Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik

CE Direktifleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/2000

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24226

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel Prensipler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; basınçlı kapların imali ve bu kapların muayene yöntemlerini belirleyerek kullanıcıların korunmasını sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; amacı doğrultusunda içerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 0,5 bar'dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kapları kapsar.

Aşağıdaki hususlar kapsam dışıdır:

a) Bozulması radyoaktif sızıntıya sebep olabilecek ve özel olarak nükleer kullanım için tasarımlanan kaplar,

b) Özel olarak gemilere ve uçaklara takılması için tasarımlanan veya bunların çalıştırılmasında kullanılan kaplar,

c) Boru hatları ve boru çalışmaları.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

Komisyon : Avrupa Birliği'ni,

Konsey : Avrupa Birliği Konseyi'ni,

Basınçlı Kap: 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder. Bu Yönetmelikte "Basınçlı Kap" ifadesi kısaca "Kap" olarak yer alacaktır.

AT Tipi Basınçlı Kap: Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda basınçlı kabın belirli bir sınıfı için ilgili yönetmeliklerin gereklerini karşılayacak şekilde tasarımlanan ve imal edilen basınçlı kabı,

Üretici: Bir basınçlı kap ve kap grubunu imal eden, ıslah eden veya basınçlı kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; Türkiye'de yetkili bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, basınçlı kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri basınçlı kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yetkili Temsilci: Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca imalatçı adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

Uygunluk Değerlendirmesi: Basınçlı kap veya basınçlı kap grubunun bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Muayene Kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,

AT Tip Onayı: Muayene Kuruluşunun; bir basınçlı kap grubunu temsil eden numunenin bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygun olduğunun tespiti ve belgelendirilmesi ile ilgili yapmış olduğu işlemi,

AT Doğrulaması: Muayene Kuruluşunun, basınçlı kap veya basınçlı kap grubunun deneyini yaparak, basınçlı kabın AT Tip Onayı belgesinde tanımlanan tipe ve bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uygunluğunu beyan ve garanti eden işlemi, ifade eder.

Temel Prensipler

Madde 5 - Bu Yönetmelik haricinde, basınçlı kap sınıfları ve uygunsa yardımcı tesisatın, tasarım ve imalat gerekleri ile muayene, test ve gerektiğinde üretim metodları ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir.

Bu Yönetmelikler, basınçlı kapların her sınıfı için AT Tip Onayı ve AT Tip doğrulaması prosedürlerine veya bunların hiçbirine tabi olup olmadığını belirleyecektir.

Bu Yönetmeliklerde aşağıdaki hususlar belirlenir.

a) AT Tip Onayında kabul edilebilecek herhangi bir koşul veya zaman kısıtlaması ve bu gibi durumlarda basınçlı kaplara iliştirilebilecek işaret,

b) Her bir basınçlı kabın tanıtım işareti,

c) Onaylanan kabın farklı tiplerinin aynı tip onayını almak için yerine getirmesi gereken koşullar.

Bakanlık, bu Yönetmelik ve bununla beraber ilgili yönetmeliklere uygun olarak imal edilen bir basınçlı kabın veya AT tipi basınçlı kabın imalini, muayenesini, pazarlamasını ve hizmete sunulmasını reddedemez, yasaklayamaz, sınırlayamaz.

Bakanlık, AT Tip Onayı ve AT Doğrulamasına, her eşdeğer prosedürde olduğu gibi aynı değeri verir.

İKİNCİ BÖLÜM : AT Tip Onayı, AT Doğrulaması, Ortak Hükümler ve Değişiklik Hükmü

AT Tip Onayı

Madde 6 - İlgili yönetmelikle düzenleme yapılması durumunda; AT Doğrulaması gerektiğinde veya gerekmediğinde, pazarlama ve hizmete sunmadan önce AT Tip Onayı bir ön koşuldur.

Bakanlık ülke içerisinde mevcut bulunan üretici ya da yetkili temsilcinin talebi halinde ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayan basınçlı kabın özel sınıfı ile ilgili her tipe AT Tip Onayı verecektir.

AT Tip Onayı başvurusu, her tip kap için yalnızca Bakanlığa yapılacaktır. Bakanlık AT Tip Onayını bu bölümdeki hükümlere ve Ek I madde 1.2 ve madde

4'e göre verecek, reddedecek veya geri çekecektir.

