ISO 14001 Belgesi Nedir ? Nasıl Alınır ?

ISO 14001 Belgesi

Global dünyanın küçülmesi üretim ve teknolojinin gelişimi aynı zamanda Çevre Sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri, sera etkisi, ozon tabakasının deformasyona uğraması, hava kirliliği, asit yağmurları, biyolojik çeşitliliğin azalması, yeşil alanlarının azalması, enerji ve su kaynaklarının azalması, atıkların çeşitlenmesi ve artması da insanoğlunun çevre sorunu halini almıştır.

İnsanoğlu doğal çevre, sanayi ve teknolojik gelişmelerin kontrolünü kaybederek kendi çevresini ve maalesef yaşam alanlarını bitirmektedir. Çevrenin tahrip edilmesi ve yaratılan çevre kirliliği, insanların yaşam kalitesini düşürerek büyük bir tehdit halini almaktadır.

Bu sebeplerden ötürü birleşmiş milletler, dünya sağlık örgütü, iso, çevre vb. örgütler ülke yönetimleri gerekli olan yasal düzenlemeler için çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonucu uluslararası sözleşmeler, klavuzlar, kriterler ve standartlar gibi bir takım önleyici yapı oluşturmaktadırlar.

Bu yapı için çalışan organizasyonlardan biri de ISO - Uluslararası Standartlar Örgütüdür. ISO tarafından oluşturulan "ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi (çys) Standardı, İnsanoğlunun alması gereken tedbirleri, ürün gerçekleştirme kriter ve hassasiyetlerini tanımlayan standard olarak tanımlanır."

Ülkemizde de aktif olan çevre yönetim sistemi standardı ISO 14001, işletmelerin, uymak zorunda oldukları yasal düzenlemeleri, politikaları, risk analizleri, bertaraf, çevre etki boyut değerlendirmesi ve diğer koşulları dikkate alarak çevre amaçlarını oluşturmakta ve uygulamalarına imkan vermektedir.

Kuruluşlar bu standart ile Çevre politikaları ve amaçları ile uyumlu sağlayarak üretim ve hizmet faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutacaklardır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

Genel tanımlamalara ayrı ayrı bakarak ISO 14001 Belgesi/Çevre Yönetim Sistemini (çys) (İngilizce ismi ile EMS) tanımlayalım:

Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yürüttüğü sürekli planlanma, uygulama, gözden geçirme ve geliştirme faaliyetleri çevrimidir.

Çevresel performans, ilgili tarafların görüşlerini ve çıkarlarını dikkate almaz. Bu nedenle, iyileştirme fırsatları, sadece olumsuz çevresel etkilerin azaltılması konumundan organizasyonların faaliyet ve davranışları üzerinde eğitimin ve toplumsal katılımın etkilerinin de dahil edilmesine doğru genişlemektedir.

Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (çys) kolay oluşmamaktadır. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (çys), süregelen bir yönetim desteğine ihtiyaç göstermektedir. Atölye çalışanlarının katılımı, Çevre Yönetim Sistemi’nin başarısı için elzemdir.

Etkin çevre yönetiminin anahtarı, bir organizasyonun çevresel çabalarının planlanmasında, kontrolünde, ölçümlenmesinde ve iyileştirilmesinde sistematik bir yaklaşımın kullanımıdır.

Diğer bir tanımda da:

Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için yapılan bir çalışmadır. Duyarlı ve uygun bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, tüm işletmelere uygulanabilen uluslararası bir standarttır.

İşletmelerin faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları minimize eden, ham madde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olanuluslar arası kabul gören bir standarttır.

ISO 14000 Standartlar ve Kılavuzlar Ailesi

ISO 14000 standartlar ailesi, tüm dünyadaki organizasyonların kendi özel durumlarında pratik olarak uygulanabilecek uluslararası kapsamda, olumlu çevresel uygulamalar üzerinde global görüş birliğini yansıtmaktadır. Tüm ISO 14000 ailesi, kendi çevresel unsurlarını kontrol etmek ve kendi çevresel performanslarını iyileştirmek konusunda gerekli yönetim araçlarını sağlamaktadır. ISO 14000 standartları, karşılıklı olarak destekleyici nitelikte olmakla birlikte, birbirlerinden bağımsız olarak kendi çevresel hedeflerine ulaşmada da kullanılabilirler.

