CE Direktifleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında kullanılan özel amaçlı cihazlar ile ek-1’de belirtilen cihazlar hariç;

a) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,

b) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,

c) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile ilgili T ip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde veya 2/7/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/5/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arayüz: Kullanıcının, telekomünikasyon şebekesine erişimini sağlayan fiziksel bağlantı noktası ve/veya telsiz cihazları arasında erişimi sağlayan yayılım ortamını ve bunların teknik özelliklerini,

b) Bozucu Girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya sürekli kesinti oluşturan etkileri,

c) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış T icaret Müsteşarlığını,

ç) Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanını,

d) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

e) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

f) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

g) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

ğ) Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

h) Teknik Dosya: Cihazın, tanımı ve temel gereklerinin nasıl yerine getirildiğinin bilgi ve açıklamalarını içeren dosyayı,

ı) Telsiz Ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan elektromagnetik dalgaların iletimi ve/veya alımı yoluyla iletişimi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Gerekler, Arayüz Kriterlerinin Yayımlanması, Uyumlaştırılmış

Avrupa Standardı ve Uyumlaştırılmış Ulusal Standart

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Temel gereklere ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz, 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmeliğin gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.

b) Cihaz, 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik UyumlulukYönetmeliğinin koruma ile ilgili şartlarını karşılamalıdır.

c) Telsiz ekipmanları, enterferansa sebep olmamak için, karasal ve uzaysal telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır.

ç) Kurum gerek gördüğü takdirde, cihazın kullanım amacına göre de;

1) Telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, uygun tipte arayüz ile uyumlu çalışması ve/veya

2) Telekomünikasyon şebekesine bağlanırken, hizmet kalitesini azaltmamaları, şebekeye yada işleyişine zarar vermemeleri yada şebeke kaynaklarının hatalı kullanımına sebep olmamaları ve/veya

3) Kullanıcı ve abonelerin kişisel verilerinin korunması ve mahremiyetinin sağlanması ve/veya

4) Sahtekarlığa imkan vermeyecek özellikte olması ve/veya

5) Acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi sağlaması ve/veya

6) Görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması esastır.

Arayüz kriterlerinin yayımlanması

MADDE 6 – (1) Telekomünikasyon şebeke operatörü, Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre, şebeke arayüz bilgileri ile teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlüdürler.

Uyumlaştırılmış Avrupa standardı ve uyumlaştırılmış ulusal standart

MADDE 7 – (1) Standartlara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin temel gereklerinden en az birini içeren uyumlaştırılmış Avrupa standardına veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standarda göre imal edilmiş cihazın, ilgili temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

b) Uyumlaştırılmış ulusal standardın ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardının yer aldığı liste, Kurul tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.

c) Herhangi bir uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın temel gerekleri tamamen veya kısmen karşılamadığının tespit edilmesi halinde, Kurum, konunun araştırılması hususunu Müsteşarlığa bildirir.

ç) Müsteşarlık veya Komisyon tarafından, uyumlaştırılmış Avrupa standardı veya bu standarda bağlı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın temel gerekleri tamamen veya kısmen karşılamadığının bildirilmesi halinde, Kurul bu standartları listeden çıkartır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Hizmete Sunma ve Cihazın Bağlantı Hakkı,

Teşhir Edilecek Cihazlar

Piyasaya arz

MADDE 8 – (1) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere ve bu Yönetmeliğin diğer ilgili maddelerine uygun olarak imal edilmiş cihazı piyasaya arz eden imalatçının;

a) Cihaz ile birlikte, tanıtım ve kullanım kılavuzunu, cihazın kullanım amacına ilişkin bilgileri ve uygunluk beyanını Türkçe ve orijinal dilde sunması, ayrıca;

1) Telsiz ekipmanları için, ek-7’de belirtilen işaretle birlikte, cihazın hangi ülkede veya coğrafik bölgede kullanıldığına yönelik kısıtlama ve/veya müsade şartlarına dair bilgileri, cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda kullanıcıların dikkatine sunması,

2) Telekomünikasyon terminal ekipmanları için, arayüz bilgilerinin; cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihaz üzerinde kullanıcıların dikkatine sunması,

b) Uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurul tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, Kuruma izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Hizmete sunma ve cihazın bağlantı hakkı