Madde 7 - Ek I madde 2'de belirtilen incelemelerin sonuçları yeterli ise incelemeyi yapan muayene kuruluşu tip onayının verilmesine esas teşkil edecek raporu düzenleyecektir. Bu rapor AT doğrulamasına tabi bir basınçlı kap ile ilgili ise üretici AT doğrulaması yapılmadan önce Ek I madde 3'de belirtilen onay işaretini kaba vuracaktır. Rapor ve onay işareti ile ilgili hükümler Ek I madde 3 ve madde 5'de belirtilmiştir.

Madde 8 - İlgili yönetmeliğin şartlarını sağlayan herhangi bir basınçlı kabın değişik bir tipi için AT Tip Onayı gerekmiyorsa, ancak bunun için AT Doğrulaması konusunda bir başvuru yapılmış ise imalatçı AT Doğrulaması yapılmadan önce kendi sorumluluğunda Ek I madde 3.2'de belirtilen özel işareti bu tipe dahil olan basınçlı kaba vuracaktır.

Madde 9 - Bakanlık bu Yönetmeliğin 5 inci maddesini izleyerek ilgili yönetmelikte belirtilen herhangi bir şartın yerine getirilmediğini tespit ederse onayı geri çekecektir.

Bakanlık, tip onayı verilen basınçlı kabın bir tipinin onaylanan tipe uygunsuzluğunu tespit ederse aşağıdaki hususları yapacaktır.

a) Tespit edilen uygunsuzluk minimum değerde ise ya da basınçlı kabın tasarım ve imalat yöntemleri üzerinde esasa yönelik bir etkisi olmuyorsa ve herhangi bir şekilde güvenlik tehlikesi yaratmıyorsa onayı devam ettirir.

b) Tespit edilen uygunsuzluk herhangi bir güvenlik tehlikesi yaratıyorsa onay geri çekilir.

c) İmal edilen partinin onaylanan tipe uymadığı tespit edildiğinde imalatçıdan kısa sürede uygun imalat değişiklikleri yapması istenir.

Eğer imalatçı bu isteğe uymayı başaramazsa onay geri çekilir.

Bakanlık, eğer onayın verilmemesini gerektiren bir durum tespit ederse onayı geri çeker. Bakanlık, yukarıda belirtilen durumlardan birinin varlığı ile ilgili olarak diğer bir üye ülke tarafından bilgilendirilirse bu üye ülkeye danıştıktan sonra, bu maddede yukarıda belirtilen hükümlere göre işlem yapar. Bakanlık ile üye ülke arasında onayın geri çekilmesi konusunda mutabakat sağlanamıyorsa, bu durumda Müsteşarlık aracılığı ile komisyona başvurur. Komisyon konuyu çözmek için gerekli işlemleri yapar. Bakanlık, tip onayını geri çekmeye karar verdiğinde, bu kararı derhal Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir.

AT Doğrulaması

Madde 10 - AT Doğrulaması bir basınçlı kabın ilgili yönetmeliğin şartlarına uyup uymadığını tespitte yardımcı olmalıdır. Bu husus, doğrulama işareti ile tasdiklenir.

Madde 11 - Bir basınçlı kap, AT Doğrulaması için muayene kuruluşuna sunulduğunda; muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen hususları kontrol eder:

a) Basınçlı kabın AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait olup olmadığını,

b) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait ise onaylanan tipi karşılayıp karşılamadığını ve AT tip onayı işaretini taşıyıp taşımadığını,

c) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan kap sınıfına ait değil ise ait olduğu ilgili yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini,

d) Basınçlı kabın; deney sonuçları ve zorunlu işaretleri doğru olarak iliştirilmesi açısından ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayıp karşılamadığını.

İmalatçı, muayene kuruluşunun, imalat yerine girmesini ve muayene ile ilgili görevlerini yerine getirmesini engelleyemez.

Madde 12 - Bakanlık, muayene kuruluşlarını tayin ederken, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki yöntemleri izleyerek Ek III'teki kriterleri esas alır.

Madde 13 - Bakanlık, muayene kuruluşlarının listesi ile bu kuruluşların hangi muayeneleri yapabilmeleri için yetkilendirildiklerini belirten belgeyi Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir.