ISO 14001’denetim ayrı olarak, ISO 14000 standartlar serisine dahi birçok başka çevre yönetim standartları da bulunmaktadır. Bu standartların tanımları, ISO’nun ISO 14000 Uluslararası Standartlar Ailesi (The ISO 14000 Family of International Standards) yayınında bulunabilir.

Başa Dön

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır ?

1.TEKLİF AŞAMASI

Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) müracaat eder.

2.MÜRACAAT AŞAMASI

Belgelendirilmek isteyen işletme, Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında Çevre Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.

3.DOKÜMAN TETKİKİ AŞAMASI(1.AŞAMA DENETİM)

Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.

4.DENETİM PLANLAMA AŞAMASI

Belgelendirme kuruluşu ISO 17021-1 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Denetim Plan Teyidinin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.

5.DENETİM AŞAMASI (2.AŞAMA DENETİM)

Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.

6.SÖZLEŞME AŞAMASI

Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.

7. BELGE YENİLEME AŞAMASI

Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).

Başa Dön

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Çıkmıştır ?

Çevre yönetimi ve/veya kontrolü aslında yeni bir konu değildir. Şirketler ve organizasyonlar, uzun yıllar boyunca, operasyonlarının bugün artık çevresel konular olarak nitelendirilen belirli yönlerinin izlenmesi ve kontrolü için birçok teknik prosedürleri kullanmışlardır. Örneğin, hem envanter/finans amaçlarıyla ve hem de atık inleri ve yasal gereksinimlere uygunsuzluk durumundaki cezalardan kaçınmak amacıyla, şirketin atık suları sistematik olarak gözlemlenmiştir. Çevre performansı açısından olumsuz bir imaja sahip bir kimya endüstrisi kendisini protesto gruplarının ve medyanın baskısı altında bulmaktadır. Çevre, ilk kez 1980’li yılların ortalarında, organizasyonların bir çevre politikası oluşturmaları ve maliyetleri nedeniyle kaynak (para ve insan) ayırmaları durumunda, bunun olumlu etkilerini görmek istediklerinde dikkate alınmaya başlandı.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde, hükümetler süratle, aynı zamanda çevresel açıdan aynı hassasiyeti göstermeyen uluslararası rakiplere kapıları kapatmak anlamına da gelen, bu konudaki standartları koyarak gerekli yasaları çıkarmışlardır ve çıkarmayı sürdürmektedirler.

Uluslararası çevre konuları kapsam, çeşitlilik ve karmaşıklık açısından da hızla büyümektedir. Bugün artık Dünya Ticaret Örgütü (WTO - World Trade Organization) olarak bilinen Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması (GATT - The General Agreement of Tariffs and Trade), çevresel konuları uluslararası ticaret düzeyinde ele almak üzere, daha önceki çevre komitelerini yeniden oluşturmuştur. Çevresel sivil toplum örgütleri (STO’lar), etkileri toplumu olumsuz yönde etkileyebilecek kamu ve özel sektör projelerini gözden geçirme konusunda dikkatlerini yoğunlaştırmaktadırlar.

Britanya Standartları - BS 7750

İlk kez Mart 1992’de yayımlanan ve Ocak 1994’te revize edilen BS 7750 standardı, Britanya Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanan Çevre Yönetim Sistemi şartnamesidir ve EMAS ile benzerdir; ancak çevre yönetim sistemlerini destekleyen yazılı belgeler açısından daha fazla ayrıntıyı gerektirmektedir.

EMAS

En öne çıkan bölgesel çaba, Avrupa Eko-Yönetim ve Denetim Programı (EMAS - European Eco-Management and Audit Scheme) olmuştur. Bu Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği Nisan 1995’te yürürlüğe girmiştir.