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak cihazın hizmete sunulmasına ve bağlantı hakkına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Cihaz, bu Yönetmeliğin temel gereklerine ve ilgili diğer maddelerine uygun olması halinde, tasarlanan amacı doğrultusunda hizmete sunulabilir.

b) Bu maddenin (a) bendi dikkate alınarak, telsiz ekipmanları için, sadece cihazın insan sağlığını etkilemesi veya enterferans oluşturması veya frekans spektrumunun uygun ve etkili kullanılmaması durumlarında bu cihazın hizmete sunulması Kurum tarafından kısıtlanabilir.

c) Bu maddenin (ç) bendi dikkate alınarak, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere ve bu Yönetmeliğin diğer ilgili maddelere uygun olan cihazın uygun arayüzlerle şebekeye bağlanmasını telekomünikasyon şebeke operatörleri reddedemez.

ç) Telekomünikasyon şebeke operatörü, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan cihazın şebekesine yada işleyişine ciddi derecede zarar vermesi yada enterferans oluşturması hallerinde Kurumu bilgilendirir. Bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek, gerekli tedbirler alınır.

d) Telekomünikasyon şebeke operatörü acil durumlarda şebekesinin korunması amacıyla, ilave bir ücret almaksızın, kesintisiz alternatif hizmet vermek ve derhal Kurumu bilgilendirmek şartıyla cihazın bağlantısını kesebilir.

Teşhir edilecek cihazlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, üzerine imalatçısı tarafından ek-7’nin 6 numaralı kısmında belirtilen bir etiket konulması halinde, fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

MADDE 11 – (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygunluk değerlendirme prosedürleri, cihazın 5 inci maddede belirtilen ilgili temel gereklerine uygun olduğunu göstermek amacıyla kullanılır.

b) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde belirtilmiş olan temel gereklere olan uygunluğunda; bu maddenin (c), (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen prosedürler veya Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat ile ilgili Yönetmelik ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik’lerinde belirtilen prosedürler de kullanılabilir.

c) Kara/uzay amaçlı iletişime tahsis edilmiş frekans bandını kullanmayan telekomünikasyon terminal ekipmanları ve telsiz ekipmanlarının alıcı kısımlarına, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-2, ek-4 ya da ek-5’de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

ç) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen cihazların dışında yer alan telsiz ekipmanlarının imalatında 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın tamamen uygulandığı durumda, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-3, ek-4 ya da ek-5 de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

d) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen cihazların dışında yer alan telsiz ekipmanlarının imalatında 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın kısmen uygulandığı ya da uygulanmadığı durumda, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-4 ya da ek-5 de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

(2) Bu maddede belirtilmiş olan uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin dokümanlar Türkçe ya da İngilizce olacaktır. İmalatçı ayrıca, cihaza ilişkin uygunluk beyanını orijinali ile birlikte Türkçe olarak yayımlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurul tarafından bu Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilecek kuruluşların, Kanun ve bu Kanun’a istinaden 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ek-6’da belirtilen asgari kriterler ile Kurum tarafından bu konuda yapılan düzenlemelere haiz olmaları gerekir.

b) Kurul, Türkiye’de yerleşik olan kuruluşlar arasından, uygun göreceği sayıda kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

c) Kurum, yetkilendirilen kuruluşun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile cihazları ve seçilmelerinde dikkate alınan yeterlilik kriterlerini Komisyon’a bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir. Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Kurul tarafından Resmî Gazete’de yayınlanmasına müteakip bu kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsüne sahip olurlar.

ç) Kurum, onaylanmış kuruluşun ek-6’da belirtilen kriterleri taşımadığını tespit etmesi halinde, onaylanmış kuruluşa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin Kurul tarafından alınan kararlar, Resmî Gazete’de ilan edilir ve ayrıca Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletilir.

d) Onaylanmış kuruluşlar bilgi, kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Cihazın Piyasaya Arzının

Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 13 – (1) Kurum, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğini, uygun şartlarla hizmete sunulup sunulmadığını denetler veya denetlettirir. Gerektiğinde piyasaya arz edilen cihazdan numuneler alabilir veya yetkilendireceği bir kuruluş vasıtasıyla da numunelerin alınmasını sağlayarak, bu Yönetmelik ile Kurum tarafından bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli inceleme ve testleri yapar veya yaptırabilir.