Bakanlık, tayin ettiği muayene kuruluşunun Ek III'de belirtilen kriterleri karşılamadığını veya karşılamanın sona erdiğini tespit ederse, verilen yetkiyi geri alır. Bakanlık bu konuda Komisyon ve üye ülkeleri Müsteşarlık aracılığı ile derhal bilgilendirir.

Muayene kuruluşunun tayini, verilen yetkinin geri alınması ve yetkinin sınırlandırılması yetkisi sadece Bakanlığa aittir.

Madde 14 - Muayene kuruluşu, basınçlı kabın bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Ek II'de belirtilen şartlar dahilinde AT Doğrulamasını yaptıktan sonra, EK II madde 3'de belirtilen düzenlemelere göre kısmi ya da son AT Doğrulama işaretini kab'a basar.

AT Doğrulama işaretlerinin şekli ve karakteristikleri ile ilgili esaslar EK II madde 3'de verilmiştir. Eğer ilgili yönetmelikte yer alıyorsa, muayene kuruluşu uygulanan muayeneleri ve sonuçlarını belirten bir rapor düzenler.

Madde 15 - Basınçlı kapların herhangi bir sınıfının ait olduğu ilgili yönetmelik AT Doğrulamasını kapsamıyorsa, imalatçı kendi sorumluluğunda bu ilgili yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve tipin buna uygun olduğunu doğruladıktan sonra, aşağıda belirtilen işaretleri verir.

a) AT Tip Onayı gerekiyorsa, Ek I'in Madde 5.3'ünde belirtilen özel işareti,

b) AT Tip Onayı gerekmiyorsa Ek I'in Madde 5.4'ünde belirtilen özel işareti.

Ortak Hükümler

Madde 16 - Kap ve yardımcı teçhizatı ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikte belirtilen işaretler her basınçlı kabın ve yardımcı teçhizatın görülebilir bir yerine okunaklı ve silinmez şekilde basılır.

Bakanlık, AT işaretleri ile karıştırılacak işaretleri ve açıklamaları basınçlı kaplar üzerine basılmasını yasaklamak için gerekli bütün tedbirleri alır.

Değişiklik Hükmü

Madde 17 - Basınçlı kabın tasarımında ve imalatında kullanılan metotların ve bunlarda yapılan değişikliklerin eşit derecede bir güvenlik sağlanması koşuluyla 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ilgili yönetmeliklerin hükümlerinin tamamına uymasına gerek yoktur.

İlgili yönetmeliklerin her biri, bu gibi değişikliklerin yapılmasına veya yapılmamasına ait hükümleri açıkça belirtir.

Bu gibi durumlarda aşağıdaki prosedür izlenir.

a) Bakanlık, kabın tanımını veren veya değişiklik talebini destekleyen dokümanları ve uygulanan tüm deney sonuçlarının birer kopyasını Müsteşarlık aracılığı ile üye ülkelere ve Komisyona gönderir. Bu işlemler gizli yapılır.

b) Eğer yasal süre içerisinde, Komisyona iletilen konu hakkında hiçbir üye ülke itirazda bulunmamışsa ya da bir soru sormamış ise üye ülke gelen tüm talepleri değerlendirdikten sonra değişiklik kararını verir ve bu konuda diğer üye ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirir.

c) Eğer bir üye ülke yasal süre içerisinde herhangi bir cevap vermemiş ise bu değişikliği onaylamış sayılacaktır. Fakat söz konusu Bakanlık bu durumda herhangi bir cevabın olmadığını Komisyondan teyit ettirmek için başvurmak zorundadır.

d) Eğer konu Komisyona iletilmiş ve olumlu yönde karar alınmışsa Bakanlık talep ettiği şekilde değişiklik yapar.

e) Bununla ilgili dokümanlar söz konusu ülkenin dilinde ya da kabul edilebilir herhangi bir dilde sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Koruma Önlemleri ve Özel Hükümler

Koruma Önlemleri

Madde 18 - Bakanlık bir yada daha fazla basınçlı kabın bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerin şartlarını karşıladığı halde herhangi bir güvenlik tehlikesi meydana getirdiğini belirten sağlam delillere sahip ise basınçlı kap veya kapların satışa sunulmasını geçici olarak yasaklayabilir, yada özel şartlara bağlayabilir. Bu kararı gerekçeleriyle beraber Müsteşarlık kanalı ile Komisyona ve üye ülkelere vakit geçirmeden bildirir.

