygunluk işareti ile ilgili temel varsayım üreticinin bizzat kendisinin ürettiği ürünün ilgili direktife uygunluğunu sağlaması ve kontrol etmesi olduğundan, Avrupa Uygunluk işaretini de ürün üzerine kendisi koyar. Avrupa Uygunluk işaretini veren bir kuruluş yoktur. Sadece AB içinde ilgili direktiflerde belirlenmiş durumlarda yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirmesi yapan onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. Bunun dışında kalan ürünler için gerekli uygunluk çalışması yapıldıktan sonra, her kuruluş kendisi uygunluk işaretini ürünün üzerine koyabilir.
 • CE işaretini taşıyan bir üründen dolayı bir kaza meydana gelirse ya da AB üye ülkelerinden biri tarafından işaretin gereklerinin tam olarak yerine getirilmediği iddia edilirse, üretici gerekli kriterlerin tümünün yerine getirildiğini ve kendi hatasından kaynaklanan bir durum olmadığını ispatlamak zorundadır. Bu nedenle, işaret ürün üzerinde yer alırken, gereklerinin tam olarak yerine getirilmesine dikkat edilmelidir. Gerekleri tam olarak yerine getirilmeden İşareti koymanın büyük riskleri bulunmakta olup, üretici ağır cezalarla cezalandırılmaktadır.
 • Belirtilmesi gereken bir diğer unsurda piyasanın kalite konusundaki beklentilerinin karşılanmasıdır. İç pazarın yaratılmasındaki koşullar şunlardır:
  • Güvenlik / Kaliteli Ürünler (Safety / Quality Products)
  • Üreticilerin Yeterliliği (Competence Suppliers)
  • Üçüncü Kişilerin Yeterliliği (Competence Third Parties ; EN 4500)
  • Prosedürlerin Şeffaflığı (Transparency Producers; Certificate)
  • Piyasaların Birbirine Yaklaşması Zorunluluğu (Convergence of Market)
Başa Dön

CE İşareti Bulunacak Ürünler Hangileridir ?

CE işaretinin bulunması gereken ürünler kapsamında sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik ürünler bulunmaktadır. Bu amaçla yerine getirilmesi zorunlu koşullara ilişkin düzenlemeler nihai ürünler için olduğu kadar, nihai ürünlerin parçaları içinde geçerli olmaktadır.

Bu doğrultuda, bir ürüne ilişkin yan sanayide üretilen parçalar içinde gerekli kriterlerin yerine getirilmesi zorunludur. Nihai üründe kullanılmak üzere üretilen ürünlerin üreticileri, ilgili direktiflerin gerektirdiği tüm koşulları yerine getirerek teknik dosyalarını hazırlayacaklar ve üretici beyanını doldurarak, ürünlerinince belgesikoşullarına uygun üretildiğini belirteceklerdir. Ancak ürün üzerindeCE işaretibulunmayacaktır. Üretici Beyanı gerekli koşulların yerine getirildiğinin bir göstergesi olacaktır.

Nihai ürün üreticileri ise, yan ürün üreticisinden aldıkları üretici beyanını kendi teknik dosyalarına ilave edeceklerdir. Bu şekilde ürün sorumluluğu nihai ürün üreticisinde olmakla beraber, yan ürünlere ilişkin çıkabilecek sorunlar karşısında nihai ürün üreticisi, üretici beyanı sayesinde hakkını koruyabilecektir.

CE işareti taşıması zorunlu olan ürünler için yönetmelikler;

 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Kişisel korunma donanımları
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 • Elektromanyetik uyumluluk
 • Makinalar
 • Basınçlı kaplar
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Gaz yakan aletler
 • Sıcak su kazanlar
 • Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 • Floresan lambalarda enerji etkinliği
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 • Tıbbi cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Oyuncaklar
 • Gezi amaçlı tekneler
 • İnşaat/Yapı malzemeleri
 • Sivil kullanım için patlayıcılar
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Asansörler
 • Dondurucular
 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
Başa Dön

CE Belgesi Yasal Mevzuatı Nedir ?

Ce Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliklinke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Güncel Yasal Mevzuatları Resmi Gazete web sitesinden takip edebilirsiniz.

Başa Dön

Örnek CE Belgesi

örnek ce belgesiBaşa Dön
Kalitenizi"Tescillemek"ister misiniz ?