Denetim sonucunda bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Cihazın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı

MADDE 14 – (1) Cihazın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki cihazın, Yönetmeliğin hükümlerine uygunluk göstermediğini tespit etmesi halinde, piyasaya arzının yada hizmete sunulmasının engellenmesi, piyasadan veya hizmetten çekilmesi yada serbest dolaşımının kısıtlanması konularında bertaraf da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

b) Bu Yönetmeliğe uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir cihazın güvenli olmadığına dair kesin bulguların bulunması halinde Kurum, cihazın kontrol ve/veya revizyonu yapılıncaya kadar piyasaya arzının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı imalatçıya bildirir.

c) Cihazın, bu Yönetmeliğe uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda revizyona rağmen güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Kurum, masrafları imalatçı tarafından karşılanmak üzere bertaraf da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

ç) Kurum, ulusal frekans bandlarını halihazırda kullanan veya kullanması planlanan hizmetler ile enterferans üreterek karışıklığa sebep olan veya olacağı düşünülen telsiz ekipmanlarının;

1) Piyasaya arzını yasaklamak, kısıtlamak ve/veya

2) Piyasadan toplatılması ve mümkünse imalatçı tarafından revize ettirilmesini sağlamak ve

3) Revize edilemeyenlerin veya imalatçı tarafından revize edilmeyen cihazların tamamen yada kısmen bertarafını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İşaretleme

MADDE 15 – (1) "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz piyasaya arz edilmeden önce, bu Yönetmeliğin temel gereklerine ve diğer ilgili maddelerine uygunluk göstermesi halinde, ek-7’de belirtilen "CE" uygunluk işareti imalatçı tarafından cihaz üzerine, ambalajına, tanıtım ve kullanım kılavuzuna iliştirilir.

b) Ek-3, ek-4 yada ek-5’de belirtilen prosedürlerin kullanılması halinde "CE" uygunluk işaretinin yanında onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer almalıdır. Onaylanmış kuruluş kendi sorumluluğu altında kimlik kayıt numarasının, cihazın üzerine iliştirilmesini, ambalajında, tanıtım ve kullanım kılavuzunda yazılı olmasını sağlamalı veya sağlatmalıdır.

c) Cihaz telsiz ekipmanı ise, bu maddenin (b) bendinde belirtilen işaretlerin yanında ek-7’de belirtilen cihaz sınıf tanımı da yer almalıdır.

ç) "CE" uygunluk işaretinin görülebilirliği ve okunabilirliği engellenmemesi koşuluyla, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra resimli ayrıntı veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler de yer alabilir.

d) Cihaz üzerine, ambalajına, tanıtım ve kullanım kılavuzuna, "CE" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez.

e) Cihazın "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, cihazın ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri, ürün beraberindeki belgede, ambalaj üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihazın üzerinde kullanıcıların dikkatine sunulmalıdır.

f) "CE" uygunluk işaretinin, bu maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlara uygun olmadan kullanıldığının tespit edilmesi durumunda; Kurum, masrafları imalatçı tarafından karşılanmak üzere gerekli tedbirleri alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 91/263/EEC sayılı ve 98/13/EEC sayılı Direktifleri iptal ederek yeniden düzenlenen, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınması konusundaki Avrupa Parlementosu ve Konsey’inin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı Direktifi, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın ek-1’inde belirtilen durum ve gerekler dikkate alınmak suretiyle, uyumlaştırmak üzere hazırlanmıştır.

Bildirim

MADDE 17 – (1) Kurum tarafından 1999/5/EC Direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik

MADDE 18 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan tüm taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında, temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlarlar. Gizlilik mahiyetine haiz bilgiler ancak kamu sağlığının ve düzeninin gerektirdiği hallerde adli makamların talebi üzerine ve Kuruma bilgi verilmek suretiyle açıklanır.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Kanun ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ceza hükümleri

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla, kapsamındaki cihazlara, bu Yönetmelik ve aşağıda belirtilen Yönetmelik hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz:

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 30/12/2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)’nin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bendleri, 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, ek-1’i ve ek-3’ü.

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (73/23/AT)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ek-1’i, ek-3’ün B bölümü ve ek-4’ü. Atıflar

MADDE 23 – (1) Daha önce diğer düzenlemelerde 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı T elsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikle, 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.


Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?