Komisyon 6 hafta içerisinde üye ülkelere danışarak konu ile ilgili gerekli işlemleri başlatır. Korunma tedbirlerini alan Bakanlık bu değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar bu tedbirleri muhafaza eder.

Özel Hükümler

Madde 19 - Bu hüküm; kabın ilgili bir yönetmelik kapsamına girmediği durumda, 5 nci maddeye uygun olarak bu Yönetmeliğin kapsamına giren basınçlı kaplara uygulanır.

Böyle durumlarda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Bakanlık, tasarımla ilgili ulusal kanunlara, idari hükümlere ve yönetmeliklere uygun olarak Ek IV'de belirtilen prosedüre göre seçilen muayene kuruluşu tarafından muayene edilen ve deneye tabi tutulan basınçlı kapları dikkate alacaktır.

b) Bu muayene ve deneyler, Ek IV'de belirtilen prosedüre göre, ülkede yürürlükte olan ulusal mevzuata ve eşdeğer olarak tanınan metotlara göre yapılacaktır. Yapılan bu muayene ve deneyler, kapların imal edildiği mahalde yapılabilecek şekilde olacaktır.

c) Bakanlık, ulusal dokümanlarla basınçlı kabın imal edildiği ülkedeki muayene kuruluşu tarafından verilen raporlara ve sertifikalara aynı değeri verecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Son Hükümler

Madde 20 - Bakanlık ve muayene kuruluşu, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak AT Tip Onayının reddi, onayın geri çekilmesi ya da basınçlı kapların satışı veya kullanılmasının yasaklanması hususundaki her kararını sağlam temellere dayandıracaktır.

Madde 21 - Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Madde 22 - Bu yönetmelik; Avrupa Birliğinin 76/767/EEC sayılı "Üye Devletlerin, Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine İlişkin Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi" ile bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 88/665/EEC sayılı direktife uygun olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I

AT TİP ONAYI

1. AT TİP ONAYI BAŞVURUSU

1.1 Başvuru ve yazışmalar ile ekleri Türkçe olarak yapılmalıdır.

1.2 Başvuru aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:

- İmalatçı firmanın veya yetkili temsilcisinin yada başvuru sahibinin adı, adresi, kapların imal edildiği yer veya yerlerin adresi,

- Kabın sınıfı,

- Kullanım amacı yada yasaklanan kullanımlar,

- Teknik özellikler,

- Varsa ticari ismi veya tipi.

1.3 Başvuru ilgili dokümanların iki nüshası ile yapılmalıdır.

1.3.1. Başvuruda aşağıdaki hususlar bulunur:

- Malzemelerin sipesifikasyonları, imalat metotları ve kabın mukavemet hesapları,

- Kaba bağlanan herhangi bir emniyet aygıtı,

- İlgili yönetmeliklerde belirlenen diğer işaretler ile bu yönetmelikte belirlenen onay ve doğrulama işaretlerinin konulacağı yerler.

1.3.2. Genel planlar ve uygun olduğunda önemli tasarım özelliklerinin ayrıntılı çizimleri.

1.3.3. İlgili yönetmeliklerde yer alan diğer bilgiler.

1.3.4. Kabın aynı modeli için başka bir AT Tip Onayı başvurusunun yapılmadığını belgeleyen bir bildirim eklenmelidir.

2. AT TİP ONAYI İNCELEMESİ

2.1. AT Tip Onayı incelemesi, planlar bazında ve gerektiğinde tip kaplar üzerinde yapılır.

a. Tasarım hesaplamalarının, imalat metodunun, işçiliğin ve malzemelerin kontrolü

b. Uygun olduğunda emniyet aygıtlarının, ölçme aletlerinin ve tesisatın kurulma metotlarının kontrolü.

3. AT TİP ONAYI SERTİFİKASI VE İŞARETİ

3.1. 7 nci maddede bahsedilen sertifika, tip muayene sonuçlarını ihtiva edecek ve madde 2.1'de onayın tabi olduğu her koşulu gösterecektir. Tipi tanımlamak ve uygun olan yerlerde fonksiyonların nasıl yerine getirildiğini izah etmek için gerekli açıklamalar ve çizimler eklenecektir. 7 nci maddede yer alan AT Tip Onay İşareti şekilsel olarak bir "

" harfiyle gösterilecek ve aşağıdaki hususları içerecektir.