EMAS sadece sanayi sektörüne uygulanmakta olup, şirketler tarafından yüksek düzeyde ayrıntıyı ve taahhüdü gerektiren son derece sıkı bir standart olarak kabul edilmektedir. Çevre yönetim sistemlerinin (Çevre Yönetim Sistemi) bir toplam kalite uygulaması yoluyla, şirketlerin temel çevresel uygunluk düzeyini ortaya koymalarını öngörmektedir. Program, bunu uygulayan şirketlerin;

•Kendini Çevre Yönetim Sistemi (çys)’ nin sürekli olarak iyileştirilmesine adamasını,

•Şirketin çevre politikalarını temsil eden bir beyanı oluşturarak kamuoyuna açıklamasını ve kendi Çevre Yönetim Sistemi’ nin bağımsız ve tescilli denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamasını, ve

•Endüstriyel ve/veya üretim faaliyetlerinin önemli çevresel etkilerini topluma açıklamasını gerektirmektedir.

Uluslararası Çevre Standartları - ISO 14001

BS 7750’den yararlanıp geliştirilen ISO 14001 ilk kez Uluslararası Standart Taslağı olarak 1994’ te yayımlanmış ve diğer standartları da içeren resmi bir standart olarak Uluslar Arası Standartlar Teşkilatı’ na bağlı Teknik Komite 207 (TC207) tarafından Eylül 1996’da sunulmuştur. Revize edilmiş 2 nci baskısı 15 Kasım 2004’ te yayınlanmıştır. Şu anda 2004 versiyonu kullanımını devam ettirmektedir.

Başa Dön

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir ?

Çevre Yönetim Sisteminin 5 temel prensibi mevcuttur. Bu temel prensiplere uygun sistemin kurulması çevre yönetim sistemi oluşturulması için olmazsa olmaz şartlardır. Kuruluş aşağıda bu ilkeler kısaca açıklanarak verilmektedir:

 • Taahhüt (Yükümlülük Altına Girilmesi) ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
 • Sistem Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
 • Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
 • Sistem Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.
Başa Dön

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir ?

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara, mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması,
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması,
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi,
 • Proses yaklaşımı olgusu kazanımı, iş karmaşasından kurtulmuş işletme yapısının kazanılması,
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (doğal afetler,deprem, yangın, sel, savaş vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması,
 • Çevreye saygılı bir kuruluş intibası yaratarak prestij kazandırması,
 • Uluslararası Marka ve Firmalarla çalışma kolaylığı ve Pazar kazanımı,
 • Atıkların değerlendirilmesinin ve geri kazanılmasının sağlanması,
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması,
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli ham madde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması,
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması,
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması,
 • İş yerlerinin kalitesinin, işçi psikolojisinin, moral durumlarının ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi,
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek baz alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir.
 • ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine alt yapı oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirip, enerji ve ham madde tüketimini azaltmayı hedeflemekte ve amaçlamaktadır.
 • Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 standardı uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir kılavuz ortaya koymaktadır. ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.
Başa Dön

ISO 14001 İçeriği Nedir ?

ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı
 • Önsöz
 • Giriş
  • Kapsam
  • Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
  • Terimler ve tarifler
   • Organizasyon ve liderlikle ilgili terimler
   • Planlama ile ilgili terimler
   • Destek ve operasyonla ilgili terimler
   • Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler
  • Kuruluşun bağlamı
   • Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
   • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
   • Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
   • Çevre yönetim sistemi
  • Liderlik
   • Liderlik ve taahhüt
   • Çevre politikası
   • Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
  • Planlama
   • Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri
   • Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama
  • Destek
   • Kaynaklar
   • Yeterlilik
   • Farkındalık
   • İletişim
   • Dokümante edilmiş bilgi
  • Operasyon
   • Operasyonel planlama ve kontrol
   • Acil duruma hazır olma ve müdahale
  • Performans değerlendirme
   • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
   • İç tetkik
   • Yönetimin gözden geçirmesi
  • İyileştirme
   • Genel
   • Uygunsuzluk ve düzeltici
   • Sürekli iyileştirme
 • Ek A (Bilgi için) Bu standardın kullanımına dair kılavuz
 • Ek B (Bilgi için) ISO 14001:2015 ile ISO 14001:2004 arasındaki ilişki
 • Kaynaklar
 • Başa Dön