- Yukarıdaki kısımda kabul edilebilir kronojik sırasına göre tasnif edilmiş ilgili direktifin seri numarası ve AT tip onayını veren ülkeyi tanımlayan büyük harf veya harfler (Belçika için B, Almanya Federal Cumhuriyeti için D, Danimarka için DK, Finlandiya için FI, Fransa için F, İtalya için I, İrlanda için IRL, Lüksemburg için L, Hollanda için NL, Birleşik Krallık için UK, Yunanistan için EL, Portekiz için P, İspanya için E, İsveç için S, Türkiye için TR) ve AT tip onay yılı, AT tip onayının atıf yaptığı ilgili direktiflerin numarası Konseyce kabul edildiği zamana göre belirtilecektir.

- Alt kasımda AT Tip Onay Numarası, bu husus madde 5.1.'de gösterilmektedir.

3.2 8 inci madde de düzenlenen ve şekilsel harf ile gösterilen, dikey eksen üzerinde simetrik olarak ters çevrilen işaret 3.1'in ilk paragrafında öngörüldüğü gibi, yukarı kısımda aynı bilgiyi ve aşağı kısımda da ilgili yönetmelikte bu şekilde yer alıyorsa AT Tip Onayına konu olmayan sınıfın referans numarasını içerir.

3.3 15 inci maddenin a bendinde belirtilen işaret, bir altıgen tarafından çevrilen AT Tip Onay İşareti ile aynıdır. Bu işaretin bir örneği 5.3'de gösterilmiştir.

3.4 15 inci maddenin b bendinde belirtilen işaret, bir altıgen tarafından çevrilen AT Tip Onayı muafiyet işaretidir. Bu işaretin bir örneği 5.4'de gösterilmiştir.

4. AT TİP ONAYININ YAYINLANMASI

4.1 İstenmesi halinde; AT Tip Onayı Sertifikasının kopyaları, basınçlı kabın açıklayıcı teknik dosyası, yapılan inceleme ve test raporlarının kopyaları da dahil olmak üzere üye ülke tarafından komisyona ve diğer üye ülkelere gönderilmelidir.

4.2 AT Tip Onayının geri çekilmesi 4.1'de belirtilen prosedüre göre yapılmalıdır.

4.3 AT Tip Onayını reddeden Bakanlık bu konu ile ilgili olarak diğer üye ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirmelidir.

EK I VE EK II'YE AİT TABLO

"AT Tip Onayı ya da AT Doğrulamasının Olası Kombinasyonlarını Resmeden Tablo" için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK II

AT DOĞRULAMASI

1. GENEL

1.1 AT Doğrulaması bir veya daha fazla aşamada yürütülebilir.

1.2. İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olarak;

1.2.1 AT doğrulaması yalnızca fabrikada bir bütün halinde imal edilen kaplar için bir aşamada yapılmalıdır. Ancak kaplar dağıtılmadan başka yerde monte edilebilir.

1.2.2 Tek parça olarak üretilen kapların doğrulaması iki veya daha fazla aşamada yürütülebilir.

1.2.3 Doğrulama; özellikle kabın onaylanan tipe veya kabın AT Tip Onayından muaf olma durumunda ise, ilgili yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu sağlamalıdır.

2. AT DOĞRULAMASININ YAPISI

2.1 İlgili yönetmeliklerin hükümlerine bağlı olarak doğrulama aşağıdaki işlemleri gerektirir:

- Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi,

- Tasarım hesaplamalarının imalat metodunun, işçiliğin ve kullanılan malzemenin kontrolü,

- Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme,

- Basınç testi,

- Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi,

- Kabın çeşitli parçalarının dış incelemesi,

- İlgili yönetmelikte öngörüldüğünde performans testi.

3. AT DOĞRULAMA İŞARETLERİ

3.1. AT Doğrulama İşaretlerinin açıklaması:

3.1.1 İlgili yönetmeliklerin hükümlerine bağlı olarak bu Ek Madde 3.3'e göre konulan AT Doğrulama İşaretleri aşağıdakiler gibi olmalıdır.

3.1.1.1. AT Son Doğrulama İşareti iki damgadan oluşmaktadır.

3.1.1.1.1 Birincisi "e" harfinden oluşmalı ve aşağıdaki hususları içermelidir.

- Üst kısımda doğrulamanın uygulandığı ülke işareti (Belçika için B, Almanya Federal Cumhuriyeti için D, Danimarka için DK, Finlandiya için FI, Fransa için F, İtalya için I, İrlanda için IRL, Lüksemburg için L, Hollanda için NL, Birleşik Krallık için UK, Yunanistan için EL, Portekiz için P, İspanya için E, İsveç için S, Türkiye için TR) gerekli olduğunda bölgesel bir alt bölümü tanımlayan bir ya da iki numara.

- Alt kısımda, muayene kuruluşunun numarası ile birlikte, eğer uygunsa Bakanlığın işareti.

3.1.1.1.2 İkincisi ilgili yönetmelik gereklerine uygunluğu belirten doğrulama tarihini içeren altıgen şeklinde bir damga.

3.1.1.2 AT Kısmi Doğrulama İşareti sadece birinci damgadan ibaret olacaktır.

Kap eğer imalat yerinde monte edilemiyorsa ya da taşınması özelliklerini etkiliyorsa AT Doğrulaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

- Kabın imal edildiği ülkenin muayene kuruluşu tarafından imalat yerinde AT gereklerine uygun olduğunun doğrulanması bu Ek madde 3.1.1.1.2'de tanımlanan "e" damgasının konulması, AT Kısmı Doğrulama İşareti olarak bilinmelidir,

- Kabın imal edildiği ülkenin muayene kuruluşu tarafından montaj yerinde AT gereklerine uygun olduğunun son doğrulaması bu Ek madde 3.1.1.1.2' de tanımlanan damganın konulması AT Kısmı Doğrulama İşareti ile birlikte ve AT Son Doğrulama İşaretini meydana getirmelidir.

3.2 İşaretlerin şekli ve ebatları

3.2.1 Bu Ek madde 3.1.1.1.1 ve Madde 3.1.1.1.3'de tanımlanan damga örnekleri aşağıdaki şekil 1 ve Şekil 2'de tanımlanmıştır.

İlgili yönetmelikler AT Doğrulama İşaretinin yerini ve boyutlarını belirleyebilir. İlgili yönetmeliklerde başka şekilde belirtilmediğinde, her işaretin harfleri ve numaraları en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.

3.2.2 Ülkelerin muayene kuruluşları AT Doğrulama İşaretlerinin çizimlerinin kopyalarını karşılıklı olarak mübadele etmelidir.

3.3 İşaretlerin yerleştirilmesi

3.3.1 Kap AT gereklerine uygun bir şekilde son olarak doğrulandığında ve tanındığında AT Son Doğrulama İşareti kabın üzerine gereken pozisyonda yerleştirilmelidir.

3.3.2 Doğrulamanın birden fazla safhada yürütülmesi halinde AT Kısmi Doğrulama İşareti AT gereklerine uygun olduğu kabul edilen bir kaba veya kabın bir parçasına, imalat yerinde, muayene işlemi safhasında kapta damga yeri olarak belirlenen veya ilgili direktiflerde belirlenmiş olan kabın başka bir yerine yerleştirilmelidir.

"Şekil 1 için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

5. AT TİP ONAYI İLE İLGİLİ İŞARETLER

5.1 AT Tip Onayı İşareti"Örnek"te yer alan şekil için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

5.2 AT Tip Onayından Muafiyet İşareti "Örnek"te yer alan şekil için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

5.3 AT Tip Onayı İşareti ve AT Doğrulamasından Muafiyet "Örnek"te yer alan şekil için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

5.4 AT Tip Onayı ve AT Doğrulamasından Muafiyet "Örnek"te yer alan şekil için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

5.5 İlgili Yönetmelikler, AT Tip Onayı ile ilgili işaretlerin yerleştirilmesini ve boyutlarını belirleyebilir. İlgili yönetmelikte başka türlü belirtilmediyse, her işaretteki harfler ve numaralar en az 5 mm yüksekliğinde olmak zorundadır.