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

  • Firmada ISO 14001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Çevre Yönetim Sistemi, standartları ve çevre mevzuatları ile ilgili firmamız tarafından temel eğitimlerin verilmesi sağlanır.
  • Firmanın bağlamı tespit edilir ve organizasyon şeması yapılır. Bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve Çevre yönetim sistemi standardı göz önüne alınarak yapılır ve firma yönetiminin onayına sunulur.
  • Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi, Çevre Politikasının, Çevre Hedeflerinin ve Çevre Riskleri, Çevre etki boyut değerlendirmelerinin belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, çevre performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması, Çevre amaç ve politikası ile tutarlı Çevre Yönetim Sistemi Genel Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasındaki görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi, Çevre planlarının yazılı hale getirilmesi , gerekli talimatların ilgili kişilere sorularak yazılması, süreçlerin hazırlanması, ISO 14001 Belgesi’ ne uygun olarak El Kitaplarının(zorunlu değil), prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, Çevre planlarının, görev tanımlarının yapılması ve izlenebilir bir yapı haline getirilmesi sağlanır. Çevre yönetim sistemi standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü politika ve prosedürlerin oluşturulması, Çevre Yönetim Sistemi belgesinin standardının çevre, işletme çevresi ve ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi, Çevre Yönetim Sistemi belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. yapının ihtiyaca uygun olarak tasarımı, danışmanlık firması(var ise) ve/veya firma proses liderleri ile, Yönetim Sistemine ait tüm dökümante edilmiş, izlenebilir bilginin tamamlanması sağlanır. Bu dökümante edilmiş bilginin firmaya ve ilgili iso standardına iso belgesi için uygun olması gerekmektedir.
  • Dökümante bilginin hazırlanıp tamamlanan yapı ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan bilgi, ilgili personellere dağıtımı yapılır
  • Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO 14001 standardıyla ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır. Çevre Politikası Çevre hedefleri ve Yönetim sistemi dokümantasyonel bilgisi hakkında temel eğitim den sonra da yönetim sistemleri uygulamalarının başlatılması sağlanır.
  • Hazırlanan dokümante edilmiş bilgi izleme sistemi yapısının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır. Ve yayınlanır. Çevre ile ilgili geri besleme çalışmaların, Çevre performans değerlendirmeleri ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO belgesi Çevre-Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması, İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması, Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi, İstatistik proses kontrol eğitimin yapılması, Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü, kaza ve olay ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması ,Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması.
  • Firmada kurulan sistemin son kontrolleri ve ön tetkikleri yapılır görülen eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.
  • Firma yöneticileri ile belgelendirme haftasının belirlenmesi sağlanarak firmanın uygun gördüğü belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır.
  • Belgelendirme firmasınca belirlenen tarih firmada duyurulur.
  • Belgelendirme denetimi sırasında ilgili standarda uygun denetim yapılır.
  • Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması proses liderleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır, bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, belge firması tarafından firmaya verilir.
  Başa Dön
  iso-9001-belgesi-populer-hizmetler
  ISO 9001 Belgesi
  Belgelendirme
  helal-belgesi-popular-hizmetler
  Helal Belgesi Belgelendirme
  iso-27001-belgesi-populer-hizmetler
  ISO 27001 Belgesi Belgelendirme
  vegan-belgesi-populer-hizmetler
  Vegan Belgesi Belgelendirme
  dogal-gida-belgesi-populer-hizmetler
  Doğal Gıda Belgesi Belgelendirme
  iso-22000-belgesi-populer-hizmetler
  ISO 22000 Belgesi Belgelendirme
  iso-14001-belgesi-populer-hizmetler
  ISO 14001 Belgesi Belgelendirme
  Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?