EK III

AT DOĞRULAMASINI UYGULAYACAK OLAN MUAYENE KURULUŞLARINI TAYİN EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ KRİTERLER:

1. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olamazlar. Bu kişiler, kapların veya teçhizatın tasarımına imalatına, pazarlamasına, tanıtımına ya da bakım hizmetlerine doğrudan katılamazlar veya bu faaliyetleri yürütenleri temsil edemezler.

2. Muayene kuruluşunun teknik yeterliliği haiz personeli, doğrulama testlerini bütünlük içerisinde uygulamak zorundadır. Personel, özellikle doğrulama sonuçları ile doğrudan ilişkili olan kişi veya kişilerden, kararlarını muayene sonuçlarını etkileyebilecek finansal baskılardan ve özendirmelerden bağımsız olmalıdır.

3. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır.

4. Muayeneden sorumlu teknik personel aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Yeterli teknik ve mesleki eğitim almış olmalı,

- Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı,

- Testlerin doğruluğu için gerekli olan sertifikaları kayıtları ve raporları hazırlama kabiliyetinde olmalıdır.

5. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır. Ücretleri uygulanan testlerin sayısına yada bu testlerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

6. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır.

Ya da Bakanlık testlerinden doğrudan sorumlu olmalıdır.

7. Muayene kuruluşu personeli görevlerini yürütürken bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler veya bunlarla ilgili milli mevzuatlar çerçevesinde elde edilen bütün bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlamalıdır. Faaliyetlerini yürüttüğü ülkedeki yetkili idari makamlar kapsam dışıdır.

EK IV

TANIMLAR

Menşe Ülke : Basınçlı kabın imal edildiği üye ülke.

Alıcı Ülke : Basınçlı kabın ithal edileceği veya pazarlayacağı ve/veya hizmete konulacağı üye ülke.

Menşe İdare: Menşe ülkenin yetkili idari makamları.

Alıcı İdare: Alıcı ülkenin yetkili idari makamları.

PROSEDÜR

1. Bir imalatçı bir basınçlı kabı yada tek bir tipin birden fazla basınçlı kaplarını ihraç etmek istediğinde, kendisi yada temsilcisi 19 uncu maddeye göre ve alıcı ülkeninkiler dışında bir muayene kuruluşu tarafından alıcı ülkede ortaya konan metotlara göre uygulanacak doğrulama testlerini talep eden bir başvuruyu alıcı idareye doğrudan yada alıcı ülkedeki ithalatçı kanalıyla dolaylı olarak gönderecektir.

İmalatçı yada yetkili temsilcisi başvurusunda hangi muayene kuruluşunu seçtiğini belirtmelidir. Bu seçimi 13 üncü madde dahilinde menşe ülke tarafından gönderilen listeden yapmak zorundadır. Fakat bu prosedürden hariç olarak kapların az sayıda özel olarak imal edilmesi yada kapların tüketici veya onun tayin ettiği danışmanlık kuruluşu tarafından sağlanan bilgi ve tasarımlanması durumlarında, menşe üye ülkenin bir muayene kuruluşu 13 üncü maddede belirtilen listede bulunsun yada bulunmasın alıcı idarenin bu seçimi uygun görmesi ile tüketici tarafından seçilebilir. Alıcı idare almış olduğu bu kararı menşe idareye bildirmelidir. Eğer biliniyorsa tüketici ve ithalatçının adı başvuruda gösterilmelidir.

Başvuru; kap yada tiple ilgili çizimleri ve hesaplamaları, malzeme spesifikasyonlarını, imalat prosesleri hakkındaki bilgileri, imalat süresindeki doğrulama metotlarının detaylarını, aynı tipten bir kabın yada kapların planlara uyup uymadığını, alıcı ülkenin basınçlı kaplarla ilgili yasal gerekleri yerine getirip getirmediği gibi imalatçı yada temsilcisinin alıcı idarenin kararına yardımcı olabileceğini düşündüğü bilgileri içeren bir dosya ile desteklenmelidir.

Dokümanlar alıcı ülkenin dilinde veya dillerinde yada bu ülkede kabul edilen başka bir dilde 4 kopya olarak verilmelidir.

2.

2.1 Alıcı idare dosyayı aldıktan sonra en kısa sürede cevap vermelidir.

2.2.1 Alıcı idare dosyanın birinci bölüm dahilindeki bütün bilgileri içerdiğini tespit ederse dosyadaki dokümanların kapsamlı bir incelemesini üç ay içerisinde yapmalıdır.

2.2.2 Alıcı idare dosyanın birinci bölüm dahilindeki bütün bilgileri içermediğini tespit ederse, daha detaylı bilgi sağlaması için başvuru sahibini, dosyayı alışından itibaren bir ay içerisinde bilgilendirir. Dosyanın tamamlanmasından sonra madde 2.2.1'deki prosedür takip edilmelidir.

2.3.

2.3.1 Dosyanın kapsamlı olarak incelenmesinden sonra kap yada kapların ilgili belgelere uygun olarak imal edildiği veya imal edilmesinin tasarlandığı ve alıcı ülkede basınçlı kaplara ilişkin zorunlu gerekleri karşıladığı anlaşılırsa veya bu gereklerden bir sapma olmasına rağmen uygunluğu kabul edilirse alıcı idare başvuru sahibini madde 2.2.1'de belirtilen süre içinde bilgilendirecektir.

Başvuru dahilindeki kap yada kap tipleri alıcı ülkenin yönetmeliklerinin kapsamında değilse; alıcı idare kapların menşe ülkedeki basınçlı kaplarla ilgili yönetmeliklere uygun olmasını talep edebilir.

2.3.2 Dosyanın kapsamlı incelenmesinde kap yada kap tiplerinin ilgili dokümanlara göre imal edildiği yada imal edilmesi amaçlandığı fakat alıcı ülkedeki basınçlı kaplarla ilgili yasal gerekleri karşılamadığı ve bu gereklerden bir sapma olduğu tespit edilirse, alıcı idare madde 2.2.1'de belirtilen süreç dahilinde başvuru sahibine bildirimde bulunmalı, kap yada kap tipleri kabul edilecekse hangi hükümlere uyulmadığını ve hangi hükümlere uyulmasının zorunlu olduğunu belirtmelidir.

Aynı zamanda alıcı ülkede yürürlükte olan basınçlı kaplarla ilgili yönetmeliklerin gerektirdiği imalat gerekleri ve kontroller, testler ve doğrulamalardan başvuru sahibini bilgilendirmelidir.

Başvuru sahibi kap yada kap tipi ile ilgili olarak tasarım, imalat projesi ve/veya doğrulama metotlarını şartları sağlamak üzere tadil etmeye hazırlanıyorsa, başvuru dosyasını buna göre tadil etmelidir.

Tadil edilen dosyanın alınması üzerine madde 2.2.1'de belirtilen prosedür takip edilmeli ancak, inceleme süreci iki aya indirilmelidir.

2.3.3 Madde 2.3.1 ve madde 2.3.2'de belirtilen farklılıklar kabul edilirken yada reddedilirken alıcı idare tarafından kullanılan kriterler alıcı ülkede yerleşik bulunan imalatçılara uygulanan kriterlerle aynı olmalıdır.

2.4 Dosyanın incelenmesindeki ücretler, vergiler yada diğer harçlar alıcı ülkede uygulanan kurallarla belirlenenlerle aynı olmalıdır.

3. Bu Ek madde 1 gereğince seçilen muayene kuruluşu alıcı idare tarafından gereken işlemleri yürütecektir.

4. Alıcı idare tarafından gereken kontroller, testler ve doğrulamalar uygulandıktan ve sonuçlar ikna edici bulunduktan sonra, muayene kuruluşu, imalatçı yada onun temsilcisine ve alıcı idareye, kullanılan kontrol test ve doğrulama metotlarının ve elde edilen sonuçların alıcı ülkenin gereklerine uygun olduğunu doğrulayan kontrol, test ve doğrulama raporları ile sertifikaları vermelidir.

Eğer kontrol sonuçları ikna edici değilse, muayene kuruluşu başvuru sahibini ve alıcı idareyi bilgilendirmelidir.

Bu dokümanlar alıcı ülkenin dilinde yada bu ülkece kabul edilebilecek diğer bir dilde hazırlanmalıdır.

5. Kontrolleri ve testleri uygulamak için ücretler, vergiler ve harçlar, muayene kuruluşunun kuralları gereğince olmalıdır.

6. Alıcı idare, kendisine gönderilen bütün plan ve dokümanların gizli kalmasını sağlamalıdır.


Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.
Kalitenizi "Tescillemek" ister misiniz ?